หมายเหตุ

- หากเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ใส่อีเมลและรหัสผ่าน ของบุคลากร
- หากเป็นบุคคลภายนอกให้ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนในช่องแรก และ เบอร์โทรศัพท์ในช่องที่สอง

​​