ระบบชำระค่าธรรมเนียม


ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
Email / ID Card :
Password / Phone :

หมายเหตุ
- หากเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ใส่อีเมลและรหัสผ่านของบุคลากร
- หากเป็นบุคคลภายนอกให้ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนในช่องแรก และ เบอร์โทรศัพท์ในช่องที่สอง