การให้บริการด้านข้อมูลแนวปฏิบัติและการแก้ปัญหาของกองคลัง

เว็บไซต์ กองคลัง (บุคคลทั่วไป) => ดาวน์โหลดข้อมูล/แบบฟอร์ม => Topic started by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 21 June 2560, 09:09:30

Title: e-Learning การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏฺิบัติงานนอกเวลาราชการ
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 21 June 2560, 09:09:30
e-Learning การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏฺิบัติงานนอกเวลาราชการ

(https://finance.kku.ac.th/if/KKU OT5.jpg) (https://drive.google.com/a/kku.ac.th/file/d/0ByjsUse2jRrWNzN0dGloOW41VnM/view?usp=sharing)

บันทึกขออนุมัติการปฏฺิบัติงานนอกเวลาราชการ (http://bit.ly/OTkku01)

หลักฐานการลงลายมือชื่อ (http://bit.ly/OTkku02)

หลักฐานการจ่ายเงินการปฏฺิบัติงานนอกเวลาราชการ (http://bit.ly/OTkku03)
Title: สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 22 May 2561, 08:42:35
e-Learning สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร

(https://finance.kku.ac.th/img/s_s.jpg) (https://drive.google.com/file/d/16689tVj_8kXT1mc7tpqvUEh5jF-qWrUf/view?usp=sharing)
Title: Re: e-Learning การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏฺิบัติงานนอกเวลาราชการ
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 20 July 2561, 10:34:04
e-Learning แนวปฏิบัติของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการดำเนินโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(https://finance.kku.ac.th/if/2007611038.jpg) (https://drive.google.com/file/d/1yt20lODHuC1da7tzxb9sUsQcjZyH6Hcm/view?usp=sharing)
Title: Re: e-Learning การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏฺิบัติงานนอกเวลาราชการ
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 25 June 2562, 10:12:18
e-Learning การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

(https://finance.kku.ac.th/images/fin2506251010.jpg) (https://drive.google.com/file/d/1g1BKwqI5P5uuk0SmrklCK-pFnXlPcV03/view?usp=sharing)