image

Untitled Document

         
 

     image
     บริษัทบุคลากร
     
     บำนาญเงินเดือน/ค่าจ้าง
    image    image

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

image ขั้นตอนการพิมพ์รายงานรายรับ-รายจ่ายผ่านระบบ KKUFMIS
image ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือที่ ปช 0035/ว0018 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2557
image แบบฟอร์มสำรวจความต้องการใช้วัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558
ตามหนังสือเวียนเลขที่ ศธ 0514.1.2.6/ว.299 ลว. 13 มกราคม 2558 กำหนดส่งข้อมูลภายในวันที่ 30 มกราคม 2558

image
image แจ้งเวียนจากกระทรวงการคลัง เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ
image ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
image
 

ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

image

image ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบวัสดุทางการแพทย์ระบบไฮดรอลิค 1 ชุด [ 20/01/2558 ]
image ร่าง TOR ครั้งที่ 1 ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบวัสดุทางการแพทย์ระบบไฮดรอลิค 1 ชุด [ 16/01/2558 ]
image สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ [ 13/01/2558 ]
image สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ [ 09/01/2558 ]
image

ประกาศขายทอดตลาด

image การประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 32 รายการ
image การประมูลขายทอดตลาดที่พักอาศัยบ้านเลยที่ 123/133 หมู่บ้านมอดินใต้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 หลัง พร้อมรื้อถอน
image
 

ระบบรับส่งข้อมูลลูกข่าย GFMIS

image

image รหัสงบประมาณไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2558
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน(เงินงบประมาณแผ่นดิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยส่งให้งานบริหารงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป ตามหนังสือที่ ศธ 0514.1.2.2/ว 3328 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
image แบบฟอร์มขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย Version 2558
image รหัสงบประมาณ 2558
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน(เงินงบประมาณแผ่นดิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยส่งให้งานบริหารงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ตามหนังสือที่ ศธ 0514.1.2.2/ว 3832 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
image
 
 
         
         
  ส่วนให้บริการ

image ดาวน์โหลดข้อมูล/แบบฟอร์ม
 image แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุม
 image ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มข.
 image เอกสารประกอบ KM กองคลัง ประจำปี 2557
 image หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้
 image ฟอร์มเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย
 image บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 image ใบรับรอง กบข.
 image ขั้นตอนการให้บริการกองคลัง
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคาonline
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคา
 image แบบฟอร์มขอซื้อเอกสารประกวดราคา

  ส่วนบุคลากรกอง

image   กำหนดการผู้อำนวยการกองคลัง
 image   แผนการประเมินบุคลากร กองคลัง ปี57
 image   แบบฟอร์มประเมินบุคลากรกองคลัง
 image   แบบฟอร์ม PF
 image   ข้อกำหนดการจ้างและสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
 image   ข้อกำหนดการจ้าง สัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันพนักงานมหาวิทยาลัย
 image   หนังสือเวียน/คำสั่งบุคลากรกองคลัง
 image   แบบฟอร์มความเสี่ยง
 image   เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่   
   เว็บมหาวิทยาลัยขอนแก่น   เว็บระบบ Kkufmis    เว็บระบบข่าวประกวดราคา
 ระบบบัตรเติมน้ำมันรถราชการ
 KKU-Web Mail  e-Ordering  e-Ordering
เบอร์โทรศัพท์
ภายในกองคลัง

ห้องผู้อำนวยการ
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงบประมาณ
งานบริหารการเงิน
งานบัญชี
งานเบิกจ่ายเงินเดือน
งานพัสดุโทร. 40155
โทร. 40176
โทร. 40178
โทร. 40160
โทร. 40157
โทร. 40158
โทร. 40152

Copyright @ 2013 by Finance Division Khon Kaen University , All rights reserved.