ระบบบันทึกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย                                            
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                            

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น