สำหรับบุคลากร กองคลัง

23 แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับบุคลากร กองคลังเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

สำหรับเครือข่ายการเงิน บัญชี พัสดุ

1 ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างที่มีประโยชน์ เช่น นโยบาย กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย กองคลัง คณะ/หน่วยงานและเครือข่าย

2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

พื้นที่พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร เรื่องสาระน่ารู้ ของผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ และผู้สนใจโดยทั่วไป "บอร์ด KM"

3 ห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์

เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ต่างๆที่จำเป็น เพื่อการศึกษา ค้นคว้า และดาวน์โหลดสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน/บัญชี/พัสดุ และผู้สนใจโดยทั่วไป

เว็บไซต์ กองคลัง (บุคคลทั่วไป)

12 ข่าวประชาสัมพันธ์

เป็นข้อมูลที่จะเชื่อมโยงมาจากข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กองคลัง

Moderator: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15 ประกาศขายทอดตลาด

แจ้งประกาศขายทอดตลาดสำหรับงานพัสดุกองคลังและคณะ/หน่วยงาน

14 ระบบรับส่งข้อมูลลูกข่าย GFMIS

แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลลูกข่าย GFMIS ระหว่างคณะ/หน่วยงาน กับกองคลัง

16 ส่วนให้บริการ

เป็นส่วนที่ให้บริการข้อมูล เอกสาร แบบฟอร์ม และขั้นตอนการให้บริการต่างๆ

22 ดาวน์โหลดข้อมูล/แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดข้อมูล/แบบฟอร์ม ต่างๆ ของกองคลัง

17 เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่ต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ เช่น คู่มือ เอกสาร ฯลฯ

18 กิจกรรมกองคลัง

รูปกิจกรรมต่างๆ ของกองคลัง

19 ประกันคุณภาพกองคลัง

ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของกองคลัง

20 ระเบียบต่างๆ

ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การคลัง

24 องค์ประกอบเว็บ
การให้บริการด้านข้อมูลแนวปฏิบัติและการแก้ปัญหาของกองคลัง - Info Center

465 Posts in 341 Topics by 124 Members. Latest Member: katewo
Latest Post: "เว็บไซต์ใหม่ กองคลัง สำน..." ( 08 June 2564, 10:35:30 )
View the most recent posts on the forum.
[More Stats]

1 Guest, 0 Users

Most Online Today: 1. Most Online Ever: 20 (03 January 2561, 13:54:56)