การให้บริการด้านข้อมูลแนวปฏิบัติและการแก้ปัญหาของกองคลัง

เว็บไซต์ กองคลัง (บุคคลทั่วไป) => ส่วนให้บริการ => Topic started by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 02 May 2561, 13:09:40

Title: ระเบียบต่างๆ
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 02 May 2561, 13:09:40
ระเบียบกระทรวงการคลัง

    1. หมวดค่าตอบแทน

                1.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWRUtsdEJOeEtEYXZ1Ymd2NXVOOXpCMGs5bmcw/view?usp=sharing)

                1.2 กค 0409.6/ว46 ลว 7 ก.พ. 2550 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWUTZfdU1nc29pU2lXSVdac190czFjUkZHSzNJ/view?usp=sharing)

                1.4 กค0409.6/ว436 ลง18 ธ.ค.50 ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWYW9iSzkzZlE3UDR2ME02ZjNZbEloMlFZM0Nv/view?usp=sharing)

                1.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWSEZENTRSRG05eDViVGNxTHhBWHJyMTVTSnQw/view?usp=sharing)

                1.4 ระเบียบ กค การเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 (https://drive.google.com/file/d/1zXZD6P2RLNdCET4XxfHRP87_ahe3bvaO/view?usp=sharing)

                1.5 กค0406.4/ว157 ลว 6 พ.ค. 51 ระเบียบ กค ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา (https://drive.google.com/file/d/1wI5lN4Yi0xggHQKerwiaapbM9EJMr4Vp/view?usp=sharing)

                1.6 กค0409.6/ว65 ลว5เมย48 กำหนดรายชื่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่มีสิทธิรับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ที่มีสิทธิรับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง (https://drive.google.com/file/d/1bTk8slDCs96A80X062iBEdOOjgO-T8oC/view?usp=sharing)

                1.7 กค0409.6/ว75 ลว29เมย48 การเบิกเบี้ยประชุมกรรมการ (https://drive.google.com/file/d/1hKFQf6ggxZE5JKgOUfL2yseb3oxlYe15/view?usp=sharing)

                1.8 กค0409.6/ว129 ลว13กย48 กำหนดรายชื่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม (https://drive.google.com/file/d/1QdNoO8wTkGNRPO3CX6WGUhxp6udolTfB/view?usp=sharing)

                1.9 กค0406.4_ว134 ลว 25พย56 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรมมการ (https://drive.google.com/file/d/1rJd9zn53mPS80aiDaO5wLiNw-TfYpprS/view?usp=sharing)

                1.10 กค0406.4_38588 ลว 10ตค56 ขอหารือการเทียบตำแหน่งผู้บริหารเพื่อคิดภาระงานสอน (https://drive.google.com/file/d/1GqCAeh3mrgaG6B99JkkVuAWBrLUIcmAC/view?usp=sharing)

    2. หมวดค่าใช้สอย

          ค่าใช้จ่ายบริหารงานราชการ

                2.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWbXFJS3h5RTI0YTg0ZDVYR1dCNmZhbFJxR3kw/view?usp=sharing)

                2.2 กค 0406.4/ว.322 และ กค 0406.4/ว.96 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553  (https://drive.google.com/file/d/14f1QteTD_9EcC05MvyRsTcHxfhbsGRm1/view?usp=sharing)

                2.3 รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWbkxyN19IM2VzMF9JRUlyVklPeGtkZS16aEpr/view?usp=sharing)

                2.4 ระเบียบ กค ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2536 (https://drive.google.com/file/d/1myy2FBaFfoquUI9NhPvp03jWFQ24ykVV/view?usp=sharing)

          ค่าเดินทางไปราชการ

                2.5 กค 0406.6/104 ลว 22 ก.ย. 2551 เรื่องการเทียบตำแหน่ง (https://drive.google.com/file/d/1SvynChgqFc8Pv6J9kw9gJdJw8i_fIQnC/view?usp=sharing)


          ค่าฝึกอบรม

                2.6 กค0409.6_ว102 ลว29 มิ.ย. 48 การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ (https://drive.google.com/file/d/1E75E4U-lnHr9RohWcJTklmRBdK8mTfLB/view?usp=sharing)

          ค่าเช่ารถมาใช้ในราชการ

                สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นร0504/ว195 ลว8สค46 การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (https://drive.google.com/file/d/17DFkRfhj02dI-2C963t7k6IDzs5GnHFX/view?usp=sharing)

                กค0409.6/ว88 ลว11ธค50 หลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (https://drive.google.com/file/d/1skKeJ2kRQCINg7q7oJ7IJS9nyCZjrIoQ/view?usp=sharing)

                คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง กค(กวพ)0408.4/ว180 ลว4พค48 แบบสัญญาเช่ารถยนต์ (https://drive.google.com/file/d/12oCIUMwjMI8n8o2CF4vI9lolrl38Nnat/view?usp=sharing)

                กค0406.4/ว64 ลว. 4 ก.ค. 55 อัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (https://drive.google.com/file/d/1F77ehqWynFUY5apksmC3_QgyZWbVbxNF/view?usp=sharing)

    3. หมวดค่าสาธารณูปโภค

                3.1 การเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (กค 0409.6/ว.108 ลว 12 ธ.ค. 2546) (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWcE9zSkVCOW85ekJVLTZ4Rmw5dlVyQUdGb19N/view?usp=sharing)

                3.2 การเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (กค 0406.4/ว.39 ลว 22 เม.ย. 2551) (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWb3BzaEdFVXBqaDR3SmlrOWV4cE9mVnpXRTQ0/view?usp=sharing)

                3.3 การเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (กค 0406.4/ว.121 ลว 29 พ.ย. 2553) (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWRFV6RUhvR0VMWTd2azlIR1Z5bTlHMmlKM200/view?usp=sharing)

    4. หมวดค่าวัสดุ

    5. หมวดค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร

                5.1 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 2545 (https://drive.google.com/file/d/1WBAhv4mDmcGCP9GODuYjZbk3BEJxG1wt/view?usp=sharing)

                5.2 กค0417/ว177 ลว24พย49 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (https://drive.google.com/file/d/1Tu2lVj40S3cEdFkw0QE0sIXxhThPvB12/view?usp=sharing)

                5.3 กค0422.2/ว68 ลว7กค51 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม) (https://drive.google.com/file/d/1Z4XeeQcP8FLcIRXiwJDn7L4wdBODzP2a/view?usp=sharing)

                5.4 พรก.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 (https://drive.google.com/file/d/1XPgbivkcfOzfp4fcvrBxMMxvC5fOiyLi/view?usp=sharing)

                5.5 ระเบียบ กค. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 ฉบับที่ 2 (https://drive.google.com/file/d/1J5Q-VIheSr603wUfCVdRuZ3TUU66JNaF/view?usp=sharing)

