การให้บริการด้านข้อมูลแนวปฏิบัติและการแก้ปัญหาของกองคลัง

เว็บไซต์ กองคลัง (บุคคลทั่วไป) => ข่าวประชาสัมพันธ์ => Topic started by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 24 August 2560, 16:40:28

Title: กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 24 August 2560, 16:40:28
1. กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

      1.1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWMWRMdmpzRzF2WWM/view?usp=sharing)

      1.2.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWeXZSaVZaYl90cW8/view?usp=sharing)

      1.3. กฏกระทรวง

             1.3.1. กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWNzBlZWxiX0ZYTXc/view?usp=sharing)

             1.3.2. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560  (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWOC00ZWNEd041c0k/view?usp=sharing)

             1.3.3. กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560  (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWa1dSZmphc1h3eEk/view?usp=sharing)

             1.3.4. กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นตัวหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560  (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWWmpUWUZlUXZNdWM/view?usp=sharing)

             1.3.5. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560  (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWaWhmTS05b2JNb1k/view?usp=sharing)

             1.3.6. กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560  (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWU09yRjZIdWU4LXc/view?usp=sharing)

             1.3.7. กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560  (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWUXV6Y21nSjR1R1U/view?usp=sharing)

             1.3.8. กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 (https://drive.google.com/file/d/0B1iQexymb7-hQjR5dG9xenoweFE/view?usp=sharing)

             1.3.9. กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561 (https://drive.google.com/file/d/1FWnKxpITZEn7qgaQK6I1kciJQRJQ2KcC/view?usp=sharing)

      ใหม่1.3.10. กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (https://drive.google.com/file/d/1tLGVQYv8qcZiUu6G9wJuS_qwcZNwWjVC/view?usp=sharing)

             1.3.11. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  (https://drive.google.com/file/d/1nl4rJhS0PmrFgEm3dBpw1rd8cDgtAkjB/view?usp=sharing)
         
2. ประกาศ/คำสั่ง/วิธีปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

       2.1. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4271/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยกเลิก (https://drive.google.com/a/kku.ac.th/file/d/0ByjsUse2jRrWU1FVMFZuMFhIWnR5eGx3a3dxY25WLTJUdTc4/view?usp=sharing)

      2.2. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4272/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยกเลิก (https://drive.google.com/a/kku.ac.th/file/d/0ByjsUse2jRrWdC0tUVRFNzdGQl9BUWk2NUxseDZTcXFxVE5j/view?usp=sharing)

       2.3. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4401/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ วิทยาเขตหนองคาย ยกเลิก (https://drive.google.com/file/d/0B0h7u7hCLtfVUWd1OTd4Z2kzalU/view?usp=sharing)

       2.4. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4402/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยกเลิก  (https://drive.google.com/file/d/0B0h7u7hCLtfVcjROU3JlbG05cUE/view?usp=sharing)

       2.5. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4403/2560 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ (https://drive.google.com/file/d/0B0h7u7hCLtfVSWRPaGJxRzQ2Mnc/view?usp=sharing)

       2.6. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 636/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ (https://drive.google.com/file/d/1FYdn6o2JdkANX4Bw_IR66VfMThRzlLa6/view?usp=sharing)

      2.7 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2549/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุสำหรับการวิจัยและพัฒนา และการบริการวิชาการ (https://drive.google.com/file/d/1TXA1Tg1eHUpBjmanm9QRjNFC7QJ53MtC/view?usp=sharing)

      2.8 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3271/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (https://drive.google.com/file/d/1aMA78ogQiZu_E7N8xFZ1vsyqHFnNUhc_/view?usp=sharing)

       2.9 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3396/2561 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดเงื่อนไขของผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" (https://drive.google.com/file/d/1NZV_tPNXGCU8C28fRV5kXuKFfuJrdMAF/view?usp=sharing)

       2.10 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6006/2561 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ หน่วยงาน สนับสนุนภารกิจด้านวิสาหกิจ สำนักงานอธิการบดี ใหม่  (https://drive.google.com/file/d/1vzjG04sAC-IrqhIFe0gAHC4i14_-mDm5/view?usp=sharing)

       2.11 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6007/2561 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561  เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ หน่วยงาน สนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ใหม่  (https://drive.google.com/file/d/1QzILThyGGqcSMJ0dPbhWP30EeGv3yYtx/view?usp=sharing)

       2.12 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6008/2561 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี ใหม่ (https://drive.google.com/file/d/1T7BIXoQ3wenR0Kw5REsw8eMvC1a51xc9/view?usp=sharing)

       2.13 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 7025/2561 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี ใหม่ (https://drive.google.com/file/d/12VE4bwWG05vDxnC6aCl1faeXbSxICzRw/view?usp=sharing)

