ค้นหาเรื่อง

ค้นหา ค้นหาเลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง วงเงิน หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ

ลำดับที่
เลขที่หนังสือ
วันที่เอกสาร
ชื่อเรื่อง
วงเงินงบประมาณ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
วันที่พัสดุรับเรื่อง
เบอร์โทรศัพท์
1
ศธ.0514.1.20/338
2018-06-20
0.00
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นายพาว สามหาดไทย
2018-06-21
48751
2
ศธ.0514.1.3/4452
2018-06-19
6,400.00
กองทรัพยากรบุคคล
นายพาว สามหาดไทย
2018-06-21
48751
3
ศธ.0514.1.19/786
2018-06-15
235,180.00
ศูนย์วัฒนธรรม
นางอารยา จินกสิกิจ
2018-06-21
48751
4
ศธ.0514.1.6.3/138
2018-06-19
1,600.00
กองอาคารและสถานที่
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-06-21
48751
5
ศธ.0514.1.6/2746
2018-06-14
58,000.00
กองอาคารและสถานที่
นางปิยนุช โลมาอินทร์
2018-06-21
48751
6
ศธ.0514.1.19/783
2018-06-14
20,000.00
ศูนย์วัฒนธรรม
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-06-21
48751
7
ศธ.0514.1.70/745
0000-00-00
1,650,000.00
นางปิยนุช โลมาอินทร์
0000-00-00
48751
8
ศธ.0514.1.3/4321
2018-06-14
64,000.00
กองทรัพยากรบุคคล
นายพาว สามหาดไทย
2018-06-20
48752
9
ศธ.0514.1.3/4199
2018-06-12
4,700.00
กองทรัพยากรบุคคล
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-06-18
48752
10
ศธ.0514.1.63/409
2018-06-14
39,996.60
กองสื่อสารองค์กร
นายอภิสิทธิ์ บัวหอม
2018-06-18
48751
11
ศธ.0514.1.53/81
2018-06-12
800.00
ฝ่ายการต่างประเทศ
นายพาว สามหาดไทย
2018-06-18
48752
12
ศธ.0514.1.1.8/243
2018-06-13
745.00
กองบริหารงานกลาง
นางสาวลักขณา พากเพียร
2018-06-18
48751
13
ศธ.0514.1.63/412
2018-06-15
10,785.60
กองสื่อสารองค์กร
นางปิยนุช โลมาอินทร์
2018-06-18
48751
14
ศธ.0514.1.85/166
2018-06-12
0.00
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
นายพันธกร อุตรนคร
0000-00-00
44417
15
ศธ.0514.1.1.8/225
2018-06-06
0.00
กองบริหารงานกลาง
นายพันธกร อุตรนคร
2018-06-18
44417

ขั้นตอนการค้นหา