                5.6 กค0422.2/ว502 ลว27ธค53 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์ (https://drive.google.com/file/d/1c9CVTl9-hYibiibgwdeHK6pKlCgmODWJ/view?usp=sharing)

                5.7 กค 0422.2/ว72 ลว28กพ55 ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกค่ายาประเภทวิตามิน (https://drive.google.com/file/d/1uty5xcu3YRSmBHX9m2SEMqcWRZWSMBQA/view?usp=sharing)

                5.8 กค0422.2/ว167 ลว2พค55 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (https://drive.google.com/file/d/10lIrRiAycRhMJPSoCELh-no8KQQ9VVE8/view?usp=sharing)

                5.9 กค0422.2/ว355 ลว30กย54 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคไตที่มีชีวิต (https://drive.google.com/file/d/1WAplZWDvUtG7bSCbQjJCC6CL7e48p4B9/view?usp=sharing)

                5.10 กค0417/ว77 ลว15กพ48 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (https://drive.google.com/file/d/1Dpgakrk-x16HFbI8ta9uvfC5FD2pzDCQ/view?usp=sharing)

                5.11 กค0417/ว165 ลว11พค50 ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม) (https://drive.google.com/file/d/1N7N70ENZjK9VFQsbLEo0PWwcJ0qwdWex/view?usp=sharing)

                5.12 กค0417/ว370 ลว26ตค50 ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม) (https://drive.google.com/file/d/1PYOkxajq7RKpwSoq6NtQyqwwN6JvpsOm/view?usp=sharing)

                5.13 กค0422.2/ว12 ลว12มค54 การปรับปรุงแก้ไขประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม) (https://drive.google.com/file/d/1c0mJog373bfvqARdu_oVwtjpGh3f-Q5k/view?usp=sharing)

                5.14 กค0422.2/ว129 ลว31ตค55 การเบิกจ่ายค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต (https://drive.google.com/file/d/1kLn9A1HEPf6WfWS_eYUT-DOqRjeHIeyy/view?usp=sharing)

                5.15 กค0422.2/ว130 ลว31ตค55 การลงทะเบียนระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลราชการกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (https://drive.google.com/file/d/1e7PY3ycLntt8UhwTFZdF2Ikc2JJr7y8i/view?usp=sharing)

                5.16 กค0422.2/พิเศษว1 ลว.4 ธค 56 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรค (https://drive.google.com/file/d/1IEw8kQ5FFGwXt39Y9-1ayCsZZGPSi0o5/view?usp=sharing)

                5.17 กค0422.2/พิเศษว2 ลว.4 ธค 56 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หมวด 1 ค่าห้องและอาหาร (https://drive.google.com/file/d/1EPTHTl5vJ6gJtWewitFX5A4daNEZ8ONE/view?usp=sharing)

                5.18 กค0422.2/ว574 ลว.27 ธค 56 การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรค (https://drive.google.com/file/d/1ADwm__4En90GQhs2wR7gZphRY6ou0uup/view?usp=sharing)

                5.19 กค 0422.2/ว46 ลว.8 มิ.ย. 55 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน (https://drive.google.com/file/d/1bt_RQNKANVOKz03hcKJqjk_jf1iBpbTh/view?usp=sharing)

                5.20 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน กรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน (ฉบับที่2) (https://drive.google.com/file/d/1IQnvLAIOFCaqIH8YI3GCzlx9JqqkWEfJ/view?usp=sharing)

                5.21 ประกาศกระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน (https://drive.google.com/file/d/1IRAXvM60B1tGAgayZtE2i4hadALmd89Q/view?usp=sharing)

                5.22 คู่มือสวสัดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (กรมบัญชีกลาง 2553) (https://drive.google.com/file/d/1NRVR2Z-U5DhF03H2HAhzVkD8H-EhFN8-/view?usp=sharing)

                5.23 กค 0417/ว177 ลว.24 พ.ย. 49 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (https://drive.google.com/file/d/1WBj1C6Yp3HzMBMw4KMz2IqdZoNVL24v8/view?usp=sharing)

                5.24 กค 0422.2/ว362 ลว.5 ต.ค. 54 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี รายการ ค่าตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) (https://drive.google.com/file/d/1NNLDDhOMNshWBlQ3crQfyBwwjVcinutu/view?usp=sharing)

                5.25 กรมบัญชีกลางแจ้งหลักเกณฑ์การรักษาพยาบาล รพ.เอกชน เบิกค่ารักษาได้แค่ 4 กรณีเท่านั้น (https://drive.google.com/file/d/1wXTn25rfj6OTDx4jA-Xoe2EpXFtqG6s9/view?usp=sharing)

                5.26 กค 0422.2/ว222 ลว.26 มิ.ย. 58 เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 2) (https://drive.google.com/file/d/1lI7-fCAzrb1R-WAQiQj3Lkgyh5KbsU8s/view?usp=sharing)

                5.27 กค 0422.2/ว262 ลว.29 ก.ค. 58 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่ายานวดบรรเทาอาการ (https://drive.google.com/file/d/1Tn7TTidmhzmRr9QMylfbEP_-lNG8QVF2/view?usp=sharing)

                5.28 กค 0422.2/ว95 ลว.25 เม.ย. 57 เรื่อง หลักเกณฑืการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน (https://drive.google.com/file/d/1Zuwfl8z6IoRqVZXETdtYsffDRQqNspuK/view?usp=sharing)

                5.29 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน สถานพยาบาลเอกชน กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน (https://drive.google.com/file/d/1-TPfp-CeqvHfCmCb9SsRZYlKvlVXIv3s/view?usp=sharing)

                5.30 รายการ Fee Shedule กรณี Ambulatory care กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน (https://drive.google.com/file/d/1ZboBqzcRYcVjJ7WwJkkJv6J0LVfxA-HG/view?usp=sharing)

                5.31 กค 0431.2/ว 246 ลว.16 มิ.ย. 59 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (https://drive.google.com/file/d/1n7zr4Wygj2nJ_7mky5dV8Krg8_l1dFgR/view?usp=sharing)

                5.32 กค 0422.3/ว 257 ลว.28 มิ.ย. 59 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (https://drive.google.com/file/d/1W1GlUk63VVwHlCiIlWUzrUGJ0ObAoJjE/view?usp=sharing)

                5.33 กค0422.3_ว130 ลว 19พย56 เรื่อง การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (https://drive.google.com/file/d/1yXZdtM3xxFOUXToii8LB07VXLS9yzFJt/view?usp=sharing)

                5.34 กค0422.3_ว21 ลว 13กพ57 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (https://drive.google.com/file/d/1J9-75nrG5TOGSNxH7_Z-s7I-BHCbLiq6/view?usp=sharing)

