การให้บริการด้านข้อมูลแนวปฏิบัติและการแก้ปัญหาของกองคลัง

เว็บไซต์ กองคลัง (บุคคลทั่วไป) => องค์ประกอบเว็บ => Topic started by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 30 May 2561, 14:16:49

Title: เกี่ยวกับกองคลัง
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 30 May 2561, 14:16:49
(https://finance.kku.ac.th//file_web/images/slide013-696x287.jpg)
 
วิสัยทัศน์

     กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานชั้นนำด้านการบริหารการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยภาครัฐ

พันธกิจ

     1. กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านการคลังและพัสดุให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยทางการคลังและพัสดุ
     2. บริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
     3. การให้บริการทางด้านการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เป้าประสงค์หลัก

     1. มีโครงสร้างและระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
     2. การบริการที่เป็นเลิศ
     3. เป็นศูนย์กลางการรวมพลัง และพัฒนาของเครือข่ายการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยอย่างเข็มแข็ง
     4. บุคลากรมีศักยภาพในการทำงานสูง มีความผาสุกในการทำงาน และมีความผูกพันต่อองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

     ความมุ่งมั่น ทุ่มเท มีจิตใจให้บริการ

ค่านิยม

     การบริการด้วยความเป็นมิตร พิชิตนวัตกรรมใหม่ ใส่ใจจริยธรรม นำองค์ความรู้ มุ่งสู่ความเป็นเครือข่าย (FINANCE)ขอบคุณรูปภาพจาก https://cad.kku.ac.th