3. หนังสือเวียน
     3.1 หนังสือเวียนภายนอก

             3.1.1. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 320 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง การกำหนดสินค้าสำหรับการดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market :e- market) เพิ่มเติม (https://drive.google.com/file/d/0B1iQexymb7-hNXBaLVdQTnN3QXM/view?usp=sharing)

              3.1.2. ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  (https://drive.google.com/file/d/0B0h7u7hCLtfVbFFOMndQYjhXTEE/view?usp=sharing)   

             3.1.3. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 336 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ใช้บังคับ (https://drive.google.com/file/d/0B1iQexymb7-hX1k3MVRPRUNZZFU/view?usp=sharing)

             3.1.4. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 346 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง (https://drive.google.com/file/d/0B1iQexymb7-hUmY4QU4tUjdNWDA/view?usp=sharing)

             3.1.5. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 347 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง (https://drive.google.com/file/d/0B1iQexymb7-hbGU5RHZGcUFLLUE/view?usp=sharing)

             3.1.6. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 356 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 (https://drive.google.com/file/d/0B1iQexymb7-heWk3OW5KMGktdVk/view?usp=sharing)

             3.1.7. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 360 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจมาตราการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (https://drive.google.com/file/d/0B1iQexymb7-ha0NlcEY2UTAtT2M/view?usp=sharing)

             3.1.8. ด่วนที่สุด ที่ 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าบบุคคลหรือคณะกรรมการ (https://drive.google.com/file/d/1ywQ6v0yo2RYnYTnvO1l3c31yulSDKLGH/view?usp=sharing)

             3.1.9. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น (https://drive.google.com/file/d/0B1iQexymb7-hRzhsdV9XWE82akE/view?usp=sharing)

             3.1.10. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 398 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เรื่อง การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด 6 พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา (https://drive.google.com/file/d/0B1iQexymb7-hVXg4OTFMOGpWM28/view?usp=sharing)

             3.1.11. ด่วนที่สุด กค (กนบ) 0405.2/ว 410 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เรื่อง กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e - market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e - bidding) และวิธีสอบราคา (https://drive.google.com/file/d/1qv8Z-Rjb1zx5DutQozsfmi4pzEzarYW7/view?usp=sharing)

             3.1.12 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 418 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (https://drive.google.com/file/d/13YAi7tKXTjq32uGaAi34kzDGpYw42eJ4/view?usp=sharing)

             3.1.13 ด่วนที่สุด ที่ กค 0433/ว 430 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้ (https://drive.google.com/file/d/11aUFNDIX0rUmmDy1CYCPldPdrJ_g_YA5/view?usp=sharing)

             3.1.14 ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 445 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การใช้ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนำร่อง (https://drive.google.com/file/d/1sfH2inFyjrjcnic306030OmKtT-2SUtW/view?usp=sharing)

             3.1.15 ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 452 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 128 (https://drive.google.com/file/d/16WSvEluxgjXSC7mP9n-_6TRBIKcOBAQo/view?usp=sharing)

             3.1.16 ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 453 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว (https://drive.google.com/file/d/1w9wPwQ5MKrSWORyxJRQHMSOwhmxAvrX1/view?usp=sharing)

             3.1.17 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0504.2/ว 496 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน (https://drive.google.com/file/d/1JSB7yDsJyJbC1I9wfmt2lfpndOJHHT3R/view?usp=sharing)

             3.1.18 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0504.2/ว 5 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง การกำหนดแบบขดเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน (https://drive.google.com/file/d/11TL-L6XN3XDdYLzAkZbAZZlOHkfAhKXI/view?usp=sharing)

              3.1.19 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (https://drive.google.com/file/d/0B0h7u7hCLtfVR1VnR0R6Wnp3SzRrZGRLQ3Y0NFdJM2lVcUdr/view?usp=sharing)

              3.1.20 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 111 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง ที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท  (https://drive.google.com/file/d/0B0h7u7hCLtfVNVFFQTZOR1p5OHRoQXhPZmdDM0ZhcWZ0Mm5F/view?usp=sharing)

              3.1.21 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (https://drive.google.com/file/d/0B0h7u7hCLtfVWXFaMFBPbjlSUkRtV2RocW1CdDVzYUpreEFF/view?usp=sharing)

              3.1.22 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ (https://drive.google.com/file/d/1QCyxKRFayeXcR3sh1dvZSv1RESvy7IQN/view?usp=sharing)

             3.1.23 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 122 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ (https://drive.google.com/file/d/0B0h7u7hCLtfVaDktZnd3WlFRLXdxam1IVmFZOEg2cm5zQ3Nv/view?usp=sharing)

           3.1.24 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 123 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ)  (https://drive.google.com/file/d/0B0h7u7hCLtfVMkV6MHF3c1FiX2Z6NmtSRDhpOGRFY2JqeTFR/view?usp=sharing)

             3.1.25 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 124 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561เรื่อง การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ (https://drive.google.com/file/d/0B0h7u7hCLtfVVFMyLVQ4M0xvSThuNUhjMDlHdHJ6MUZJM1dz/view?usp=sharing)

             3.1.26 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 155 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือการสอบราคา (https://drive.google.com/file/d/0B0h7u7hCLtfVamszdDVfREN5eWFIRGZfaENXamVXdjhhZnpj/view?usp=sharing)

             3.1.27 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ  (https://drive.google.com/file/d/1eVgDhxPedoYsYKrvGVfhieyUNwWH14HO/view?usp=sharing)

             3.1.28 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 185 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 เรื่อง การแจ้งแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์  (https://drive.google.com/file/d/1lhNWw0BjnP06DTciHL4URDDBwnwHUUNo/view?usp=sharing)

             3.1.29 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 198 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง (https://drive.google.com/file/d/1Pvmo0o4KNIRB-nvXb-GxNya0wK6uIwbQ/view?usp=sharing)

             3.1.30 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 208 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา (https://drive.google.com/file/d/1FBRpStxMeZLMbGT98g2FAq3G-3gzm3zg/view?usp=sharing)

              3.1.31 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 217 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 (https://drive.google.com/file/d/1ImyDOuUAIU93zufcVxTy89D2uqHSO-Q9/view?usp=sharing)

              3.1.32 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 220 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การตีความนิยามคำว่า “ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 (https://drive.google.com/file/d/1lptMeZ_lWtASZa3bwxoqxML4ADyrAaJ5/view?usp=sharing)

               3.1.33 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (https://drive.google.com/file/d/1gO7EfUo-ST1jzoIwjOc2RHmb1obRuJkW/view?usp=sharing)

                3.1.34 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 260 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค   (https://drive.google.com/file/d/1r45_xCnPlqJr6pkysY24ISETucLGPQ77/view?usp=sharing)
               
                3.1.35 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 289 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า (https://drive.google.com/file/d/16ARvRAhyLui5ze7f28_LNYvIPvmOdPGi/view?usp=sharing)
               
                3.1.36 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 334 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (https://drive.google.com/file/d/1zQi49P3uj1tEAPj4QRl7OM031B6rjpxG/view?usp=sharing)

                  3.1.37 ที่ กค 0408.2/ว 74  ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้ง สำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561 (https://drive.google.com/file/d/1bv86-9UGLBdgBbva67uAtiCpyQgN5naA/view?usp=sharing)

                  3.1.38 ที่ กค 0405.4/ว 379 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดการด้วยวิธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) เพิ่มเติม   (https://drive.google.com/file/d/1nNEhEXs--xvfrNiEJMp19AwEg7WMX-FU/view?usp=sharing)

                  3.1.39 ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 380 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีผู้ประกอบการแปรสภาพเป็นนิติบุคคลใหม่ (https://drive.google.com/file/d/1HTTpzt5GcpI_2VX0rzEPhM8AwmQyhbVU/view?usp=sharing)

                  3.1.40 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 427 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล (https://drive.google.com/file/d/1T4CeQ59Ed3-T9lEjqX0ea83slY6uISfl/view?usp=sharing)

                  3.1.41 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 546 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุ ด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 (3) ใหม่ (https://drive.google.com/file/d/1S1-XqmkSDP1QplecryYYgfcWZpwgQRr-/view?usp=sharing)

                  3.1.42 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 553 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 162 วรรคหนึ่ง ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) ใหม่  (https://drive.google.com/file/d/16w_4fwrUAitsl06U75nt8R4I1pmgpCDL/view?usp=sharing)

