ค้นหาเรื่อง

ค้นหา ค้นหาเลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง วงเงิน หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ

ลำดับที่
เลขที่หนังสือ
วันที่เอกสาร
ชื่อเรื่อง
วงเงินงบประมาณ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
วันที่พัสดุรับเรื่อง
เบอร์โทรศัพท์
1
ศธ.0514.1.73/86
2018-01-17
3,400.00
สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นายพาว สามหาดไทย
2018-01-22
48752
2
ศธ.0514.1.73/85
2018-01-17
3,400.00
สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นายพาว สามหาดไทย
2018-01-22
48752
3
ศธ.0514.1.1.8/19
2018-01-11
2,000.00
กองกลาง
นางอารยา จินกสิกิจ
2018-01-22
48752
4
ศธ.0514.1.73/90
2018-01-18
1,700.00
สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นายพาว สามหาดไทย
2018-01-22
48752
5
ศธ.0514.1.64/143
2018-01-17
0.00
สำนักงานการกีฬา
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-01-22
48751
6
ศธ.0514.1.1.8/22
2018-01-18
0.00
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-01-22
48752
7
ศธ.0514.1.1.8/21
2018-01-18
6,955.00
กองกลาง
นายพันธกร อุตรนคร
2018-01-22
48751
8
ศธ.0514.1.7.1/75
2018-01-10
22,100.00
นางปิยนุช โลมาอินทร์
2018-01-22
48751
9
ศธ.0514.1.7.4/128
2018-01-15
6,500.00
นางอารยา จินกสิกิจ
2018-01-22
48752
10
ศธ.0514.1.61.1/151
2018-01-17
2,400.00
กองบริหารงานวิจัย
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-01-22
48751
11
ศธ.0514.1.1.8/17
2018-01-17
0.00
กองกลาง
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-01-22
48751
12
ศธ.0514.1.6.1/310
2018-01-16
15,589.90
กองอาคารและสถานที่
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-01-22
48751
13
ศธ.0514.1.61.1/64
2018-01-09
25,000.00
กองบริหารงานวิจัย
นางอารยา จินกสิกิจ
2018-01-22
48752
14
ศธ.0514.1.67/65
2018-01-12
2,500.00
สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
นางอารยา จินกสิกิจ
2018-01-22
48752
15
ศธ.0514.1.6.4/6
2018-01-12
85,900.00
กองอาคารและสถานที่
นางปิยนุช โลมาอินทร์
2018-01-22
48751
16
ศธ.0514.1.64/112
2018-01-15
0.00
สำนักงานการกีฬา
นางปิยนุช โลมาอินทร์
2018-01-22
48751
17
ศธ.0514.1.64/131
2018-01-16
0.00
สำนักงานการกีฬา
นายพันธกร อุตรนคร
2018-01-22
48751
18
ศธ.0514.1.64/133
2018-01-16
0.00
สำนักงานการกีฬา
นายพันธกร อุตรนคร
2018-01-22
48751
19
ศธ.0514.1.64/137
2018-01-16
0.00
สำนักงานการกีฬา
นายพันธกร อุตรนคร
2018-01-22
48751
20
ศธ.0514.1.64/145
2018-01-17
6,500.00
สำนักงานการกีฬา
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-01-22
48752
21
ศธ.0514.1.64/132
2018-01-16
4,800.00
สำนักงานการกีฬา
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-01-22
48752
22
ศธ.0514.1.70/16
2018-01-11
76,800.00
สำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-01-22
48752
23
ศธ.0514.1.67/66
2018-01-12
2,660.00
สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
นายพาว สามหาดไทย
2018-01-22
48752
24
ศธ.0514.1.7.1/112
2018-01-15
7,333.00
กองกิจการนักศึกษา
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-01-18
48752
25
ศธ.0514.1.70/455
2017-12-29
0.00
สำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
นางปิยนุช โลมาอินทร์
2018-01-18
48751
26
ศธ.0514.1.69/401
2017-12-28
13,000.00
ศูนย์อาเซียนศึกษา
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-01-18
48751
27
ศธ.0514.1.7.1/113
2018-01-15
4,800.00
กองกิจการนักศึกษา
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-01-18
48752
28
ศธ.0514.1.12/12
2018-01-05
660.00
ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-01-17
48751
29
ศธ.0514.1.19/1809
2017-12-28
70,000.00
สำนักวัฒนธรรม
นายพาว สามหาดไทย
2018-01-17
48751
30
ศธ.0514.1.64/85
2018-01-12
16,000.00
สำนักงานการกีฬา
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-01-17
48751
31
ศธ.0514.1.63/19
2018-01-10
0.00
กองสื่อสารองค์กร
นางอารยา จินกสิกิจ
2018-01-17
48752
32
ศธ.0514.1.64/58
2018-01-10
7,254.60
สำนักงานการกีฬา
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-01-17
48752
33
ศธ.0514.1.73/1575
2017-12-26
100,000.00
สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นายพันธกร อุตรนคร
2018-01-17
48751
34
ศธ.0514.1.6.1/243
2018-01-12
13,880.00
กองอาคารและสถานที่
นางปิยนุช โลมาอินทร์
2018-01-17
48751
35
ศธ.0514.1.7.1/3724
2017-10-06
55,800.00
กองกิจการนักศึกษา
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-01-16
48751
36
ศธ.0514.1.64/22
2018-01-05
1,125.00
สำนักงานการกีฬา
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-01-16
48752
37
ศธ.0514.1.70/8
2018-01-09
7,200.00
สำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-01-16
48752
38
ศธ.0514.1.70/4
2018-01-05
7,276.00
สำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-01-16
48752
39
ศธ.0514..1.73/53
2018-01-10
3,600.00
สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นายพาว สามหาดไทย
2018-01-16
48752
40
ศธ.0514.1.7.1/3725
2017-12-06
27,600.00
กองกิจการนักศึกษา
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-01-16
48751
41
ศธ.0514.1.64/2050
2017-12-07
0.00
สำนักงานการกีฬา
นางปิยนุช โลมาอินทร์
2018-01-16
48751
42
ศธ.0514.1.64/2085
2017-12-13
204,370.00
สำนักงานการกีฬา
นางปิยนุช โลมาอินทร์
2018-01-16
48751
43
ศธ.0514.1.73/54
2018-01-10
9,000.00
สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นายพันธกร อุตรนคร
2018-01-16
48751
44
ศธ.0514.1.67/37
2018-01-09
5,885.00
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-01-16
48752
45
ศธ.0514.1.27/336
2018-01-11
107,000.00
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
นางสาวสว่าง รัฐวร
2018-01-16
48752
46
ศธ.0514.1.4.4/29
2018-01-10
98,000.00
กองแผนงาน
นายพาว สามหาดไทย
2018-01-12
48752
47
ศธ.0514.1.3.6/9145
2017-12-26
900.00
กองการเจ้าหน้าที่
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-01-12
48752
48
ศธ.0514.1.7.1/3894
2017-12-25
6,000.00
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
0000-00-00
48752
49
ศธ.0514.1.6.6/2
2018-01-09
48,751.00
กองอาคารและสถานที่
นางปิยนุช โลมาอินทร์
2018-01-11
48751
50
ศธ.0514.1.70/641
2017-12-25
70,299.00
สำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
นางจารุ ธีระสาร
2018-01-11
48751
51
ศธ.0514.1.7/159
2017-12-25
6,112.00
กองกลาง
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-01-11
48751
52
ศธ.0514.1.1.8/05
2018-01-09
101,115.00
กองกลาง
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-01-11
48752
53
ศธ.0514.1.19/14
2018-01-04
13,000.00
สำนักวัฒนธรรม
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-01-11
48752
54
ศธ.0514.1.1.8/06
2018-01-09
1,000.00
กองกลาง
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-01-11
48751
55
ศธ.0514.1.1.8/04
2018-01-09
0.00
กองกลาง
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-01-11
48752
56
ศธ.0514.33.1/51
2018-01-08
2,200.00
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
นายพันธกร อุตรนคร
2018-01-11
48751
57
ศธ.0514.33.1/50
2018-01-08
1,000.00
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-01-11
48751
58
ศธ.0514.33.1/36
2018-01-05
12,500.00
นายพาว สามหาดไทย
2018-01-11
48752
59
ศธ.0514.1.67/27
2018-01-08
6,300.00
นางปิยนุช โลมาอินทร์
2018-01-11
48751
60
ศธ.0514.1.67/26
2018-01-08
9,800.00
สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-01-11
48751
61
ศธ.0514.1.67/25
2018-01-08
1,794.00
สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
นายพันธกร อุตรนคร
2018-01-11
48751
62
ศธ.0514.1.6.1/5571
2017-12-22
504,787.15
กองอาคารและสถานที่
นางจารุ ธีระสาร
2018-01-11
48751
63
ศธ.0514.1.52/203
2017-12-21
600.00
นายพาว สามหาดไทย
2018-01-10
48752
64
ศธ.0514.1.19/1774
2017-12-25
1,200.00
สำนักวัฒนธรรม
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-01-10
48751
65
ศธ.0514.1.3.6/9144
2017-12-26
3,600.00
กองการเจ้าหน้าที่
นายพาว สามหาดไทย
2018-01-09
48752
66
ศธ.0514.1.3.6/9144
2017-12-26
3,600.00
กองการเจ้าหน้าที่
นายพาว สามหาดไทย
2018-01-09
48752
67
ศธ.0514.1.19/1814
2017-12-28
14,000.00
สำนักวัฒนธรรม
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-01-09
48751
68
ศธ.0514.1.19/2
2017-12-29
9,300.00
