การให้บริการด้านข้อมูลแนวปฏิบัติและการแก้ปัญหาของกองคลัง

เว็บไซต์ กองคลัง (บุคคลทั่วไป) => ส่วนให้บริการ => Topic started by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 17 August 2561, 16:16:15

Title: นโยบายบัญชีภาครัฐ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 17 August 2561, 16:16:15
1. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   1.1 พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (https://drive.google.com/file/d/1q1uyKfGoHuCByIRatJhLwF1mrZWI-T6J/view?usp=sharing)
    1.2 พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (https://drive.google.com/file/d/1YUz6-cDhJN1UuGDHQPY-Te4_IR8DJUfP/view?usp=sharing)
   1.3 พระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 (https://drive.google.com/file/d/1UTk03wusgnBpwkWjxsjrjNwUqr6DTBkN/view?usp=sharing)
   1.4 พระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 (https://drive.google.com/file/d/1uab5vHgsh6Z0dx-Wh14pPDXtVgpOMD_k/view?usp=sharing)
   1.5 พระราชบัญญัติ ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2562 (https://drive.google.com/file/d/1h3ynFpedT28uMNaZ1u8zl04bZMcoJ8qm/view?usp=sharing)
   1.6 พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 (https://drive.google.com/file/d/1PYlLkTljiERx1MJt4pUIoMYGSH2Wbo4v/view?usp=sharing)
   1.7 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 (https://drive.google.com/file/d/1RIC2YCiGEdWLcUVPsGmRHOLm5u3IfawC/view?usp=sharing)

2. กฏ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   2.1 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 (https://drive.google.com/file/d/1OX2rbFfRpjwdX6H2zklDgtkbmymqbxQe/view?usp=sharing)
   2.2 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐสำหรับบัญชีการเงินแผ่นดิน (https://drive.google.com/file/d/1PowRrzWGhcn56OQWuEfhAXqVfQLowLbc/view?usp=sharing)
   2.3 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 (https://drive.google.com/file/d/1uO9CGp1BaRY_MOPiVprK2c1pyzNyiH7T/view?usp=sharing)
   2.4 หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย (https://drive.google.com/file/d/1yvy5mSo34kQ1_eYA4McmwwU8UPF_rFHC/view?usp=sharing)

3. หลักการและนโยบายบัญชี
   3.1 ที่ กค 0410.2/ว.445 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) (https://drive.google.com/file/d/16VZ-iLAfLlpvy0Ggg5Es5G1E2cPSoj_i/view?usp=sharing)
   3.2 ที่ กค 0410.3/ว.43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง คู่มือการบัญชี เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (https://drive.google.com/file/d/17RNcgLM7zTYRXb0t4x3QvYfIzai-iEL2/view?usp=sharing)
   3.3 แนวปฏิบัติทางบัญชีเก่ี่ยวกับวัสดุคงเหลือ (https://drive.google.com/file/d/1-7G5VKxTjXnlDjVBl9gCVZIUJvAttFVz/view?usp=sharing)
   3.4  ที่ กค 0423.2/ว.237 ลงวันที่ 3 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน (https://drive.google.com/file/d/1DkD_mleB-_VKje-KaPKlnJYrM8CTbSQW/view?usp=sharing)

4. หนังสือเวียน 
     4.1 หนังสือเวียนภายนอก
       4.1.1 ที่ กค 0423.4/ว.276 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เรื่อง การใช้งานระบบการจัดทำรายงานทางการเงินรวมของหน่วยงานภาครัฐ (https://drive.google.com/file/d/1n_1EeGRUlU6B1NqDNMw_JYkRTWmpEgc3/view?usp=sharing)
       4.1.2  ที่ กค 0410.2/ว.2 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานทางการเงินภาพรวมสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (https://drive.google.com/file/d/1Uga6BiVkbaCcjExFppNdfWHF49xriI6P/view?usp=sharing)
       4.1.3 ที่ กค 0410.4/ว. 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (https://drive.google.com/file/d/1UklKzZdSsybphDrIwoxaUDn-r-pTH82d/view?usp=sharing)
       4.1.4 ที่ กค 0410.3/ว.43  ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง คู่มือการบัญชี เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (https://drive.google.com/file/d/1DbZ5H_7b7_zl6pxeOKDZQ1WPtb_wmfVj/view?usp=sharing)
Title: การตรวจสอบข้อมูลบัญชีและรายเอียดทรัพย์สิน
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 09 October 2561, 10:46:14
การตรวจสอบข้อมูลบัญชีและรายละเอียดทรัพย์สิน
  1.คู่มือการใช้งานระบบตรวจสอบข้อมูลบัญชีและทรัพย์สิน (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWbTRkODdfUjNHUE0/view?usp=sharing)
  2. เข้าระบบตรวจสอบข้อมูลบัญชีและทรัพย์สิน (https://services.kku.ac.th/kkufmisacc/rptLogin)หมายเหตุ   ผู้ที่ยังไม่สามารถเข้าดูข้อมูลได้ ให้แจ้งชื่อ สังกัด โดยทำบันทึกเรียนผู้อำนวยการกองคลัง ผ่านหัวหน้างานบัญชี