                   3.1.43 ที่ ตผ 0013/ว 294 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง มาตรฐานหรือมาตรการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ ใหม่  (https://drive.google.com/file/d/1fp2LjvEClLp3twuXW-N9EJcqeiMwnXfw/view?usp=sharing)           
Title: Re: กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
Post by: ภัทรนิษฐ์ สุรโกมลเศรษฐ์ on 12 July 2561, 14:14:50
3.1 หนังสือเวียนภายนอก (ต่อ)
                  3.1.44 ที่ กค 0433/ว 49 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  (https://drive.google.com/file/d/13t5UQMeAdHJIy6FKvk04HPLWlBVf3qNW/view?usp=sharing)
                  3.1.45 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 52 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2)  (https://drive.google.com/file/d/1bCbVBHyVb8hBVHeNxwNJkUc4hTB7w2S0/view?usp=sharing)
                  3.1.46 ที่ กค 0405.2/ว 50 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP (https://drive.google.com/file/d/1UY3qnxvHOLLfyN2mPPzAKfh_FTR9f_hn/view?usp=sharing)
                  3.1.47 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 54 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน  (https://drive.google.com/file/d/1H_oW2S-8VVubbK8U1_oTtazKQRwkMQo2/view?usp=sharing)
                  3.1.48 ที่ กค 0419.1/ว 012 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  (https://drive.google.com/file/d/1RPpv6x_rEvwUeZ5xcJhZp8sNH9I_sf3I/view?usp=sharing)
                 3.1.49 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 36 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561 (https://drive.google.com/file/d/1qQBPOkUD3W63Odkwueezr9mqrqxxlLmm/view?usp=sharing)
                3.1.50 ที่ สพท 2/2562 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562 (หนังสือประชาสัมพันธ์) เรื่อง การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง” (https://drive.google.com/file/d/1h9vCm2DBbLgfzZoAQHrlKxbcGsYQES-V/view?usp=sharing)
                3.1.51 ที่ กค(กวจ)0405.2/ว 82 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 วรรคหนึ่ง (1)ใหม่ (https://drive.google.com/file/d/11UC0k-M-Z09Ptm2tLLByzVBTZ_ZXp-9K/view?usp=sharing)
                3.1.52 ที่ กค(กวจ) ที่ 0405.2/ว83 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 183ใหม่ (https://drive.google.com/file/d/1321tp_QvByVunx7urSEzGqr0BqRZiBoL/view?usp=sharing)
                3.1.53 ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 94 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 168 กรณีการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศที่มีกฎหมายธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น กำหนดให้ไม่ต้องวางหลักประกันสัญญาใหม่ (https://drive.google.com/file/d/1DwvQ0HRezNpAkplFbE3e0nbFl_nvUVV0/view?usp=sharing)
                3.1.54 ที่ กค 0405.2/ว 63 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอยกเลิกหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 50 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 และขอให้ใช้หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 62 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GPใหม่ (https://drive.google.com/file/d/11QZ4lnm0RIOGULB-kusHg_L42O8T2QYn/view?usp=sharing)
                3.1.55 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)ใหม่ (https://drive.google.com/file/d/1uCxVidh2Tfif3dSQONBQ06wlzfoB87iD/view?usp=sharing)
                3.1.56 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 117 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญาใหม่ (https://drive.google.com/file/d/1r23gCJumaben84AMPcn4oQlwCUYR1IqG/view?usp=sharing)
                3.1.57 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 118 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้างใหม่ (https://drive.google.com/file/d/1vd9GhBQCpxOT-FxiZUaGuRp7v5A0o9KI/view?usp=sharing)
                3.1.58 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยใหม่ (https://drive.google.com/file/d/12oLloe63ozQXb3VUeiZr6PS07m0LnEmB/view?usp=sharing)
                3.1.59 ที่ ตผ 0013/ว 58 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่อง มาตรฐานหรือมาตรการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ (เพิ่มเติม) ใหม่ (https://drive.google.com/file/d/1Mbh_Rq9pp_H_IH4bepgZDnKYACTuQKOO/view?usp=sharing)
                3.1.60 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 144  ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องใหม่ (https://drive.google.com/file/d/1v7Xu7uRV0bWi39vykLRWEYcSi9dsieXl/view?usp=sharing)
                3.1.61 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 149 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกันใหม่ (https://drive.google.com/file/d/1dzUVxhfUoaUDQ1X8vaWC21YpvyIc09l4/view?usp=sharing)
                3.1.62 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 1 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ใหม่ (https://drive.google.com/file/d/1tUgXOAdYyNJc6yfPjaJjYivS7JGzwGiZ/view?usp=sharing)
                3.1.63 ที่ กค 0402.3/ว 34 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใดใหม่ (https://drive.google.com/file/d/1bubMuZOqCqUqaAyQD19aEpnc1LHznpZK/view?usp=sharing)
                3.1.64 ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐใหม่ (https://drive.google.com/file/d/16GvNcNtb7-nwGvjJFksuOHc5-gGQ3fuQ/view?usp=sharing)
                3.1.65 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 213 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนดใหม่ (https://drive.google.com/file/d/1ZUpjtO_kZg-bk1BrImm8e1XgKkKLz0hX/view?usp=sharing)
                3.1.66 ที่ กค (กวจ) 0405.7/ว 224 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานใหม่ (https://drive.google.com/file/d/1FioSST0wbKfLeSspigkSuDNb1i2vMyiq/view?usp=sharing)
                3.1.67 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 254 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับของแถมใหม่ (https://drive.google.com/file/d/1AuFMjUWWB0h0KgnXJk59YjH9wGbioBMt/view?usp=sharing)
                3.1.68 ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 260 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติ กรณี คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดราชการใหม่ (https://drive.google.com/file/d/1Ul5GoyYelB1AxaSIgOpuBq71OMRxC_8n/view?usp=sharing)
                3.1.69 ที่ นร 0731.2/ว 86 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2562 ใหม่ (https://drive.google.com/file/d/0B0h7u7hCLtfVTzBKcW8wUXpXdUlKcmRmOUhKWXRuSmtGbFZR/view?usp=sharing)
                3.1.70 ที่  กค 0405.7/ว 74 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งยโสธรใหม่ (https://drive.google.com/file/d/165TosRAel1mTn9l4tJD3Z3HWgwflfn_U/view?usp=sharing)
                3.1.71 ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว 350 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่งใหม่ (https://drive.google.com/file/d/1sCVPne0XTdh0KMCJIMEhbnTAFTecVLt8/view?usp=sharing)
               3.1.72 ที่ 0405.4/ ว 357 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง คำอธิบาประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงการใกล้เคียงกันตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2562 ใหม่ (https://drive.google.com/file/d/1n17P8ZvwGU9URYO6uFITnlabTXGyg88b/view?usp=sharing)
              3.1.73 ที่ กต (กอร) 0405.5/ ว 374 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ใหม่ (https://drive.google.com/file/d/1yQkpNMKIkuSwEi6eN7Tx1CtdLNNlQdKH/view?usp=sharing)
              3.1.74 ที่ กค 0433.5/ว 386 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)ใหม่ (https://drive.google.com/file/d/1gjMBl8V5VeNf0zdl-1F4RqRcrfX2CWqO/view?usp=sharing)
Title: Re: กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
Post by: ภัทรนิษฐ์ สุรโกมลเศรษฐ์ on 27 February 2562, 14:58:13
3.2 หนังสือเวียนภายใน
             3.2.1.ศธ.0514.1.2.6/ว 10048 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (https://drive.google.com/a/kku.ac.th/file/d/1l-0x-XItEDsLVXvllUEbyAadWVR1zeFy/view?usp=sharing)

             3.2.2. วิธีปฏิบัติในการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (https://drive.google.com/file/d/0B0h7u7hCLtfVZ2JscmtDLWt4Q0NvMFBMS08tLWpBVDJ0Ul9R/view?usp=sharing)

              3.2.3. ศธ.0514.1.2.6/ว 3152 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดอบรม และการประชุมของส่วนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (https://drive.google.com/file/d/1pcIoHXzt-DVpfIkOi9JrJtxIw924phka/view?usp=sharing)

             3.2.4. แนวทางปฏิบัติในการใช้บริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์จากโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (https://drive.google.com/file/d/1-hkhfujj8gDbxvYNzuTvhDl3O6dUIP66/view?usp=sharing)

             3.2.5. ขั้นตอนการจัดทำใบสั่งซื้อ/ สั่งจ้าง ในระบบ KKUFMIS ตามบันทึกแจ้งเวียนที่ ศธ.0514.1.2.6/ว 6770 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 (https://drive.google.com/file/d/1qtkQslxfCqy5mb-YGlzxtgwc4MtgHYbJ/view?usp=sharing)

           3.2.6 การตรวจสอบพัสดุประจำปี และกำหนดการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปี (ส่วนงาน) ตามบันทึกแจ้งเวียนที่ ศธ.0514.1.2.6/ว.8161 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 (https://drive.google.com/file/d/0B0h7u7hCLtfVZ051RGR2dlB5SjJsaE03TVh5aHg5Vk9tcWxF/view?usp=sharing)

           3.2.7 ปฏิทินการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (หน่วยงานสนับสนุนด้านยุทธศาสตร์) ตามบันทึกแจ้งเวียนที่ศธ.0514.1.2.6/ว. 8159 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 (https://drive.google.com/file/d/0B0h7u7hCLtfVX0ZqR0Z0OGFTRFlGTVVST0cwTGRJMWNEd05B/view?usp=sharing)

           3.2.8 ปฏิทินการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (หน่วยงานบริหารจัดการกลาง) ตามบันทึกแจ้งเวียนที่ศธ.0514.1.2.6/ว. 8158 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561  (https://drive.google.com/file/d/0B0h7u7hCLtfVUkpOMmRCdGw1Z25semo4Mm1Fck40SUlGWkN3/view?usp=sharing)

