ค้นหาเรื่อง

ค้นหา ค้นหาเลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง วงเงิน หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ

ลำดับที่
เลขที่หนังสือ
วันที่เอกสาร
ชื่อเรื่อง
วงเงินงบประมาณ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
วันที่พัสดุรับเรื่อง
เบอร์โทรศัพท์
1
ศธ.0514.1.72/27
2018-02-26
0.00
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-03-08
48751
2
ศธ.0514.1.19/321
2018-02-28
7,800.00
สำนักวัฒนธรรม
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-03-08
48751
3
ศธ.0514.1.1.8/99
2018-03-05
0.00
กองกลาง
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-03-08
48752
4
ศธ.0514.1.1.8/98
2018-03-05
0.00
กองกลาง
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-03-08
48752
5
ศธ.0514.1.70/38
2018-01-23
74,100.00
สำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
นางสาวสว่าง รัฐวร
2018-03-07
48752
6
ศธ.0514.1.3.6/1615
2018-03-05
2,570.50
กองการเจ้าหน้าที่
นางอารยา จินกสิกิจ
2018-03-07
48752
7
ศธ.0514.1.1.8/96
2018-03-05
0.00
กองกลาง
ลักขณา พากเพียร
0000-00-00
48751
8
ศธ.0514.1.7/600
2018-03-02
2,540.00
กองกิจการนักศึกษา
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-03-07
48752
9
ศธ.0514.1.62/324
2018-02-21
2,411.00
กองวิเทศสัมพันธ์
นายพาว สามหาดไทย
2018-03-07
48752
10
ศธ.0514.1.1.8/93
2018-03-02
39,600.00
กองกลาง
นางปิยนุช โลมาอินทร์
2018-03-07
48751
11
ศธ.0514.1.73/300
2017-03-05
1,200.00
สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-03-07
48751
12
ศธ.0514.1.64/598
2018-02-28
96,800.00
สำนักงานการกีฬา
นายพันธกร อุตรนคร
2018-03-07
48751
13
ศธ.0514.1.1.8/95
2018-03-05
0.00
กองกลาง
นายพันธกร อุตรนคร
2018-03-07
48763
14
ศธ.0514.1.1.8/88
2018-02-28
0.00
กองกลาง
นางอารยา จินกสิกิจ
2018-03-05
48752
15
ศธ.0514.1.1.8/87
2018-02-28
0.00
กองกลาง
นางอารยา จินกสิกิจ
2018-03-05
48752
16
ศธ.0514.33.1/476
2018-02-23
45,000.00
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-03-05
48751
17
ศธ.0514.1.1.8/89
2018-02-28
0.00
กองกลาง
นางปิยนุช โลมาอินทร์
2018-03-05
48751
18
ศธ.0514.1.1.8/84
2018-02-27
0.00
กองกลาง
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-03-05
48752
19
ศธ.0514.1.1.8/85
2018-02-27
0.00
กองกลาง
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-03-05
48752
20
ศธ.0514.1.1.8/81
2018-02-26
6,050.00
กองกลาง
นายพันธกร อุตรนคร
2018-03-05
6050
21
ศธ.0514.1.63/165
2018-02-27
0.00
กองสื่อสารองค์กร
นายพันธกร อุตรนคร
2018-03-05
48751
22
ศธ.0514.1.67/320
2018-02-22
2,960.00
สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-03-05
48751
23
ศธ.0514.1.1.8/83
2018-02-27
6,160.00
กองกลาง
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-03-05
48751
24
ศธ.0514.1.67/319
2018-02-22
1,000.00
สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
นางปิยนุช โลมาอินทร์
2018-03-05
48751
25
ศธ.0514.1.67/317
2018-02-22
3,745.00
สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
นางปิยนุช โลมาอินทร์
2018-03-05
48751
26
ศธ.0514.1.67/328
2018-02-23
680.00
สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
นางปิยนุช โลมาอินทร์
2018-03-05
48751
27
ศธ.0514.1.61.1/585
2018-03-02
3,600.00
กองบริหารงานวิจัย
นายพาว สามหาดไทย
2018-03-05
48752
28
ศธ.0514.1.62/361
2018-02-27
0.00
กองวิเทศสัมพันธ์
นายพาว สามหาดไทย
2018-03-05
48752
29
ศธ.0514.1.1.8/80
2018-02-26
0.00
กองกลาง
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-03-05
48752
30
ศธ.0514.1.6.6/829
2018-02-12
2,200.00
กองอาคารและสถานที่
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-03-05
48752
31
ศธ.0514.1.70/113
2018-02-20
25,000.00
สำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
นางปิยนุช โลมาอินทร์
2018-03-02
48751
32
ศธ.0514.1.19/277
2018-02-21
3,673.31
สำนักวัฒนธรรม
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-03-02
48751
33
ศธ.0514.1.70/117
2018-02-21
24,780.00
สำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-03-02
