การให้บริการด้านข้อมูลแนวปฏิบัติและการแก้ปัญหาของกองคลัง

เว็บไซต์ กองคลัง (บุคคลทั่วไป) => ส่วนให้บริการ => Topic started by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 13 November 2558, 12:59:22

Title: ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 13 November 2558, 12:59:22
 (https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWdHROaG9OcTRSMWM)

คณะหน่วยงานสามารถตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แล้วที่นี่

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWWEU0YTdKLXNacmJpMXpWdDEzY2xCanl3d0dB/view?usp=sharing)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน มกราคม 2562 (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWWXJHWUc3ZXhSUl9kbVlKb0JSMk1USEZwa2hZ/view?usp=sharing)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน ธันวาคม 2561 (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWRVk3TFNMWnRveDRaTEhvTlh5S1hWX2xWdURN/view?usp=sharing)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน พฤศจิกายน 2561 (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWMHE5Y2JKN250YWM2MFV6ampVbWYxRkhqRExv/view?usp=sharing)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน ตุลาคม 2561 (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWU2h2YTFXRVA0Z3c4enUzVUNid2JCZXVaNU1V/view?usp=sharing)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน กันยายน 2561 (https://drive.google.com/file/d/1bPwyN2qAr7N_s_hZYQtDsHMVn7NHQvbE/view?usp=sharing)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน สิงหาคม 2561 (https://drive.google.com/file/d/19PiKWoOvSiCKBxvAqfuJCTuOe5sV-s_t/view?usp=sharing)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน กรกฎาคม 2561 (https://drive.google.com/file/d/1P1bV0XsT3KdpIy25osi2ZNH6xTetj9JD/view?usp=sharing)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน มิถุนายน 2561 (https://drive.google.com/file/d/1lQsE61I5fxqIrGPkYufnPZveh8wgpLBr/view?usp=sharing)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน พฤษภาคม 2561 (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWaHJrLUdjWEotZHJPY2dKRGJ0azlUVnZHWlBN/view?usp=sharing)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน เมษายน 2561 (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWdnRCQkdaS0xrRFM4UjJFek50WXRKVUdBZ1Nn/view?usp=sharing)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน มีนาคม 2561 (https://drive.google.com/file/d/1LL-p3wpVWttHiM1aVxFjs3IP0EsCbF4o/view?usp=sharing)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWYjBZOTNoaDhNdzlXcmhVRW9LZUphZFlMWGFv/view?usp=sharing)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน มกราคม 2561 (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWRjloeUItLVVkWllrNzVqTHhtd0x4bEZ6bXpv/view?usp=sharing)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน ธันวาคม 2560 (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWUTZud0h6cVBLU3p6WU9rN0tmcHB2YlJBWmlr/view?usp=sharing)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน พฤศจิกายน 2560 (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWRDkxNjI1di13VHV5WWNDaERTdDJ0bVJkQmpF/view?usp=sharing)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน ตุลาคม 2560 (https://drive.google.com/a/kku.ac.th/file/d/0ByjsUse2jRrWaDhSN1JNcWg4TVE4YjRRRWRhc2lVUlFzcUdZ/view?usp=sharing)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน กันยายน 2560 (https://drive.google.com/a/kku.ac.th/file/d/0ByjsUse2jRrWNzVGSU13VlgzMmhpUFlwako2NTN1ZGJ2QnFR/view?usp=sharing)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน สิงหาคม 2560 (https://drive.google.com/a/kku.ac.th/file/d/0ByjsUse2jRrWV2djTDE1Q3JrX1FfVk9aRDg1QUxhOFZRYXJR/view?usp=sharing)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน กรกฎาคม 2560 (https://drive.google.com/a/kku.ac.th/file/d/0ByjsUse2jRrWeXNmN2xwdEFiUEJBOFdSQ0o0TmNmbFRpNTJz/view?usp=sharing)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน มิถุนายน 2560 (https://drive.google.com/a/kku.ac.th/file/d/0ByjsUse2jRrWM1YtVzU4aFZpdHQ0eXhQeE5YZ1JSZDQzY3B3/view?usp=sharing)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน พฤษภาคม 2560 (https://drive.google.com/a/kku.ac.th/file/d/0ByjsUse2jRrWQllLdHUtUktUQVhCSUtMX0NZZ0tmYXdUNXhn/view?usp=sharing)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน เมษายน 2560 (https://drive.google.com/a/kku.ac.th/file/d/0ByjsUse2jRrWMG5ucTJTOC1SMGxkX3VqUkhRbEVKOC1Ja0xB/view?usp=sharing)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน มีนาคม 2560 (https://drive.google.com/a/kku.ac.th/file/d/0ByjsUse2jRrWRjdLd2xuQnNLelhfZ0h2WHlsdkdDdndpUUVV/view?usp=sharing)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (https://finance.kku.ac.th/finforum2/index.php?topic=33.msg373#msg373)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน มกราคม 2560 (https://finance.kku.ac.th/finforum2/index.php?topic=33.msg363#msg363)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน ธันวาคม 2559 (https://finance.kku.ac.th/finforum2/index.php?topic=33.msg341#msg341)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน พฤศจิกายน 2559 (https://finance.kku.ac.th/finforum2/index.php?topic=33.msg323#msg323)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน ตุลาคม 2559 (https://finance.kku.ac.th/finforum2/index.php?topic=33.msg312#msg312)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน กันยายน 2559 (https://finance.kku.ac.th/finforum2/index.php?topic=33.msg292#msg292)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน สิงหาคม 2559 (https://finance.kku.ac.th/finforum2/index.php?topic=33.msg267#msg267)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน กรกฎาคม 2559 (https://finance.kku.ac.th/finforum2/index.php?topic=33.msg251#msg251)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน มิถุนายน 2559 (https://finance.kku.ac.th/finforum2/index.php?topic=33.msg241#msg241)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน พฤษภาคม 2559 (https://finance.kku.ac.th/finforum2/index.php?topic=33.msg231#msg231)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน เมษายน 2559 (https://finance.kku.ac.th/finforum2/index.php?topic=33.msg225#msg225)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน มีนาคม 2559 (https://finance.kku.ac.th/finforum2/index.php?topic=33.msg220#msg220)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (https://finance.kku.ac.th/finforum2/index.php?topic=33.msg200#msg200)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน มกราคม 2559 (https://finance.kku.ac.th/finforum2/index.php?topic=33.msg184#msg184)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน ธันวาคม 2558 (https://finance.kku.ac.th/finforum2/index.php?topic=33.msg153#msg153)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน พฤศจิกายน 2558 (https://finance.kku.ac.th/finforum2/index.php?topic=33.msg101#msg130)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน ตุลาคม 2558 (https://finance.kku.ac.th/finforum2/index.php?topic=33.msg101#msg116)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน กันยายน 2558 (https://finance.kku.ac.th/finforum2/index.php?topic=33.msg101#msg115)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน สิงหาคม 2558 (https://finance.kku.ac.th/finforum2/index.php?topic=33.msg101#msg114)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน กรกฎาคม 2558 (https://finance.kku.ac.th/finforum2/index.php?topic=33.msg101#msg113)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน มิถุนายน 2558 (https://finance.kku.ac.th/finforum2/index.php?topic=33.msg101#msg112)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน พฤษภาคม 2558 (https://finance.kku.ac.th/finforum2/index.php?topic=33.msg101#msg111)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน เมษายน 2558 (https://finance.kku.ac.th/finforum2/index.php?topic=33.msg101#msg108)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน มีนาคม 2558  (https://finance.kku.ac.th/finforum2/index.php?topic=33.msg101#msg107)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน กุมภาพันธ์ 2558 (https://finance.kku.ac.th/finforum2/index.php?topic=33.msg101#msg106)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน มกราคม 2558 (https://finance.kku.ac.th/finforum2/index.php?topic=33.msg101#msg105)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน ธันวาคม 2557 (https://finance.kku.ac.th/finforum2/index.php?topic=33.msg101#msg104)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน พฤศจิกายน 2557 (https://finance.kku.ac.th/finforum2/index.php?topic=33.msg101#msg103)