    6. หมวดเงินเดือนและค่าตอบแทน

                6.1 ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537 (https://drive.google.com/file/d/1y1-nJ93OuCin8lmtnKnGKPTLrp52pIqg/view?usp=sharing)

                6.2 พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (https://drive.google.com/file/d/1SAHRz6rXCUmslICkC_qkEEWaU1uh4Z9G/view?usp=sharing)

                6.3 ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2498 (https://drive.google.com/file/d/1vcaZ69tpxWiEZJg_9zdqxrzzr8pBBWlv/view?usp=sharing)

                6.4 ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2498 แก้คำผิด (https://drive.google.com/file/d/18ftvs9bXK9IC3c_bl2QhQgSRI8JQ-XPv/view?usp=sharing)

                6.5 ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2499 ฉบับที่ 2 (https://drive.google.com/file/d/1ln-TyQlKSe2YEbc4cTe5pPsMXRYKsgHK/view?usp=sharing)

                6.6 ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2499 ฉบับที่ 3 (https://drive.google.com/file/d/1gzEcCtIc5iiFMSAENjRPy2lp6ifivK4k/view?usp=sharing)

                6.7 ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2499 ฉบับที่ 4 (https://drive.google.com/file/d/1l3d8f99MvQO6SFQZR5QAibD4vv_jLVYB/view?usp=sharing)

                6.8 ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2499 ฉบับที่ 5 (https://drive.google.com/file/d/1idU7E7wzJAnHiUhmCC496TTvs6excVcZ/view?usp=sharing)

                6.9 ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2501 ฉบับที่ 6 (https://drive.google.com/file/d/1zDdHtmKePzR-WVET8Pb9RdUEmqxemVoP/view?usp=sharing)

                6.10 ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2502 ฉบับที่ 7 (https://drive.google.com/file/d/1uW6perR_qSBgaQ7FzhWbN8wmS4lppk1f/view?usp=sharing)

                6.11 ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2502 ฉบับที่ 8 (https://drive.google.com/file/d/1QzilnbK4OdRibGxaEJ1RD4G4qEADFVTO/view?usp=sharing)

                6.12 ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2503 ฉบับที่ 9 (https://drive.google.com/file/d/1-2O1hh1XojhgZRi1dD2YErM4NJkciFO_/view?usp=sharing)

                6.13 ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2505 ฉบับที่ 10 (https://drive.google.com/file/d/1UUE2Cpjo4owdjDbUCADM6kPao_2NrCrZ/view?usp=sharing)

                6.14 พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538 (https://drive.google.com/file/d/1wwsUS3p00Mft-5qMbrQJNSltovGVzWGd/view?usp=sharing)

                6.15 พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2543 ฉบับที่ 2 (https://drive.google.com/file/d/1q55Z_ICC_4OSEoaEX6napf0absPFh6ld/view?usp=sharing)

                6.16 พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2544 ฉบับที่ 3 (https://drive.google.com/file/d/1vIzQGs6mTgHnLZJmmnbq29Sck8ulib6p/view?usp=sharing)

                6.17 พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2547 ฉบับที่ 4 (https://drive.google.com/file/d/1i5fMYsmYUv-YKenCJO8AiIzFxsa2v-6F/view?usp=sharing)

                6.18 พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551 ฉบับที่ 5 (https://drive.google.com/file/d/1boOo4qK86Bt9eW6_jEXafLVZfaXWwyeI/view?usp=sharing)

                6.19 พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551 ฉบับที่ 6 (https://drive.google.com/file/d/14uj9TqqdbHELCbuS1RJRyFOmEjPaXcVh/view?usp=sharing)

                6.20 พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น พ.ศ.2535 ฉบับที่ 3  (https://drive.google.com/file/d/19J0_X__J1qhUuQMFzWngs_79RBV_Ugm6/view?usp=sharing)

                6.21 พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น พ.ศ.2539 ฉบับที่ 3 เพิ่มเติม (https://drive.google.com/file/d/11Mb7st3XTJ87H3B5wl0YVr3IktbJ80l2/view?usp=sharing)

                6.22 พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น พ.ศ.2549 ฉบับที่ 4 (https://drive.google.com/file/d/1M8wIARy5GlTwxo68yghHQm5TGp2WKyeb/view?usp=sharing)

                6.23 พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น พ.ศ.2555 ฉบับที่ 5 (https://drive.google.com/file/d/1QTlX1-cxNgczOcBoevfTPlv9qe9CvC1-/view?usp=sharing)

    7. หมวดเกี่ยวกับพัสดุ (https://finance.kku.ac.th/finforum2/index.php?topic=303.0)
Title: Re: ระเบียบต่างๆ
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 02 May 2561, 13:15:50
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับมหาวิทยาลัย

    - ค่าตอบแทน

เลขที่ประกาศ   ปีประกาศ   เรื่อง   ส่วนงาน   ประเภท   สถานะ

745   2558   ค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีวาระ (เพิ่มเติม)   มหาวิทยาลัย   ค่าตอบแทน  (https://drive.google.com/file/d/1_pJbMBU-vf9vQxFy4VpvPDjdabbkdyur/view?usp=sharing)

1344   2558   การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตามกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย   มหาวิทยาลัย   ค่าตอบแทน  (https://drive.google.com/file/d/1kHM-t1WAFgbbPovT6squP4BagCch_c1z/view?usp=sharing)

1564   2558   หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการบริหารจัดการโครงการเพิ่มผลผลิต ผลผลิตการตีพิมพ์งานวิจัย (Publication clinic)   มหาวิทยาลัย   ค่าตอบแทน    (https://drive.google.com/file/d/1pSfqfhCSg89_l6ZZBz-AjVMa8rZHr2Km/view?usp=sharing)

359   2559   อัตราการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการอ่านและพิจารณาโครงการวิจัยที่ยื่นเสนอขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมากรวิจัยในมนุษย์   มหาวิทยาลัย   ค่าตอบแทน    (https://drive.google.com/file/d/1uaFOiyv5ZJe5NgXD4bekBUqgoG5XcXCd/view?usp=sharing)

553   2559   อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิในการใช้สถิติการวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัย   ค่าตอบแทน    (https://drive.google.com/file/d/1ftyxPgnLQSkTI8wsy-ByowXOLxWAEc1M/view?usp=sharing)

554   2559   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตามกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย   มหาวิทยาลัย   ค่าตอบแทน    (https://drive.google.com/file/d/1BCHPNFUMPzr3grKArRHQBX-5gxwl5vLt/view?usp=sharing)

758   2559   หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการบริหารจัดการวารสารวิจัย   มหาวิทยาลัย   ค่าตอบแทน    (https://drive.google.com/file/d/1dOUxrinxJ4a9iWiDzOPDGaYM_-bHYh0L/view?usp=sharing)

