เข้าสู่ระบบ สำหรับบุคลากรวิทยาเขตหนองคาย

Username: @nkc.kku.ac.th           สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิกที่นี่
Password:
หมายเหตุ ใช้ username และ password เดียวกันกับ MAIL วิทยาเขตหนองคาย