           3.2.9 ปฏิทินการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (หน่วยงานวิสาหกิจ) ตามบันทึกแจ้งเวียนที่ศธ.0514.1.2.6/ว. 8404 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561  (https://drive.google.com/file/d/0B0h7u7hCLtfVMThTMEhjRG5xa3M1dkd3QW5PLTFhbkFiaVhv/view?usp=sharing)

4.คู่มือการปฏิบัติงาน

      4.1. คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP (https://drive.google.com/a/kku.ac.th/file/d/0ByjsUse2jRrWcGFQVlFrUTZkYW8/view?usp=sharing)

      4.2. คู่มือในระบบ e-GPกรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (https://drive.google.com/a/kku.ac.th/file/d/0ByjsUse2jRrWU0hjUmt5cEVvY1U/view?usp=sharing)

      4.3. คู่มือในระบบ e-GPกรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (https://drive.google.com/a/kku.ac.th/file/d/0ByjsUse2jRrWeFBUZmJUZno1MzQ/view?usp=sharing)

       4.4. check list การจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (https://drive.google.com/file/d/0B0h7u7hCLtfVMVJQWk5udVRRUjA/view?usp=sharing)

       4.5. คู่มือ e-Bidding  (https://drive.google.com/file/d/0B0h7u7hCLtfVcW40dzBlR2tpZGM/view?usp=sharing)

       4.6 คู่มือ e-Market ใบเสนอราคา (https://drive.google.com/file/d/0B0h7u7hCLtfVU1l6NU1hUnltRVE/view?usp=sharing)

       4.7. คู่มือ e-Market ประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (https://drive.google.com/file/d/0B0h7u7hCLtfVRnRLem1ibW1aNUE/view?usp=sharing)

       4.8. คู่มือขั้นตอนจัดทำร่างสัญญา-บริหารสัญญา (https://drive.google.com/file/d/0B0h7u7hCLtfVTWlTaUE2MHpRTlE/view?usp=sharing)


5. เอกสารประกอบการอบรม
      5.1 อบรมวันที่ 26 สิงหาคม 2560
             5.1.1. Power Point ประกอบการอบรมวันที่ 26 สิงหาคม 2560 (https://drive.google.com/file/d/0B0h7u7hCLtfVbkVfWGRWaE5XZXM/view?usp=sharing)
             5.1.2. คู่มือ e-Market กรณี RFQ (https://drive.google.com/file/d/0B0h7u7hCLtfVQkRxUk11VUg0SVU/view?usp=sharing)
             5.1.3. คู่มือ e-Bidding (จัดทำร่าง - บริหารสัญญา) (https://drive.google.com/file/d/0B0h7u7hCLtfVYTlUbzNOOHRWOVk/view?usp=sharing)
             5.1.4. คู่มือ e-Bidding (เพิ่มโครงการ - ประกาศผู้ชนะ) (https://drive.google.com/file/d/0B0h7u7hCLtfVcFBLTUVJWHdEdWM/view?usp=sharing)

      5.2. อบรมวันที่ 9 กันยายน 2560
             5.2.1 Power point อบรมวันที่ 9 กันยายน 2560 (https://drive.google.com/file/d/0B0h7u7hCLtfVYmJfd3pNOG8xTWc/view?usp=sharing)

      5.3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักบริการวิชาการ วันที่ 9 เมษายน 2561
              5.3.1 Power point แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักบริการวิชาการ   (https://drive.google.com/file/d/1pBeMD8lF4gwIKKgsSCbwR8fMK8cXTLZU/view?usp=sharing)
      5.4  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาคารสิริคุณากร วันที่ 17 สิงหาคม 2561
              5.4.1 PPT การตรวจนับพัสดุคงเหลือประจำปี  (https://drive.google.com/open?id=1fzi7LjOZvx2-Z0wUwOATZKfniP_5oDco)
              5.4.2 ขั้นตอนก่ารตรวจนับพัสดุประจำปี (https://drive.google.com/open?id=1nO49NRr96uafcNCzvt97OfWN7cqZsARv)
              5.4.3 หน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจนับพัสดุ (https://drive.google.com/open?id=11TDC58Y_of9GT-T4xH8OPBoKXEMc5j5L)
              5.4.4. การดำเนินโครงการ (https://drive.google.com/open?id=1gFepW_1fyrPEcLWviv2GxlATc3NKqX9A)