1647   2559   หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น   มหาวิทยาลัย   ค่าตอบแทน    (https://drive.google.com/file/d/1-AG0BVHpK9XANNGGxGfVsC9TXd5BdoJT/view?usp=sharing)

2124   2559   อัตราการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ   มหาวิทยาลัย   ค่าตอบแทน    (https://drive.google.com/file/d/1BBzV_Ek3PGikQIR-qSvnOfn97_QQxh-h/view?usp=sharing)

2128   2559   หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสถานีตำรวจภูธรย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น   มหาวิทยาลัย   ค่าตอบแทน   ยกเลิก (https://drive.google.com/file/d/1rUoGjdxkBEXVsTj5EoAcYptQMgYzwamK/view?usp=sharing)

272   2560   อัตราการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ   มหาวิทยาลัย   ค่าตอบแทน    (https://drive.google.com/file/d/1jxKInSaFngxuo2M7XvyKhvPVRfkkFm09/view?usp=sharing)

864   2560   อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ   มหาวิทยาลัย   ค่าตอบแทน   ยกเลิก (https://drive.google.com/file/d/1JKpxjLv_TJZdtWhfTV1tdxebNug65jYy/view?usp=sharing)

1593   2560   อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร   มหาวิทยาลัย   ค่าตอบแทน

1739   2560   ค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมินคุณภาพ   มหาวิทยาลัย   ค่าตอบแทน    (https://drive.google.com/file/d/1E5YqY0vU0ko_In2nwc1Xg9EfFM_2n9pH/view?usp=sharing)

805   2561   หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาหลักสูตร   มหาวิทยาลัย   ค่าตอบแทน    (https://drive.google.com/file/d/1-VaK9N0tTsWvzecopU68sl29nCiCxJ_6/view?usp=sharing)

920   2561   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัย   มหาวิทยาลัย   ค่าตอบแทน    (https://drive.google.com/file/d/1_foAkuVhsq_MrPb0CpiNH-iRPR293GPm/view?usp=sharing)

1490   2561   อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ   มหาวิทยาลัย   ค่าตอบแทน   ใช้

    - หมวดดำเนินงาน

เลขที่ประกาศ   ปีประกาศ   เรื่อง   ส่วนงาน   ประเภท   สถานะ

744   2558   หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่ารับรองของอธิการบดี   มหาวิทยาลัย   ดำเนินงาน (https://drive.google.com/file/d/1xXjPCRtcOHs6K0--OJ40hAjTdYsPwne7/view?usp=sharing)   

2385   2558   อัตราค่าบริการวิชาการการกลั่นน้ำมันยางนาดิบ   มหาวิทยาลัย   ดำเนินงาน    (https://drive.google.com/file/d/1WPmyrqK3VtvEGzkGtpUksvD_XMbXuA4X/view?usp=sharing)   

2392   2558   ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น   มหาวิทยาลัย   ดำเนินงาน (https://drive.google.com/file/d/1_XEBVW8kTtSHcrKxBFR6dF1LOfZdkHen/view?usp=sharing)   

2520   2558   กำหนดอัตราค่าจ้างนักศึกษาปฏิบัติงานพิเศษ   มหาวิทยาลัย   ดำเนินงาน (https://drive.google.com/file/d/1dQ7SPWvG6HCV10_iIMxrLEEFJ7ZHKBdT/view?usp=sharing)
   
44   2559   การบริหารการเงินการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 13   มหาวิทยาลัย   ดำเนินงาน   ยกเลิก

405   2559   หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ   มหาวิทยาลัย   ดำเนินงาน (https://drive.google.com/file/d/1IgPUHuI-eiQ9zJvaGGxMerLAsLTpeBIZ/view?usp=sharing)
   
851   2559   หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโอกาสพิเศษ งานพิธี หรือขนมธรรมเนียมประเพณี   มหาวิทยาลัย   ดำเนินงาน (https://drive.google.com/file/d/1JDDB0YtzAsMCf8R-m0D5oUBa7KFsWJxG/view?usp=sharing)
   
852   2559   ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ (Student Exchange Scholarship) ปีงบประมาณ 2559   มหาวิทยาลัย   ดำเนินงาน (https://drive.google.com/file/d/1cIOAYBUYCXet8kZKa5EqmnApdfvoUnMr/view?usp=sharing)
   
1269   2559   หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้    มหาวิทยาลัย   ดำเนินงาน   

1494   2559   รางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ   มหาวิทยาลัย   ดำเนินงาน (https://drive.google.com/file/d/1oi-IRmcy9Q_RSTBX9QC06AVBkWxvCAVj/view?usp=sharing)
   
1651   2559   การบริหารการเงินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44(รอบคัดเลือกโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   มหาวิทยาลัย   ดำเนินงาน (https://drive.google.com/file/d/1fBMFBrPCFIRaGT3Lek2RHEjSMB_pECcw/view?usp=sharing)
   
1788   2559   หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ   มหาวิทยาลัย   ดำเนินงาน (https://drive.google.com/file/d/1hgwJoKc9NglcthT4DO5fYfv2hS8Ytg-o/view?usp=sharing)
   
1880   2559   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดำเนินงานโครงการ   มหาวิทยาลัย   ดำเนินงาน (https://drive.google.com/file/d/1q5kYcrLFSQpFDRjeWbqcLTa-V4-hNDx-/view?usp=sharing)
   
1896   2559   ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษา   มหาวิทยาลัย   ดำเนินงาน (https://drive.google.com/file/d/1jYPENLvMDdVUi_xTY0rDz15eDsuGi6u_/view?usp=sharing)
   
2129   2559   การบริหารการเงินการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ    มหาวิทยาลัย   ดำเนินงาน (https://drive.google.com/file/d/1SKKyE6Z491VHRorS7oTQOtEuNR4yplY8/view?usp=sharing)
   
352   2560   หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์จากผงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา/การถ่ายทอดเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัย   ดำเนินงาน (https://drive.google.com/file/d/1WjQOfuKkmBbBJOURMpSqChMx2BrCTF43/view?usp=sharing)
   
362   2560   การกำหนดสิทธิการใช้บริการชำระค่าธรรมเนียมแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัตรประจำตัว   มหาวิทยาลัย   ดำเนินงาน (https://drive.google.com/file/d/1HHhCl2zvQVZ_dFrelTkJ3Xb43ScuxKxa/view?usp=sharing)
   
643   2560   ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษา   มหาวิทยาลัย   ดำเนินงาน (https://drive.google.com/file/d/1hc9H8Szr3jlWqpNQR9tgHWKQ0qvtExK-/view?usp=sharing)
   
863   2560   หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมนักศึกษา   มหาวิทยาลัย   ดำเนินงาน   ยกเลิก (https://drive.google.com/file/d/1tDHzNQOIKfm_IXc0Fblj16MWDc8LYB28/view?usp=sharing)

1419   2560   อัตราเรียกเก็บค่าใช้บริการเครื่องพิมพ์เอกสาร(สำหรับนักศึกษา)โครงการรวมศูนย์การบริหารจัดการด้านการคลังและพัสดุ   มหาวิทยาลัย   ดำเนินงาน (https://drive.google.com/file/d/16IEPgA2wHfHYekdBuDmgaAB7VJaK4qPi/view?usp=sharing)
   
1580   2560   วิธีปฏิบัติสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง   มหาวิทยาลัย   ดำเนินงาน    (https://drive.google.com/file/d/1fsHa3yrFFWkwTXW6dJmTJPZmWtWoDXbI/view?usp=sharing)

1581   2560   หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   มหาวิทยาลัย   ดำเนินงาน    (https://drive.google.com/file/d/1UFA7gusNGG0iCDUrB7SqkCzGmiv3NLYs/view?usp=sharing)

1858   2560   กำหนดการออกประกาศ หลักเกณฑ์ การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558   มหาวิทยาลัย   ดำเนินงาน    (https://drive.google.com/file/d/1b7xJCsyIzAWDuJJAXAnQ3ioJ1sGuVk8L/view?usp=sharing)

2279   2560   หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ   มหาวิทยาลัย   ดำเนินงาน    (https://drive.google.com/file/d/1fyw9R8RdUI-be9Ixl30LTFK8ggKdoqer/view?usp=sharing)

2799   2560   หลักเกณฑ์การให้และการรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปีการศึกษา 2561   มหาวิทยาลัย   ดำเนินงาน (https://drive.google.com/file/d/11Dtan5Teu7jQjpaoNqhhTeqXOH4OYIgW/view?usp=sharing)
   
127   2561   หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมนักศึกษา   มหาวิทยาลัย   ดำเนินงาน (https://drive.google.com/file/d/1x5xQbalihwjEmcULcvn-vvzEttooTLTN/view?usp=sharing)
   
200   2561   การบริการการเงินการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ   มหาวิทยาลัย   ดำเนินงาน (https://drive.google.com/file/d/1YhTbNSO7wqlk7OiMo7qeeTxtMZGhjPzF/view?usp=sharing)
   
204   2561   ทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิขาการระดับนานาชาติ   มหาวิทยาลัย   ดำเนินงาน    (https://drive.google.com/file/d/1PNwBnz9FjGHNufXvpSmhaSmEeC-Tg3Xr/view?usp=sharing)

805   2561   หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ   มหาวิทยาลัย   ดำเนินงาน

817   2561   อัตราค่าพัฒนาบุคลากรบริหารศูนย์สอบ   มหาวิทยาลัย   ดำเนินงาน (https://drive.google.com/file/d/1iYWWhBO2NiPxgaQnHYiyhjVIKC6uQ4FG/view?usp=sharing)
   
1045   2561   การบริหารการเงินการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 (มอดินแดงเกมส์)   มหาวิทยาลัย   ดำเนินงาน

1364   2561   ทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างประเทศ   มหาวิทยาลัย   ดำเนินงาน   ใช้ (https://drive.google.com/file/d/1YTiA5RGInD8Wh_Sm38doB995rvLvt--D/view?usp=sharing)

1491   2561   อัตราค่าใช้จ่ายสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัย   ดำเนินงาน   ใช้ (http://)

    - วิจัย

เลขที่ประกาศ   ปีประกาศ   เรื่อง   ส่วนงาน   ประเภท   สถานะ

2383   2558   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนอุดหนุนเพื่อการดำเนินการโครงการวิจัยและหรือบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน (เพิ่มเติม)   มหาวิทยาลัย   วิจัย    (https://drive.google.com/file/d/178IFkh_1oOYb9da5H7vzoJQ95MAL8SdY/view?usp=sharing)

2521   2558   หลักเกณฑ์การจัดสรรงวดเงินและการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยตามโครงการวิจัยสถาบัน   มหาวิทยาลัย   วิจัย    (https://drive.google.com/file/d/1RKd6M68I6tExDaUMHnleDZZjSo8tmDaa/view?usp=sharing)

2523   2558   หลักเกณฑ์การจัดสรรงวดเงินและการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยตามโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่   มหาวิทยาลัย   วิจัย    (https://drive.google.com/file/d/1tR1xCnAywAxR65he_Kl-Rwuex5azNVdM/view?usp=sharing)

296   2559   ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ   มหาวิทยาลัย   วิจัย    (https://drive.google.com/file/d/1p91_q1Fe77UPMWafbfblwKuDbnqplkyT/view?usp=sharing)

297   2559   ทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชียวชาญต่างประเทศเพื่อการสอนและหรือวิจัย    มหาวิทยาลัย   วิจัย    (https://drive.google.com/file/d/1H99Q-aEEzlOQ04Z9TVBx06_P_JVcpOPJ/view?usp=sharing)

319   2559   ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย   มหาวิทยาลัย   วิจัย    (https://drive.google.com/file/d/1flhEGA5bMFvE08aCc3jLewv9fHVCRBk-/view?usp=sharing)

623   2560   หลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ และวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ   มหาวิทยาลัย   วิจัย    (https://drive.google.com/file/d/1ZnPDwMwFZhhpxFoV8O1Jx6bFIXF1d3Q8/view?usp=sharing)

203   2561   หลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ และวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ   มหาวิทยาลัย   วิจัย    (https://drive.google.com/file/d/1aIh-2QPkTxypurh7Eo2RJ90UXscEHERh/view?usp=sharing)


Title: Re: ระเบียบต่างๆ
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 20 June 2561, 08:56:19
ระดับคณะ

    - ค่าตอบแทน

เลขที่ประกาศ   ปีประกาศ   เรื่อง   ส่วนงาน   ประเภท   สถานะ

1216   2558   อัตราค่าตอบแทนการพิจารณากลั่นกรองผลงานทาวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)   สำนักวิทยบริการ   ค่าตอบแทน    (https://drive.google.com/file/d/1d0qe12aA2ErR7K3hPxtGImDG1xT7c-_-/view?usp=sharing)

2384   2558   หลักเกณฑ์และอัตราจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ   วิทยาการจัดการ   ค่าตอบแทน    (https://drive.google.com/file/d/177yWXaPVAH3P7rS9zY19JTipXPS23lAz/view?usp=sharing)

212   2559   หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินรางวัลวิจัย   แพทยศาสตร์   ค่าตอบแทน    (https://drive.google.com/file/d/1pn2tAwqkDhay9K6FdfPegKfcsHrkN3lZ/view?usp=sharing)

1878   2559   หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการสอนกลุ่มภาษาอังกฤษสำหรับรายวิชาที่เปิดสอน   บริหารธุรกิจและการบัญชี   ค่าตอบแทน    (https://drive.google.com/file/d/1FHTdPSnQpgiwym7kUH41Kv2AQR4jZudk/view?usp=sharing)

2125   2559   หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินเพิ่มแก่เจ้าหน้าที่ สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุช (พ.ต.ส) (เพิ่มเติม)   แพทยศาสตร์   ค่าตอบแทน    (https://drive.google.com/file/d/1cuWWawZDyknUrxcAnh6Z3OX5-LSEItq5/view?usp=sharing)

1768   2560   หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการบริหารจัดการวารสาร   สัตวแพทยศาสตร์   ค่าตอบแทน (https://drive.google.com/file/d/1O24H2c0cAvsURC4FEGShkEJf43DHCNIu/view?usp=sharing)   

2280   2560   หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการอ่านและพิจารณาโครงการวิจัยที่ยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง   แพทยศาสตร์   ค่าตอบแทน (https://drive.google.com/file/d/1YZ9s8TykB7LtzaUUPi4UCYKI-blxHecp/view?usp=sharing)   
   
202   2561   หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษในการตรวจสอบบทความของวารสาร Enigneerign and Applied Science Research    วิศวกรมศาสตร์   ค่าตอบแทน (https://drive.google.com/file/d/105NFXx1bw6tCe0XzMDoik-OM4gw5FHsR/view?usp=sharing)   
   
205   2561   หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนคลินิกทันตกรรมพิเศษ   ทันตแพทยศาสตร์   ค่าตอบแทน (https://drive.google.com/file/d/1edUjxqalwi3tcAPxCZEmQ083CMpvsStI/view?usp=sharing)   

781   2561   หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินเพิ่มเติมแก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานในคณะฯสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุช (พ.ต.ส)   ทันตแพทยศาสตร์   ค่าตอบแทน (https://drive.google.com/file/d/1wa5gLKBUVPChpp6VwGxKQ0BZ4dpRD5-o/view?usp=sharing)      

782   2561   หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่   ทันตแพทยศาสตร์   ค่าตอบแทน (https://drive.google.com/file/d/1Seqn0vii336x84RrKtwa8GL7GGEXvYoK/view?usp=sharing)      

783   2561   หลักเกณฑ์วิธีการและอัตราการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษแก่อาจารย์ทีมีภาระงานเกี่ยวข้องกับโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มฯ   ทันตแพทยศาสตร์   ค่าตอบแทน    (https://drive.google.com/file/d/1RZ9o7NCSWfsN9gT5KgAqdrREyizsmFR7/view?usp=sharing)   

812   2561   รายละเอียดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงานและค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการสุขภาพแบบบูรณาการ   แพทยศาสตร์   ค่าตอบแทน    (https://drive.google.com/file/d/1wDn1oiYIhireIytNAWi26sKiSTZG6DW3/view?usp=sharing)

1168   2561   หลักเกณฑ์และอัตรค่าตอบแทนการบริหารจัดการวารสารศึกษาศาสตร์   ศึกษาศาสตร์   ค่าตอบแทน    (https://drive.google.com/file/d/1RneLsTc4_3w-6AGjPFL013eVcdBGZQPK/view?usp=sharing)

1174   2561   หลักเกณฑ์ อัตราค่าบริการ และค่าตอบแทนการให้บริการด้านดนตรีและการแสดง   ศิลปกรรมศาสตร์   ค่าตอบแทน   ใช้ (https://drive.google.com/file/d/1x46Ga49iQce5RwBAx7yXLH1Asiq6A-Yh/view?usp=sharing)

1363   2561   หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน   เภสัชศาสตร์   ค่าตอบแทน   ใช้ (https://drive.google.com/file/d/1OvN2vk3niwH-c6zMwHOP-fyIQJawA4Rr/view?usp=sharing)

1567   2561   หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการสอนด้วยภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ภาคปกติ   วิศวกรมศาสตร์   ค่าตอบแทน   ใช้ (https://drive.google.com/file/d/1UecEQR0RAe3OCh04c0HEP-l3anZE0pdO/view?usp=sharing)

1890   2561   หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้ตรวจอ่านและประเมินบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแก่นเกษตร   เกษตรศาสตร์   ค่าตอบแทน   ใช้ (https://drive.google.com/file/d/1vdjQaYlNkQoZN-cmBl5FG0IY93JwzEhG/view?usp=sharing)

1891   2561   หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้ตรวจอ่านและประเมินบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสาขาเกษตรศาสตร์   เกษตรศาสตร์   ค่าตอบแทน   ใช้ (https://drive.google.com/file/d/13zV5A3Z_KyflZ8VspASkojb1xgIrTEj-/view?usp=sharing)

    - ดำเนินงาน

เลขที่ประกาศ   ปีประกาศ   เรื่อง   ส่วนงาน   ประเภท   สถานะ

2059   2558   หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการจัดพิมพ์ตำราหรือหนังสือ   ทันตแพทยศาสตร์   ดำเนินงาน (https://drive.google.com/file/d/1ajMal0-qIfk-gzLkZPEca_ip1QMcDLF1/view?usp=sharing)   

2349   2558   อัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับบัณฑิตศึกษา   มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ดำเนินงาน    (https://drive.google.com/file/d/1vH6kmjGc-UAXoVoiEAH-kEw6GsINOO-V/view?usp=sharing)   

2524   2558   อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ   สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ   ดำเนินงาน    (https://drive.google.com/file/d/1aBvWTH_DvbLT3k2hA4vRH3a1Jl7zDlMn/view?usp=sharing)   

555   2559   อัตราค่าบริการของศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ดำเนินงาน    (https://drive.google.com/file/d/1Og-qBFjIbQrvYAFj5ALz8nuVVx_ivj3p/view?usp=sharing)   

811   2559   หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินเพิ่มแก่เจ้าหน้าที่สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุช(พ.ต.ส)(เพิ่มเติม)   แพทยศาสตร์   ดำเนินงาน (https://drive.google.com/file/d/1gsBEI4Xoag__ovKMO5ZdZZLc2et-1Loi/view?usp=sharing)   
   
812   2559   หลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานทางวิชาการสำหรับคณาจารย์   วิศวกรรมศาสตร์   ดำเนินงาน    (https://drive.google.com/file/d/1FgBDB6XKmVZifgxSp6xN2iT4Ws5RbQno/view?usp=sharing)   

1034   2559   หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้เพื่อช่วยเหลือค่าที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ของคณะแพทยศาสตร์   แพทยศาสตร์   ดำเนินงาน    (https://drive.google.com/file/d/1n76lbZ-GEgEvhejM5gQ0akqA2PC_hKcp/view?usp=sharing)   