48751
34
ศธ.0514.1.75/90
2018-02-21
22,500.00
ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายพันธกร อุตรนคร
2018-03-02
48751
35
ศธ.0514.1.75/95
2018-02-23
12,000.00
ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายพันธกร อุตรนคร
2018-03-02
48751
36
ศธ.0514.1.75/96
2018-02-23
13,000.00
ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายพันธกร อุตรนคร
2018-03-02
48751
37
ศธ.0514.1.70/115
2018-02-21
2,461.00
สำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-03-02
48751
38
ศธ.0514.1.61.1/569
2018-02-28
3,600.00
กองบริหารงานวิจัย
นายพาว สามหาดไทย
2018-03-02
48752
39
ศธ.0514.1.2.4/1901
2018-02-26
5,000.00
กองคลัง
นายนันทวุฒิ แคว้นน้อย
2018-03-02
48751
40
ศธ.0514.1.42/2
2018-02-08
0.00
สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-02-28
48751
41
ศธ.0514.1.67/308
2018-02-20
33,850.00
สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
นายพาว สามหาดไทย
2018-02-28
48752
42
ศธ.0514.1.7/554
2018-02-26
1,400.00
กองกิจการนักศึกษา
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-02-28
48752
43
ศธ.0514.1.6.8/1109
2018-02-23
2,568.00
กองอาคารและสถานที่
นางปิยนุช โลมาอินทร์
2018-02-28
48751
44
ศธ.0514.1.6.1/1039
2018-02-21
420,000.00
กองอาคารและสถานที่
นางจารุ ธีระสาร
2018-02-26
48751
45
ศธ.0514.1.73/256
2018-02-19
0.00
สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นายพาว สามหาดไทย
2018-02-26
48752
46
ศธ.0514.1.6.6/1082
2018-02-22
2,250.00
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-02-26
48752
47
ศธ.0514.1.6.6/1083
2018-02-22
3,200.00
กองอาคารและสถานที่
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-02-26
48752
48
ศธ.0514.1..4/482
2018-02-16
5,800.00
กองกิจการนักศึกษา
นายพันธกร อุตรนคร
2018-02-26
48751
49
ศธ.0514.1.64/538
2018-02-19
1,360.00
สำนักงานการกีฬา
นายพันธกร อุตรนคร
2018-02-23
48751
50
ศธ.0514.1.27/845
2018-01-29
55,000.00
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
นายพันธกร อุตรนคร
2018-02-23
48752
51
ศธ.0514.1.4.1/2458
2017-12-08
13,000.00
สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
นายพันธกร อุตรนคร
2018-02-23
48751
52
ศธ.0514.1.19/238
2018-02-15
11,000.00
สำนักวัฒนธรรม
นางอารยา จินกสิกิจ
2018-02-23
48752
53
ศธ.0514.1.72/3
2018-02-15
200.00
สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
นายพาว สามหาดไทย
2018-02-15
48752
54
ศธ.0514.1.1.8/74
2018-02-19
0.00
กองกลาง
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-02-23
48752
55
ศธ.0514.1.1.8/73
2018-02-19
0.00
กองกลาง
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-02-23
48763
56
ศธ.0514.1.6.4/42
2018-02-20
18,850.00
กองอาคารและสถานที่
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-02-23
48752
57
ศธ.0514.1.64/519
2018-02-16
0.00
สำนักงานการกีฬา
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-02-23
48751
58
ศธ.0514.1.6.4/41
2018-02-20
14,400.00
กองอาคารและสถานที่
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-02-23
48751
59
ศธ.0514.1.54/34
2018-02-21
0.00
ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-02-23
48751
60
ศธ.0514.1.64/528
2018-02-19
1,500.00
สำนักงานการกีฬา
2018-02-23
48751
61
ศธ.0514.1.64/526
2018-02-19
12,000.00
กองกิจการนักศึกษา
นางปิยนุช โลมาอินทร์
2018-02-23
48751
62
ศธ.0514.1.64/525
2018-02-19
23,900.00
สำนักงานการกีฬา
นางปิยนุช โลมาอินทร์
2018-02-23
48751
63
ศธ.0514.1.6.1/848
2018-02-13
420,000.00
กองอาคารและสถานที่
นางจารุ ธีระสาร
2018-02-20
48751
64
ศธ.0514.40/40
2018-02-16
5,000,000.00
คณะศึกษาศาสตร์
นางจารุ ธีระสาร
2018-02-20
48751
65
ศธ.0514.1.75/79
2018-02-09
2,010.00
ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายพันธกร อุตรนคร
2018-02-20
48751
66
ศธ.0514.1.75/80
2018-02-09
19,500.00
ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายพันธกร อุตรนคร
2018-02-20
48751
67
ศธ.0514.1.7.7/489
2018-02-16
1,083,000.00
กองกิจการนักศึกษา
นางมยุรี โรชาท์