6. แบบฟอร์ม
           6.1 แบบฟอร์มสรุปคำสั่งด้านการพัสดุ (https://drive.google.com/file/d/19i3T_Jd2_BZ-EmSt0YBKqGS-bXxpVmQu/view?usp=sharing)
            6.2 ตัวอย่างรายงานขออนุมัติจัดหาพัสดุและเบิกจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วน (https://drive.google.com/file/d/1BmoIXdi6_QQwe0argRzqE39s-a6pp5WP/view?usp=sharing)
            6.3 แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ (.doc) (https://drive.google.com/file/d/1UyUWCO5WjcBz1l9XDNJLtdJho0vdsTlG/view?usp=sharing)
            6.4 แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง (.doc) (https://drive.google.com/file/d/1dt3DRWrICwz1Vohk7fuH6Wm5ouZb381Y/view?usp=sharing)
            6.5 ตัวอย่างรายงานขอความเห็นชอบอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ตามหนังสือเวียนที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 (https://drive.google.com/file/d/16WN6WjW_1ByOTAOCOLnsdhIu7BT-oSdl/view?usp=sharing)
           6.6 ตัวอย่างรายงานพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (https://drive.google.com/file/d/1SBXxSebgahjaMmrkMRkeWyb5A5xjRzLc/view?usp=sharing)
           
