การให้บริการด้านข้อมูลแนวปฏิบัติและการแก้ปัญหาของกองคลัง

เว็บไซต์ กองคลัง (บุคคลทั่วไป) => ข่าวประชาสัมพันธ์ => Topic started by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 19 November 2558, 14:00:24

Title: การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 19 November 2558, 14:00:24
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.6/ว 130 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

(https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWRWlrTGJJNHF6c0E) (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWZXBMcTRDbElTM3M/view?usp=sharing)

https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWZXBMcTRDbElTM3M