ค้นหา

ค้นหา ค้นหาด้วยเลขประจำตัวประชาชน หรือชื่อ หรือสกุล หรือส่วนงาน
*ผู้ที่มีสิทธิ์ได้สวัสดิการประกันภัย COVID-19 ได้แก่
• พนักงานมหาวิทยาลัย             • ข้าราชการ             • ลูกจ้างประจำ             • พนักงานราชการ             • ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย             • พนักงานองค์กรในกำกับ          • พนักงานวิสาหกิจ     ที่มหาวิทยาลัยมีคำสั่งจ้าง และมีสถานะปฏิบัติงานในระบบบุคลากร มข. หากท่านเป็นผู้มีสิทธิ์ตามเงื่อนไข และตรวจสอบข้อมูลไม่พบ ให้ติดต่อการเจ้าหน้าที่ของส่วนงานต้นสังกัด

ลำดับที่
คำนำหน้า
ชื่อ
สกุล
ส่วนงาน

      ขั้นตอนการค้นหา