image

Untitled Document

         
 

     image
     บริษัทบุคลากร
     
     บำนาญเงินเดือน/ค่าจ้าง


    image    image

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

image ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้ประกอบการเพื่อขึ้นทะเบียนประกอบการกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(จ้างเหมาบริการรถยนต์) ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 837/2557 ลงวันที่ 11 เมษายน 2557

image แจ้งรายชื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การทบทวนแนวปฏิบัติทางบัญชี วันที่ 2 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี ได้ที่นี่
image
image แบบฟอร์มรายงานยอดคงเหลือทางบัญชี ปีงบประมาณ 2557
(ศธ 0514.1.2.3/ว.2273 ลว 15 ส.ค. 57)

image ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้ประกอบการเพื่อขึ้นทะเบียนประกอบการ
กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (จ้างเหมาบริการรถยนต์,จ้างเหมาทัวร์)

image ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ยื่นเอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา
คุณสมบัติผู้ประกอบการเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(จ้างเหมาบริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม)

image
 

ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

image

image สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อและอุปกรณ์รดน้ำสนามหญ้าบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ 29/08/2557 ]
image สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาพื้นที่รองรับขยะมูลฝอย มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ 27/08/2557 ]
image ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 27/08/2557 ]
image สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมพร้อมระบบบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติฯ [ 25/08/2557 ]
image

ประกาศขายทอดตลาด

image การประมูลขายทอดตลาดที่พักอาศัย กลุ่ม ก. หมู่บ้านหนองแวง จำนวน 60 หลัง พร้อมรื้อถอน
image การประมูลขายทอดตลาดอาคารวิทยาศาสตร์ SC.02 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 หลัง พร้อมรื้อถอน
image
 

ระบบรับส่งข้อมูลลูกข่าย GFMIS

image

image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน(เงินงบประมาณแผ่นดิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยส่งให้งานบริหารงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ตามหนังสือที่ ศธ 0514.1.2.2/ว 3832 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
image รหัสงบประมาณ พ.ศ.2557
image มาตรการการบริหารงบลงทุนค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
image เอกสารประกอบการอบรม "โครงการอบรมการบริหารจัดการด้านงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556" ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร
image ทะเบียนข้อมูลหลักผู้ขาย ณ 1 สิงหาคม 2556 หากไม่มีปรากฎในทะเบียนดังกล่าว โปรดดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานเพื่อสร้างข้อมูลหลักผู้ขายให้ครบถ้วน
image
 
 
         
         
  ส่วนให้บริการ

image ดาวน์โหลดข้อมูล/แบบฟอร์ม
 image แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุม
 image เอกสารประกอบ KM กองคลัง ประจำปี 2556
 image หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้
 image ฟอร์มเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย
 image บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 image ใบรับรอง กบข.
 image ขั้นตอนการให้บริการกองคลัง
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคาonline
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคา
 image แบบฟอร์มขอซื้อเอกสารประกวดราคา

  ส่วนบุคลากรกอง

image   กำหนดการผู้อำนวยการกองคลัง
 image   แผนการประเมินบุคลากร กองคลัง ปี57
 image   แบบฟอร์มประเมินบุคลากรกองคลัง
 image   แบบฟอร์ม PF
 image   ข้อกำหนดการจ้างและสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
 image   ข้อกำหนดการจ้าง สัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันพนักงานมหาวิทยาลัย
 image   หนังสือเวียน/คำสั่งบุคลากรกองคลัง
 image   แบบฟอร์มความเสี่ยง
 image   เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่   
   เว็บมหาวิทยาลัยขอนแก่น   เว็บระบบ Kkufmis    เว็บระบบข่าวประกวดราคา
 ระบบบัตรเติมน้ำมันรถราชการ
 KKU-Web Mail  e-Ordering  e-Ordering
เบอร์โทรศัพท์ภายในกองคลัง

ห้องผู้อำนวยการกองคลัง
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงบประมาณ
งานบริหารการเงิน
งานบัญชี
งานเบิกจ่ายเงินเดือน
งานพัสดุ


โทร. 40155
โทร. 40176
โทร. 40178
โทร. 40160
โทร. 40157
โทร. 40158
โทร. 40152

Copyright @ 2013 by Finance Division Khon Kaen University , All rights reserved.