ค้นหาเลขเบิกจ่ายของระบบKKUFMISเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย
หน่วยงาน
วันที่เบิกจ่าย
แหล่งเงิน
สถานะเอกสาร
วันที่รับเอกสาร
 

เลขที่ใบตั้งหนี้
วันที่ตั้งหนี้
เลขฎีกา
วันทำฎีกา
เลขใบสั่งจ่าย
วันที่ใบสั่งจ่าย
เลขใบโอน
วันที่โอน    ออกจากระบบ