สำนักวัฒนธรรม
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-01-09
48751
69
ศธ.0514.1.19/1820
2017-12-29
2,500.00
สำนักวัฒนธรรม
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2017-12-29
48752
70
ศธ.0514.1.39/10
2018-01-08
125,000.00
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
นางปิยนุช โลมาอินทร์
2018-01-09
48751
71
ศธ.0514.1.73/15
2018-01-03
1,000.00
สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-01-05
48752
72
ศธ.0514.1.73/16
2018-01-03
6,480.00
สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-01-03
48752
73
ศธ.0514.1.75/717
2017-12-22
63,900.00
ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายพันธกร อุตรนคร
2018-01-05
48751
74
ศธ.0514.1.75/718
2017-12-22
12,000.00
ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายพันธกร อุตรนคร
2018-01-05
48751
75
ศธ.0514.1.75/719
2017-12-22
6,870.00
ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายพันธกร อุตรนคร
2018-01-05
48751
76
ศธ.0514.1.75/7258
2017-12-26
1,000.00
ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายพันธกร อุตรนคร
2018-01-05
48751
77
ศธ.0514.1.65/602
2017-12-28
2,000.00
สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-01-05
48751
78
ศธ.0514.1.65/601
2017-12-28
0.00
สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-01-05
48751
79
ศธ.0514.1.6.4/188
2017-12-26
22,197.00
กองอาคารและสถานที่
นางปิยนุช โลมาอินทร์
2018-01-05
48751
80
ศธ.0514.1.6.4/189
2017-12-26
14,800.00
กองอาคารและสถานที่
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-01-05
48752
81
ศธ.0514.1.3.6/9251
2017-12-28
30,495.00
กองการเจ้าหน้าที่
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-01-05
48751
82
ศธ.0514.1.19/1803
2017-12-27
1,035.00
สำนักวัฒนธรรม
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-01-05
48751
83
ศธ.0514.1.73/1538
2017-12-19
18,500.00
สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นายพาว สามหาดไทย
2018-01-05
48752
84
ศธ.0514.33.1/2949
2017-12-26
115,800.00
นายพาว สามหาดไทย
2018-01-05
48752
85
ศธ.0514.1.70/637
2017-12-21
10,000.00
สำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
ลักขณา พากเพียร
2018-01-05
48751
86
ศธ.0514.1.70/636
2017-12-21
32,800.00
สำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
นางปิยนุช โลมาอินทร์
2018-01-05
48751
87
ศธ.0514.1.69/380
2017-12-04
3,000.00
ศูนย์อาเซียนศึกษา
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-01-05
48751
88
ศธ.0514.1.6.1/5550
2017-12-22
662,865.00
กองอาคารและสถานที่
นางปิยนุช โลมาอินทร์
2018-01-05
48751
89
ศธ.0514.1.9/97
2017-12-28
400.00
กองกลาง
นายพาว สามหาดไทย
2018-01-05
48752
90
ศธ.0514.1.1.8/337
2017-12-27
0.00
กองกลาง
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-01-05
48752
91
ศธ.0514.1.1.8/338
2017-12-28
0.00
กองกลาง
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-01-05
48752
92
ศธ.0514.1.63/1049
2017-12-25
7,000.00
กองสื่อสารองค์กร
นายพันธกร อุตรนคร
2018-01-05
48751
93
ศธ.0514.1.27/9904
2017-12-26
0.00
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
นายพันธกร อุตรนคร
2018-01-03
48751
94
ศธ.0514.1.6.6/227
2017-12-26
240.00
กองอาคารและสถานที่
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-01-03
48752
95
ศธ.0514.1.378
2017-12-14
7,000.00
กองกลาง
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-01-03
48751
96
ศธ.0514.1.63/1058
2017-12-27
10,165.00
กองสื่อสารองค์กร
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-01-03
48752
97
ศธ.0514.1.19/1773
2017-12-25
18,060.00
สำนักวัฒนธรรม
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-01-03
48751
98
ศธ.0514.1.19/1763
2017-12-22
1,370.00
สำนักวัฒนธรรม
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-01-03
48751
99
ศธ.0514.1.73/1569
2017-12-27
4,700.00
สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นายพันธกร อุตรนคร
2018-01-03
48751
100
ศธ.0514.1.6.1/5670
2017-12-27
32,199,900.00
กองอาคารและสถานที่
นางจารุ ธีระสาร
2018-01-03
48751

ขั้นตอนการค้นหา