การให้บริการด้านข้อมูลแนวปฏิบัติและการแก้ปัญหาของกองคลัง

เว็บไซต์ กองคลัง (บุคคลทั่วไป) => ข่าวประชาสัมพันธ์ => Topic started by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 31 January 2562, 09:48:10

Title: มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการและการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 31 January 2562, 09:48:10
https://finance.kku.ac.th/if/Scan by RICOH-csuras-31-1-2562.pdf

(https://finance.kku.ac.th/if/190130154109.jpg)

แนวทางการดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการฯ (https://drive.google.com/file/d/1Ak9yYgcRZzUZOvgNcnrN20IAdaUNbO9H/view?usp=sharing)

ตารางแสดงรายการภายใต้มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการฯ (http://drive.google.com/file/d/12q08yCfPoxRTJQL6OBUxgjpqRvm3OZry/view?usp=sharing)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.epayment.go.th (http://www.epayment.go.th)