การให้บริการด้านข้อมูลแนวปฏิบัติและการแก้ปัญหาของกองคลัง

เว็บไซต์ กองคลัง (บุคคลทั่วไป) => ส่วนให้บริการ => Topic started by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 03 May 2561, 10:25:47

Title: รายงานการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card Transaction Report)
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 03 May 2561, 10:25:47
รายงานการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card Transaction Report)

รายงานประจำเดือนมกราคม 2562 (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWQ2dOajZFRXZ5aGt1Q1I4RFhKZ19CRzF5RTZV/view?usp=sharing)

รายงานประจำเดือนธันวาคม 2561 (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWYjBraHA0dzFGSkRFRGdvY3h6bWdFVGRPNWxz/view?usp=sharing)

รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWMlZDeWh5WjNRWVFUUXZtRHdvTFVtb0F1QmJv/view?usp=sharing)

รายงานประจำเดือนตุลาคม 2561 (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWTFk0UmdyamE1NmVNNU5OMUxtbWpFenZJYkhB/view?usp=sharing)

รายงานประจำเดือนกันยายน 2561 (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWbkFLS2plWm8tWl9KV3N5QXlLeU52X2ZUdnpv/view?usp=sharing)

รายงานประจำเดือนสิงหาคม 2561 (https://drive.google.com/file/d/1Si-wVajojWb9DUuPWMx1bS-XmScPae3n/view?usp=sharing)

รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWMld2YXdLR3ZnNXZTaWFRVEU5U01zbHhnVnd3/view?usp=sharing)

รายงานประจำเดือนมิถุนายน 2561 (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWWGRCai0yZEhkOGd5QnZhQTJXT0RHaTZWTXV3/view?usp=sharing)

รายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWdzl0X3N6emM0X3dlRlVHMWRRbHhDZkx2Z0pJ/view?usp=sharing)

รายงานประจำเดือนเมษายน 2561 (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWSG1uS01nckMzSXRZZkFnX2ZQTjR3WGJjbWZ3/view?usp=sharing)


หมายเหตุ  ผู้ที่ต้องการเข้าดูข้อมูล กรุณา Login ผ่าน email ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น