Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ภัทรนิษฐ์ สุรโกมลเศรษฐ์

Pages: [1]
1
3.2 หนังสือเวียนภายใน
             3.2.1.ศธ.0514.1.2.6/ว 10048 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

             3.2.2. วิธีปฏิบัติในการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

              3.2.3. ศธ.0514.1.2.6/ว 3152 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดอบรม และการประชุมของส่วนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

             3.2.4. แนวทางปฏิบัติในการใช้บริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์จากโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

             3.2.5. ขั้นตอนการจัดทำใบสั่งซื้อ/ สั่งจ้าง ในระบบ KKUFMIS ตามบันทึกแจ้งเวียนที่ ศธ.0514.1.2.6/ว 6770 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

           3.2.6 การตรวจสอบพัสดุประจำปี และกำหนดการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปี (ส่วนงาน) ตามบันทึกแจ้งเวียนที่ ศธ.0514.1.2.6/ว.8161 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561

           3.2.7 ปฏิทินการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (หน่วยงานสนับสนุนด้านยุทธศาสตร์) ตามบันทึกแจ้งเวียนที่ศธ.0514.1.2.6/ว. 8159 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561

           3.2.8 ปฏิทินการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (หน่วยงานบริหารจัดการกลาง) ตามบันทึกแจ้งเวียนที่ศธ.0514.1.2.6/ว. 8158 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561

           3.2.9 ปฏิทินการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (หน่วยงานวิสาหกิจ) ตามบันทึกแจ้งเวียนที่ศธ.0514.1.2.6/ว. 8404 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561

           3.2.10 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 7779/2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือ หน่วยงานภาตใตเโครงการรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ใหม่
4.คู่มือการปฏิบัติงาน

      4.1. คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

      4.2. คู่มือในระบบ e-GPกรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

      4.3. คู่มือในระบบ e-GPกรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

      4.4. check list การจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

      4.5. คู่มือ e-Bidding

      4.6 คู่มือ e-Market ใบเสนอราคา

      4.7. คู่มือ e-Market ประมูลอิเล็กทรอนิกส์

      4.8. คู่มือขั้นตอนจัดทำร่างสัญญา-บริหารสัญญา


5. เอกสารประกอบการอบรม
      5.1 อบรมวันที่ 26 สิงหาคม 2560
             5.1.1. Power Point ประกอบการอบรมวันที่ 26 สิงหาคม 2560
             5.1.2. คู่มือ e-Market กรณี RFQ
             5.1.3. คู่มือ e-Bidding (จัดทำร่าง - บริหารสัญญา)
             5.1.4. คู่มือ e-Bidding (เพิ่มโครงการ - ประกาศผู้ชนะ)

      5.2. อบรมวันที่ 9 กันยายน 2560
             5.2.1 Power point อบรมวันที่ 9 กันยายน 2560

      5.3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักบริการวิชาการ วันที่ 9 เมษายน 2561
              5.3.1 Power point แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักบริการวิชาการ 
      5.4  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาคารสิริคุณากร วันที่ 17 สิงหาคม 2561
              5.4.1 PPT การตรวจนับพัสดุคงเหลือประจำปี
              5.4.2 ขั้นตอนก่ารตรวจนับพัสดุประจำปี
              5.4.3 หน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจนับพัสดุ
              5.4.4. การดำเนินโครงการ
          5.5. เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง การเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (ครุภัณฑ์ - สิ่งก่อสร้าง) วันที่ 9 ตุลาคม 2562
              5.5.1.power point นำเสนอที่ประชุม.pdf.ใหม่
             5.5.2. ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ใหม่

6. แบบฟอร์ม
           6.1 แบบฟอร์มสรุปคำสั่งด้านการพัสดุ
            6.2 ตัวอย่างรายงานขออนุมัติจัดหาพัสดุและเบิกจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วน
            6.3 แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ (.doc)
            6.4 แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง (.doc)
            6.5 ตัวอย่างรายงานขอความเห็นชอบอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ตามหนังสือเวียนที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
           6.6 ตัวอย่างรายงานพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
           6.7. แบบฟอร์มรายงานพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหม่
           