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน ตุลาคม 2557 (https://finance.kku.ac.th/finforum2/index.php?topic=33.msg101#msg102)
Title: Re: ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 13 November 2558, 13:09:03
ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนตุลาคม 2557

https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWWkZVN1V2VHB3X28

ไฟล์แนบ (https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWWkZVN1V2VHB3X28)
Title: Re: ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 13 November 2558, 13:16:10
ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนพฤศจิกายน 2557

https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWTWR2TXVlbXZUekk

ไฟล์แนบ (https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWTWR2TXVlbXZUekk)
Title: Re: ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 13 November 2558, 13:26:19
ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนธันวาคม 2557

https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWdndfRmttRnNXNlE

ไฟล์แนบ (https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWdndfRmttRnNXNlE)
Title: Re: ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 13 November 2558, 13:31:02
ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนมกราคม 2558

https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWejFUbW1tYkFScGc

ไฟล์แนบ (https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWejFUbW1tYkFScGc)
Title: Re: ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 13 November 2558, 13:44:40
ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนกุมภาพันธ์ 2558

https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWLWFLQ2swZHc3YTA

ไฟล์แนบ (https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWLWFLQ2swZHc3YTA)
Title: Re: ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 13 November 2558, 14:00:55
ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนมีนาคม 2558

https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWSV9UWmFtdEdfRGM

ไฟล์แนบ (https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWSV9UWmFtdEdfRGM)
Title: Re: ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 13 November 2558, 14:02:05
ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนเมษายน 2558

https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWdzBvN0ZTVV90NzQ

ไฟล์แนบ (https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWdzBvN0ZTVV90NzQ)
Title: Re: ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 13 November 2558, 14:02:52
ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนพฤษภาคม 2558

https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWR0c2SVBzRF9LdXM

ไฟล์แนบ (https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWR0c2SVBzRF9LdXM)
Title: Re: ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 13 November 2558, 14:03:04
ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนมิถุนายน 2558

https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWQWdJYmRhcFBaUjQ

ไฟล์แนบ (https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWQWdJYmRhcFBaUjQ)
Title: Re: ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 13 November 2558, 14:03:16
ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนกรกฎาคม 2558

https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWbV93Q05hVFo2WlE

ไฟล์แนบ (https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWbV93Q05hVFo2WlE)
Title: Re: ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 13 November 2558, 14:03:28
ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนสิงหาคม 2558

https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWaU41Qi1Cbk1mT2c

ไฟล์แนบ (https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWaU41Qi1Cbk1mT2c)
Title: Re: ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 13 November 2558, 14:03:42
ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนกันยายน 2558

https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWOHAyaFFhXzk4LWc

ไฟล์แนบ (https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWOHAyaFFhXzk4LWc)
Title: Re: ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 13 November 2558, 14:04:50
ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนตุลาคม 2558

https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWN1pkdnF4YmcyZXo0ZE9uX2pmak8tYVRHR0tJ

ไฟล์แนบ (https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWN1pkdnF4YmcyZXo0ZE9uX2pmak8tYVRHR0tJ)
Title: Re: ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 04 December 2558, 15:46:40
ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนพฤศจิกายน 2558

https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWYjE0amJ3LXJ1Y2NOYnJqYUpsSHhkX256TTZz

ไฟล์แนบ (https://drive.google.com/a/kku.ac.th/file/d/0ByjsUse2jRrWYjE0amJ3LXJ1Y2NOYnJqYUpsSHhkX256TTZz/view?usp=sharing)
Title: Re: ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 08 January 2559, 10:13:37
ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนธันวาคม 2558 (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWUGo5MW5XUDgzSHYtSG9wUVU2S1ZFUi0yc1JR/view?usp=sharing)

https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWUGo5MW5XUDgzSHYtSG9wUVU2S1ZFUi0yc1JR
Title: Re: ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 04 February 2559, 10:12:40
ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนมกราคม 2559

(https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWOG5qRFhUa3k2U1k) (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWVmJsU19iZzNvYnJ4VUxpRWVhNUpKUFBmclRR/view?usp=sharing)

https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWVmJsU19iZzNvYnJ4VUxpRWVhNUpKUFBmclRR
Title: Re: ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 04 March 2559, 10:56:04
ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนกุมภาพันธ์ 2559

(https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWTkY0ZTM2aDZZaVU) (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWRWVJcVVsR1gyZ3lLbUhhZ3JoNlRjZDNIZW1v/view?usp=sharing)

https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWRWVJcVVsR1gyZ3lLbUhhZ3JoNlRjZDNIZW1v
Title: Re: ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 07 April 2559, 10:58:39
ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนมีนาคม 2559

(https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWWjZYalVzb0ZKTkE) (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWRk1HZ3dVUkxrcUlieEgzLUE1Vmd0ZTR0WXlr/view?usp=sharing)

https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWRk1HZ3dVUkxrcUlieEgzLUE1Vmd0ZTR0WXlr

https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWak1GbW9rb3ZVTkt6eUNvTzhGRjcwNXcteDZV
Title: Re: ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 12 May 2559, 10:03:20
ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนเมษายน 2559

(https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWTVRTZlJnclhDVWM) (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWb0xCUENsVW9STkEwdDlncVVxTlNmb3ZaaVR3/view?usp=sharing)

https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWb0xCUENsVW9STkEwdDlncVVxTlNmb3ZaaVR3
Title: Re: ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 06 June 2559, 15:06:43
ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนพฤษภาคม 2559

(https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWck9jMTFVcnp4ZXc) (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWRDNsT0F5RDdYNUJWbUMwMW5aTnVWM2lBSVhJ/view?usp=sharing)

https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWRDNsT0F5RDdYNUJWbUMwMW5aTnVWM2lBSVhJ
Title: Re: ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 05 July 2559, 14:23:18
ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนมิถุนายน 2559

(https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWRU1pbXUzN2dZNk0) (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWTmNTUDVZMEtBcEhSbm9IZjcwODBoQU5jWVZ3/view?usp=sharing)

https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWTmNTUDVZMEtBcEhSbm9IZjcwODBoQU5jWVZ3
Title: Re: ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 08 August 2559, 11:43:45
ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนกรกฎาคม 2559 (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWVDRCRWVSZzBST0puRHM0NXZzTEtRYk0xVlUw/view?usp=sharing)

https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWVDRCRWVSZzBST0puRHM0NXZzTEtRYk0xVlUw
Title: Re: ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 09 September 2559, 09:49:57
ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนสิงหาคม 2559 (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWbm5ocGhCQ2VjWl9SajlIZjRJS2IyVlNqU1pz/view?usp=sharing)

https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWbm5ocGhCQ2VjWl9SajlIZjRJS2IyVlNqU1pz
Title: Re: ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 13 October 2559, 09:05:46
ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนกันยายน 2559

(https://finance.kku.ac.th/img_forum/0ByjsUse2jRrWNXdaaGxDNS01bFBsT1FRcUZmWnljZzEtRTQw.jpg) (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWNXdaaGxDNS01bFBsT1FRcUZmWnljZzEtRTQw/view?usp=sharing)
Title: Re: ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 15 November 2559, 15:47:31
ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนตุลาคม 2559

(https://finance.kku.ac.th/img_forum/0ByjsUse2jRrWamZEWU41V245QmJtUnUtajk2U2EtdHFkampN.jpg) (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWamZEWU41V245QmJtUnUtajk2U2EtdHFkampN/view?usp=sharing)
Title: Re: ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 07 December 2559, 15:55:51
ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนพฤศจิกายน 2559

(https://finance.kku.ac.th/img_forum/0ByjsUse2jRrWVXB2UnJHZTk3aFBHWEppZEVGc2hfM3JnVXZB.jpg) (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWVXB2UnJHZTk3aFBHWEppZEVGc2hfM3JnVXZB/view?usp=sharing)
Title: Re: ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 12 January 2560, 08:36:13
ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนธันวาคม 2559

(https://finance.kku.ac.th/if/0ByjsUse2jRrWeER5Z2hUN0lyZzJuUUY1dF9VbF9HeUNLSmdz.jpg) (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWeER5Z2hUN0lyZzJuUUY1dF9VbF9HeUNLSmdz/view?usp=sharing)
Title: Re: ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 23 February 2560, 15:15:59
ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนมกราคม2560

(https://finance.kku.ac.th/if/0ByjsUse2jRrWQjZOREdSYkc5ZDVjeENxV3dKTlZJTVExOWJr.jpg) (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWQjZOREdSYkc5ZDVjeENxV3dKTlZJTVExOWJr/view?usp=sharing)
Title: Re: ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 07 March 2560, 09:47:37
ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนกุมภาพันธ์ 2560

(https://finance.kku.ac.th/if/0ByjsUse2jRrWTW15T2h2VS1Rbl9NdzhMLTBHMUhSWkhqNUdJ.jpg) (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWTW15T2h2VS1Rbl9NdzhMLTBHMUhSWkhqNUdJ/view?usp=sharing)