7. รายชื่อผู้ทิ่งงาน
           7.1 ที่ กค 0405.2/ว 12 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  (https://drive.google.com/file/d/0B0h7u7hCLtfVejRzdm83T2lKdDlfUjQtc1ZfZXN2YWZuc2Fr/view?usp=sharing)
           7.2 ที่ กค 0405.2/ว 9 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (https://drive.google.com/file/d/0B0h7u7hCLtfVelgyS3BzOXpOMTJPVllfUkJXXy1kNnhTcWVv/view?usp=sharing)
           7.3 ที่ กค 0405.2/ว 42 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (https://drive.google.com/file/d/1Ra01rvMMlV0bCcNQQK6aD4pw5xFyL-Ts/view?usp=sharing)
           7.4 ที่ กค 0405.2/ว 43 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (https://drive.google.com/file/d/1UncRBxiBY48ANY792rtut5n_DhDM8iJL/view?usp=sharing)
           7.5 ที่ กค 0405.2/ว 44 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (https://drive.google.com/file/d/1be0zH-6O1_LXo6nFcGUN9Z_63lWe1wTK/view?usp=sharing)
          7.6 แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานประจำเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 8 ฉบับ ตามหนังสือแจ้งเวียนที่ ศธ.0514.1.2.6/ว 11090 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561 (https://drive.google.com/file/d/16VE1L8AEgVc2RlAtuB7UJUGGI_cp4Rs0/view?usp=sharing)
          7.7 ที่ กค 0404.2/ว 127 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (https://drive.google.com/file/d/1Izwd6JvcMVF4QlgWevewC7maJGdIrEoe/view?usp=sharing)
          7.8  ที่ กค 0405.2/ว 137ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานใหม่ (https://drive.google.com/file/d/10IDtXFnb8yGWBw7gUakVPO_qsQUmma09/view?usp=sharing)
          7.9 ที่ กค 0405.2/ว 132 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานใหม่ (https://drive.google.com/file/d/1RIag75eTeXCWFFgN6Rp5tW7DDoCa063T/view?usp=sharing)
         7.10 ที่ กค 0405.2/ว 131 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานใหม่ (https://drive.google.com/file/d/1TogQlVYj7Cf4BKeZmFtr173UbKiInI-l/view?usp=sharing)
         7.11 ที่ กค 0405.7/ว 51ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานใหม่ (https://drive.google.com/file/d/0B0h7u7hCLtfVellPOVROQzhvMFZCNFIyQ1dYUmNhN19EcXk4/view?usp=sharing)
           7.12 ที่ กค 0405.7/ว 54 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานใหม่ (https://drive.google.com/file/d/0B0h7u7hCLtfVay1OU081VmZWT1M2d0RsSlRjcmJ4blg4R3JR/view?usp=sharing)
           7.13 ที่ กค 0405.7/ว 55 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานใหม่ (https://drive.google.com/file/d/0B0h7u7hCLtfVV1VQQUxPS0tPTXNEZXdRd2lsYVNjTXdPMWE0/view?usp=sharing)
           7.14 กค 0405.7/ว 59 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานใหม่ (https://drive.google.com/file/d/0B0h7u7hCLtfVVjlEZHU0Sl9pbnVDWUdFbVB1ZUlrX1hMck5R/view?usp=sharing)
           7.15 กค 0405.7/ว 75 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานใหม่ (https://drive.google.com/file/d/1e4ZgkicJKntCDTaAjHhGTBaA1C92ZPGq/view?usp=sharing)
           7.16 ที่ กค 0405.7/ว 67 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานใหม่  (https://drive.google.com/file/d/19kMbw6L-on0RLRDO3FDHTJ7cllak4299/view?usp=sharing)
            7.17 ที่ กค 0405.7/ว 77 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานใหม่ (https://drive.google.com/file/d/1MjJQ-dDj3oVqwKJsqNmUf-xkS5WPNF5_/view?usp=sharing)
8. โครงการรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
      8.1 สำหรับหน่วยงานรวมศูนย์ฯ สำนักงานอธิการบดี
             8.1.1 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดอบรม และการประชุมของส่วนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (https://drive.google.com/file/d/1BgICWUEq87DzH0j0kHJwVZ9U8bX2SLkh/view?usp=sharing)
             8.1.2 แบบฟอร์มรายงานขอความเห็นชอบอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ตามว.119 ปรับตามการมอบอำนาจตามคำสั่งมข.ที่ 7025/2561 (.docs) (https://drive.google.com/file/d/1XZG7pQBEleFkNfueSqrEC5S6MF7Y4_9y/view?usp=sharing)
             8.1.3 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือ หน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี คำสั่งที่ 6511/2561 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 (https://drive.google.com/file/d/1EDjFvafkih0hYDKSCX9n1Cr9r9wKljkm/view?usp=sharing)
             8.1.4 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือ หน่วยงานภายใต้โครงการรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี  คำสั่งที่ 6512/2561 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 (https://drive.google.com/file/d/1ckMZzRLLBUT3VF4BhUlJd2yjJAXiKO9K/view?usp=sharing)
             8.1.5 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือหน่วยงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย ภายใต้สำนักงานอธิการบดี  คำสั่งที่ 6513/2561 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 (https://drive.google.com/file/d/1F1Ijaa4xJsVGIg4Y74xOlek1_-gX-GuI/view?usp=sharing)
             8.1.6 แบบฟอร์มการดำเนินการจัดหาพัสดุรวมศูนย์ (.doc) (https://drive.google.com/file/d/1OS6IH4fa3K2Qa_sWK3Vi-M8qZlnID774/view?usp=sharing)
             8.1.7 แบบฟอร์มการดำเนินการจัดหาพัสดุรวมศูนย์ (.pdf) (https://drive.google.com/file/d/1oUhNbmvzJnrwUEaLdbagyU211d0MI8ru/view?usp=sharing)
             8.1.8 แบบฟอร์มรายงานขออนุมัติ - เบิกจ่าย ตาม ว.119 สำหรับหน่วยงานภายในสนง.อธิการบดี (https://drive.google.com/file/d/1JMVB2e7eMTnQlf_V3_YlSChTkJDaG6Np/view?usp=sharing)
       8.2. โครงการรวมศูนย์การบริหารจัดการด้านการพิมพ์เอกสาร พร้อมระบบบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564
            8.2.1 วิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการ การใช้บริการเครื่องพิมพ์เอกสารฯ  (https://drive.google.com/file/d/1NRTq_6GqEl4QJrXSApfawoPEhcwcN1Y8/view?usp=sharing)
            8.2.2 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 8819/2561 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบ และตรวจรับการใช้บริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ประจำหน่วยงาน  (https://drive.google.com/file/d/1Y9zzK1iAUeSXu863ddalsWfn0pxEpQxa/view?usp=sharing)
            8.2.3 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 8820/2561 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบ และตรวจรับการใช้บริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ประจำคณะแพทยศาสตร์  (https://drive.google.com/file/d/14BsjGYwSak2yVduFRsJ-tqfI0oUiqc-Z/view?usp=sharing)
             8.2.4 แบบฟอร์มแจ้งยืนยันค่าใช้จ่ายประจำเดือน (https://drive.google.com/file/d/1hTmJaw-18-D4H1y601r8AWeyk0g8jknn/view?usp=sharing)
             8.2.5 แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจรับ และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบของแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการเครื่องพิมพ์เอกสาร ปีงบปม.2562 - 2564 (https://drive.google.com/file/d/1AvSBHp7lOwk5nXWHbOLEURg-PSHIE0f6/view?usp=sharing)
             8.3  โครงการรวมศูนย์ทำความสะอาด สำนักงานอธิการบดี
             8.3.1 QR Code แจ้งปัญหา (https://drive.google.com/file/d/1X5GuqPYjV7vmAFgxwam0uzqVtlzjdrgD/view?usp=sharing)

9. ราคามาตรฐาน - บัญชีนวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ไทย
      9.1 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (http://www.bb.go.th/topic.php?gid=237&mid=279)
      9.2 ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (http://www.bb.go.th/topic.php?gid=238&mid=280)
      9.3 ระบบสืบค้นบัญชีนวัตกรรมไทย (http://164.115.33.180/innovation/)
      9.4 บัญชีนวัตกรรมไทย (http://www.bb.go.th/topic3.php?sort=1&gid=527&mid=290)
      9.5 บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย (http://www.bb.go.th/topic.php?gid=530&mid=294)