1438   2559   ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือกลาง   วิทยาศาสตร์   ดำเนินงาน    (https://drive.google.com/file/d/1cWDyu0OpFc3XXSQAiiAcC2THvbh5akx2/view?usp=sharing)

1495   2559   รางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   วิทยาเขตหนองคาย   ดำเนินงาน    (https://drive.google.com/file/d/1TqA_GHf61dVAD-n14Ufru5yPqkPTdKI6/view?usp=sharing)

1645   2559   หลักเกณฑ์อัตราค่าบริการห้องพักพิเศษและค่าอาหารห้องพิเศษ   แพทยศาสตร์   ดำเนินงาน    (https://drive.google.com/file/d/1c2BsBJQj4yggtDrRPdLDR0fLxd_yX-qv/view?usp=sharing)

1899   2559   อัตราค่าบริการ การทำปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   วิทยาศาสตร์   ดำเนินงาน    (https://drive.google.com/file/d/1tflYgd6w0u-DP5kbkJvz29Jjq4ckXG5Q/view?usp=sharing)

2126   2559   หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายในการดำเนินการรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ศึกษาศาสตร์   ดำเนินงาน (https://drive.google.com/file/d/1EALOq6dEmCpIul8i0vo8wRrWsbmCqsXR/view?usp=sharing)
   
2127   2559   การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560   แพทยศาสตร์   ดำเนินงาน    (https://drive.google.com/file/d/1lO6zTuhq1nt9ixoYrR9K_uoTB0MQXbLV/view?usp=sharing)

233   2560   หลักเกณฑ์การให้รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   วิศวกรมศาสตร์   ดำเนินงาน    (https://drive.google.com/file/d/1tHw2VoSrlxy0KqJ97eAIKWh5FYF3_tlU/view?usp=sharing)

234   2560   อัตราค่าบริการสาธารณสุขสำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล   แพทยศาสตร์   ดำเนินงาน (https://drive.google.com/file/d/1AzW6Sy4zV93MBFqNQbBKxLpMwnOSJ2dC/view?usp=sharing)
   
353   2560   การให้ทุนอุดหนุนนักศึกษาทุน พสวท. เพื่อสนับสนุนการไปทำวิจัยหรือลงทะเบียนเรียนในต่างประเทศ   วิทยาศาสตร์   ดำเนินงาน (https://drive.google.com/file/d/15RIC0jvAAVXDr-KfzGwAgsQOZoXB7ydW/view?usp=sharing)
   
354   2560   การให้ทุนอุดหนุนนักศึกษาทุน พสวท. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการในต่างประเทศ   วิทยาศาสตร์   ดำเนินงาน    (https://drive.google.com/file/d/1ypu1TJaXwmhnZAuWAMZhgBuWewWeXw8z/view?usp=sharing)

370   2560   หลักเกณฑ์การให้ทุนโครงการค่ายวิศวกรรมศาสตร์ระดับบัญฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2559   วิศวกรมศาสตร์   ดำเนินงาน   

371   2560   หลักเกณฑ์และการเบิกจ่ายเงินส่งเสิรมการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ   บริหารธุรกิจและการบัญชี   ดำเนินงาน    (https://drive.google.com/file/d/16Ukdt39BBvuWKVkrt6z7OQYXOMEB4Hag/view?usp=sharing)

617   2560   หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ทุนการศึกษาและฝึกอบรม   ทันตแพทยศาสตร์   ดำเนินงาน    (https://drive.google.com/file/d/1hhAHIfI84wuHNwD0GhMdKREZ7jka4Xu9/view?usp=sharing)

850   2560   หลักเกณฑ์การให้รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   วิศวกรมศาสตร์   ดำเนินงาน    (https://drive.google.com/file/d/1vYA9O0ltHXJe0gGOTeXms1o0KDbqINrG/view?usp=sharing)

1095   2560   หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาของนักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา ตามโครงการพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโทและการทำวิจัยระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   วิศวกรมศาสตร์   ดำเนินงาน   

1096   2560   หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานระดับนานาชาติ   บริหารธุรกิจและการบัญชี   ดำเนินงาน   

1420   2560   อัตราค่าบริการของศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ดำเนินงาน   

2083   2560   ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ  "หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาชาวัฒนธรรมศิลปกรรมและการออกแบบ"   ศิลปกรรมศาสตร์   ดำเนินงาน   

2084   2560   หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อไปทำกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ    วิศวกรมศาสตร์   ดำเนินงาน   

2085   2560   หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อไปทำกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ    วิศวกรมศาสตร์   ดำเนินงาน
   
2277   2560   ทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี   สาธารณสุขศาสตร์   ดำเนินงาน   

2278   2560   หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าที่พักสำหรับอาจารย์   วิศวกรมศาสตร์   ดำเนินงาน
   
2468   2560   ค่าธรรมเนียมหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม   ทันตแพทยศาสตร์   ดำเนินงาน   

2469   2560   ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม   ทันตแพทยศาสตร์   ดำเนินงาน   

2476   2560   หลักเกณฑ์การใช้จ่ายและพิจารณาทุนการศึกษา สำหรับผู้เข้าศึกษาในโครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   วิศวกรมศาสตร์   ดำเนินงาน
   
2592   2560   หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานระดับนานาชาติ โดยใช้จ่ายจากเงินรายได้   บริหารธุรกิจและการบัญชี   ดำเนินงาน
   
2597   2560   อัตราค่ารักษาพยาบาล   ทันตแพทยศาสตร์   ดำเนินงาน   

2598   2560   หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานระดับนานาชาติ โดยใช้จ่ายจากเงินรายได้   บริหารธุรกิจและการบัญชี   ดำเนินงาน   

2599   2560   หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนและการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจัย   บริหารธุรกิจและการบัญชี   ดำเนินงาน   

2798   2560   ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ "หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม"   วิทยาเขตหนองคาย   ดำเนินงาน   

2798   2560   ค่าใช้จ่ายสนการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ "หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม"   วิทยาเขตหนองคาย   ดำเนินงาน   

2973   2560   หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก   แพทยศาสตร์   ดำเนินงาน   

2974   2560   ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย   ดำเนินงาน
   
198   2561   กำหนดราคาน้ำกลั่นและน้ำกลั่นปราศจากไอออน   แพทยศาสตร์   ดำเนินงาน
   
206   2561   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินส่งเสิรมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ   บริหารธุรกิจและการบัญชี   ดำเนินงาน   

324   2561   หลักเกณฑ์การสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการนานาชาติ   สาธารณสุขศาสตร์   ดำเนินงาน
   
675   2561   รางวัลการวิจัย   แพทยศาสตร์   ดำเนินงาน   

676   2561   "โครงการทุนช้างเผือก"   สาธารณสุขศาสตร์   ดำเนินงาน   

706   2561   หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนอาจารย์ของคณะศิลปกรรมศาตร์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก   ศิลปกรรมศาสตร์   ดำเนินงาน   

