ผู้อำนวยการกองคลัง
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
อีเมล์
เบอร์โทร 
พรรณี ศักดิ์ทัศนา
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
hpanne@kku.ac.th
48754
 หัวหน้างานงบประมาณ
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
อีเมล์
เบอร์โทร 
ฐิติรัตน์ นาวัลย์
หัวหน้างานงบประมาณ
praneena@kku.ac.th
44561
 หัวหน้างานพัสดุ
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
อีเมล์
เบอร์โทร 
วีระชาติ สุริยะเสน
หัวหน้างานพัสดุ
sweerachad@kku.ac.th
48770
 หัวหน้างานการเงิน
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
อีเมล์
เบอร์โทร 
พิชญา ทองรักษ์
หัวหน้างานการเงิน
tpitch@kku.ac.th
48760
 หัวหน้างานบัญชี
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
อีเมล์
เบอร์โทร 
ชลธิชา บัวชุม
หัวหน้างานบัญชี
bchont@kku.ac.th
48186
 หัวหน้าหน่วยอำนวยการ
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
อีเมล์
เบอร์โทร 
สุรสิทธิ์ ชาลีมาตย์
หัวหน้าหน่วยอำนวยการ
csuras@kku.ac.th
50043