2018-02-20
48751
68
ศธ.0514.1.70/102
2018-02-14
2,400.00
สำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
นายพาว สามหาดไทย
2018-02-20
48752
69
ศธ.0514.1.7.7/453
2018-02-13
12,000.00
กองกิจการนักศึกษา
นางอารยา จินกสิกิจ
2018-02-19
48752
70
ศธ.0514.1.70/99
2018-02-12
6,800.00
สำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-02-19
48752
71
ศธ.0514.1.1.8/69
2018-02-13
846.00
กองกลาง
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-02-19
48752
72
ศธ.0514.1.1.8/68
2018-02-13
3,210.00
กองกลาง
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-02-19
48752
73
ศธ.0514.1.65/67
2018-02-14
8,750.00
สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา
นายพาว สามหาดไทย
2018-02-19
48752
74
ศธ.0514.1.7.7/452
2018-02-13
20,400.00
กองกิจการนักศึกษา
นายพาว สามหาดไทย
2018-02-19
48752
75
ศธ.0514.1.64/510
2018-02-15
2,400.00
สำนักงานการกีฬา
นายพันธกร อุตรนคร
2018-02-19
48751
76
ศธ.0514.1.1.8/71
2018-02-16
0.00
กองกลาง
นายพันธกร อุตรนคร
2018-02-19
48751
77
ศธ.0514.1.1.8/70
2018-02-14
0.00
กองกลาง
นายพันธกร อุตรนคร
2018-02-19
48751
78
ศธ.0514.1.70/96
2018-02-12
15,750.00
สำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
นางปิยนุช โลมาอินทร์
2018-02-19
48751
79
ศธ.0514.1.1.8/66
2018-02-13
9,200.00
กองกลาง
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-02-19
48751
80
ศธ.0514.1.7.7/454
2018-02-13
23,331.35
กองกิจการนักศึกษา
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-02-19
48751
81
ศธ.0514.1.1.8/67
2018-02-13
6,646.00
กองกลาง
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-02-19
48751
82
ศธ.0514.1.73/239
2018-02-14
1,700.00
สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นางอารยา จินกสิกิจ
2018-02-16
48752
83
ศธ.0514.1.11/33
2018-02-14
800.00
ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายพาว สามหาดไทย
2018-02-16
48752
84
ศธ.0514.1.6.1/934
2018-02-15
5,400,000.00
กองอาคารและสถานที่
นางจารุ ธีระสาร
2018-02-16
48751
85
ศธ.0514.1.6.1/933
2018-02-15
4,000,000.00
กองอาคารและสถานที่
นางจารุ ธีระสาร
2018-02-16
48751
86
ศธ.0514.1.70/78
2018-01-31
200,000.00
สำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
นางจารุ ธีระสาร
2018-02-16
48751
87
ศธ.0514.1.67/185
2018-02-02
2,407.50
สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-02-16
48751
88
ศธ.0514.1.27/1120
2018-02-06
0.00
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
นางจารุ ธีระสาร
2018-02-16
48751
89
ศธ.0514.1.7.1/404
2018-02-08
33,260.00
กองกิจการนักศึกษา
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-02-16
48751
90
ศธ.0514.1.7.1/405
2018-02-08
27,000.00
กองกิจการนักศึกษา
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-02-16
48751
91
ศธ.0514.1.67/184
2018-02-02
15,170.00
สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
นางปิยนุช โลมาอินทร์
2018-02-16
48751
92
ศธ.0514.1.6.1/577
2018-01-30
23,972.28
กองอาคารและสถานที่
นางปิยนุช โลมาอินทร์
2018-02-16
48751
93
ศธ.0514.1.3.6/1246
2018-02-13
1,491.00
กองการเจ้าหน้าที่
นายพันธกร อุตรนคร
2018-02-16
48751
94
ศธ.0514.1.75/76
2018-02-06
48,250.00
ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายพันธกร อุตรนคร
2018-02-16
48751
95
ศธ.0514.1.62/249
2018-02-09
6,642.00
กองวิเทศสัมพันธ์
นายพาว สามหาดไทย
2018-02-16
48752
96
ศธ.0514.1.67/188
2018-02-02
7,560.00
สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
นายพาว สามหาดไทย
2018-02-16
48752
97
ศธ.0514.1.63/134
2018-02-13
10,000.00
กองสื่อสารองค์กร
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-02-16
48752
98
ศธ.0514.1.67/186
2018-02-02
280.00
สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-02-16
48752
99
ศธ.0514.1.67/187
2018-02-02
1,455.00
สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-02-16
48752
100
ศธ.0514.1.1.8/56
2018-02-02
0.00
กองกลาง
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-02-13
48752

ขั้นตอนการค้นหา