707   2561   กำหนดอัตราค่าจ้างนักศึกษาปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะทางเกี่ยวกับปฏิบัติการวิทยาศาสตร์หรือปฏิบัตากรคอมพิวเตอร์   วิทยาศาสตร์   ดำเนินงาน   

779   2561   รายละเอียดหลักเกณฑ์การบริการ และอัตราค่าบริการากรตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยในการให้บริการสุขภาพแบบบูรณาการ   แพทยศาสตร์   ดำเนินงาน   

890   2561   หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ   โรงเรียนสาธิต   ดำเนินงาน
   
1016   2561   การใช้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของสำนักหอสมุด   สำนักหอสมุด   ดำเนินงาน   

1169   2561   หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ   ศึกษาศาสตร์   ดำเนินงาน
   
1170   2561   หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทุนวิจัย   ศึกษาศาสตร์   ดำเนินงาน   ใช้

1171   2561   หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน   แพทยศาสตร์   ดำเนินงาน   ใช้

1173   2561   หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ   แพทยศาสตร์   ดำเนินงาน   ใช้

1175   2561   หลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ   พยาบาลศาสตร์   ดำเนินงาน   ใช้

1176   2561   หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนและวิธีการปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินทุนวิจัยสำหรับการสร้างผลงานวิจัยค่าตอบแทนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย การเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการ   บริหารธุรกิจ   ดำเนินงาน   ใช้

1177   2561   หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาเพื่อการเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ   พยาบาลศาสตร์   ดำเนินงาน   ใช้

1178   2561   หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการให้ทุนการศึกษานักศึกษา   พยาบาลศาสตร์   ดำเนินงาน   ใช้

1179   2561   อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการล่ามและการแปลภาษา    สถาบันขงจื่อ   ดำเนินงาน   ใช้

1180   2561   อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องและสถานที่อาคารสถาบันขงจื่อ   สถาบันขงจื่อ   ดำเนินงาน   ใช้

1443   2561   หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องคณะวิทยาศาสตร์   วิทยาศาสตร์   ดำเนินงาน   ใช้

1444   2561   หลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงการใช้รถยนต์ของคณะวิทยาศาสตร์   วิทยาศาสตร์   ดำเนินงาน   ใช้

1445   2561   การบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ ณ อาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 และพื้นที่จอดรถ ณ ศูนย์อาหารและบริการ 4   สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน   ดำเนินงาน   ใช้

1446   2561   อัตราค่าบริการของศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ดำเนินงาน   ใช้

1447   2561   แนวทางการศึกษาดูงานทางวิชาการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   สาธารณสุขศาสตร์   ดำเนินงาน   ใช้

1565   2561   อัตราค่าบริการของห้องปฏิบัติการวิจัย   ทันตแพทยศาสตร์   ดำเนินงาน   ใช้

1566   2561   อัตราค่าบริการของห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก   ทันตแพทยศาสตร์   ดำเนินงาน   ใช้

1888   2561   หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อไปทำกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ    เกษตรศาสตร์   ดำเนินงาน   ใช้

1889   2561   หลักเกณฑ์การให้ทุนเรียนดีและพัฒนาการเรียนดี ระดับปริญญาตรี   เกษตรศาสตร์   ดำเนินงาน   ใช้

    - วิจัย

เลขที่ประกาศ   ปีประกาศ   เรื่อง   ส่วนงาน   ประเภท   สถานะ

850   2559   หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559   วิศวกรมศาสตร์   วิจัย    (https://drive.google.com/file/d/1F3ubVpadbFZbQr0d2AFal9skxe_2S4q0/view?usp=sharing)

1035   2559   หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนและการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจัย   มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   วิจัย    (https://drive.google.com/file/d/1U8PgXUBIyxy9oRcpW6tRNmEKrUwILgo9/view?usp=sharing)

372   2560   หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนและการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจัย   บริหารธุรกิจและการบัญชี   วิจัย    (https://drive.google.com/file/d/14T8kaG8ToZHTCq9KBQr3Icnbksw0e5dB/view?usp=sharing)

1345   2560   หลักเกณฑ์การให้รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย   ศึกษาศาสตร์   วิจัย    (https://drive.google.com/file/d/1fE9uwzuuRBEyqvkdVMn2qfBaSzm3FPDm/view?usp=sharing)

1172   2561   หลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาและอนุมัติเงินทุนพัฒนาขีดความสามารถในการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา   แพทยศาสตร์   วิจัย   ใช้ (https://drive.google.com/file/d/1JEy29BZM641fyh5fwEFhZCz9EluewBKv/view?usp=sharing)

1886   2561   หลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินทุนโครงการวิจัยสถาบัน   สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ   วิจัย   ใช้ (https://drive.google.com/file/d/1Q5I_l98twp5yx5GW3f3zPt3fJzLL61OO/view?usp=sharing)

    - กองทุน

เลขที่ประกาศ   ปีประกาศ   เรื่อง   ส่วนงาน   ประเภท   สถานะ

1574   2558   หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์   สัตวแพทยศาสตร์   กองทุน    (https://drive.google.com/file/d/12Y6QU8NmbJjPAmpP6UipbUsL4iTPAlkN/view?usp=sharing)

1887   2561   กองทุนวิจัย    ทันตแพทยศาสตร์   กองทุน   ใช้ (https://drive.google.com/file/d/1rCSktWKvJ6PHrJb8sRu-yN_AjTtzRzXF/view?usp=sharing)

    - โครงการพิเศษ

เลขที่ประกาศ   ปีประกาศ   เรื่อง   ส่วนงาน   ประเภท   สถานะ

325   2561   ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ "หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์"   สัตวแพทยศาสตร์   โครงการพิเศษ   

326   2561   หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับบุคลากร และนักศึกษาแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 6ที่ขึ้นปฏิบัติงานให้บริการทางการแพทย์   แพทยศาสตร์   โครงการพิเศษ    (https://drive.google.com/file/d/1IZ_2McpcPYVnBmQuJJHlRsV9_sGoilf9/view?usp=sharing)

918   2561   ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ "หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกคู่อนามัย สิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยฯ"   สาธารณสุขศาสตร์   โครงการพิเศษ    (https://drive.google.com/file/d/1uHdzW5YKtcE-fozBtiDc1gWR939OdOB3/view?usp=sharing)

919   2561   ค่าใช้จ่ายสนการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ "หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา"   ศิลปศาสตร์   โครงการพิเศษ    (https://drive.google.com/file/d/1xJQ0FzWR71V_zI58BZ7WqY52JdnjRVWR/view?usp=sharing)