7. รายชื่อผู้ทิ่งงาน
           7.1 ที่ กค 0405.2/ว 12 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
           7.2 ที่ กค 0405.2/ว 9 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
           7.3 ที่ กค 0405.2/ว 42 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
           7.4 ที่ กค 0405.2/ว 43 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
           7.5 ที่ กค 0405.2/ว 44 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
          7.6 แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานประจำเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 8 ฉบับ ตามหนังสือแจ้งเวียนที่ ศธ.0514.1.2.6/ว 11090 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561
          7.7 ที่ กค 0404.2/ว 127 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
          7.8  ที่ กค 0405.2/ว 137ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานใหม่
          7.9 ที่ กค 0405.2/ว 132 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานใหม่
         7.10 ที่ กค 0405.2/ว 131 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานใหม่
         7.11 ที่ กค 0405.7/ว 51ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานใหม่
           7.12 ที่ กค 0405.7/ว 54 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานใหม่
           7.13 ที่ กค 0405.7/ว 55 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานใหม่
           7.14 กค 0405.7/ว 59 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานใหม่
           7.15 กค 0405.7/ว 75 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานใหม่
           7.16 ที่ กค 0405.7/ว 67 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานใหม่
            7.17 ที่ กค 0405.7/ว 77 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานใหม่
           7.18 ที่ กค 0405.7/ว 86 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 และที่ กค 0405.7/ว 89 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานใหม่
8. โครงการรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
      8.1 สำหรับหน่วยงานรวมศูนย์ฯ สำนักงานอธิการบดี
            8.1.1 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดอบรม และการประชุมของส่วนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
             8.1.2 แบบฟอร์มรายงานขอความเห็นชอบอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ตามว.119 ปรับตามการมอบอำนาจตามคำสั่งมข.ที่ 7025/2561 (.docs)
             8.1.3 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือ หน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี คำสั่งที่ 6511/2561 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561
             8.1.4 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือ หน่วยงานภายใต้โครงการรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี  คำสั่งที่ 6512/2561 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561
             8.1.5 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือหน่วยงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย ภายใต้สำนักงานอธิการบดี  คำสั่งที่ 6513/2561 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561
             8.1.6 แบบฟอร์มการดำเนินการจัดหาพัสดุรวมศูนย์ (.doc)
             8.1.7 แบบฟอร์มการดำเนินการจัดหาพัสดุรวมศูนย์ (.pdf)
             8.1.8 แบบฟอร์มรายงานขออนุมัติ - เบิกจ่าย ตาม ว.119 สำหรับหน่วยงานภายในสนง.อธิการบดี
       8.2. โครงการรวมศูนย์การบริหารจัดการด้านการพิมพ์เอกสาร พร้อมระบบบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564
            8.2.1 วิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการ การใช้บริการเครื่องพิมพ์เอกสารฯ
            8.2.2 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 8819/2561 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบ และตรวจรับการใช้บริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ประจำหน่วยงาน
            8.2.3 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 8820/2561 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบ และตรวจรับการใช้บริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ประจำคณะแพทยศาสตร์
             8.2.4 แบบฟอร์มแจ้งยืนยันค่าใช้จ่ายประจำเดือน
             8.2.5 แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจรับ และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบของแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการเครื่องพิมพ์เอกสาร ปีงบปม.2562 - 2564
             8.3  โครงการรวมศูนย์ทำความสะอาด สำนักงานอธิการบดี
             8.3.1 QR Code แจ้งปัญหา

9. ราคามาตรฐาน - บัญชีนวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ไทย
      9.1 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
      9.2 ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
      9.3 ระบบสืบค้นบัญชีนวัตกรรมไทย
      9.4 บัญชีนวัตกรรมไทย
      9.5 บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย

8
3.1 หนังสือเวียนภายนอก (ต่อ)
                  3.1.44 ที่ กค 0433/ว 49 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
                  3.1.45 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 52 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2)
                  3.1.46 ที่ กค 0405.2/ว 50 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
                  3.1.47 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 54 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน
                  3.1.48 ที่ กค 0419.1/ว 012 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
                3.1.49 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 36 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561
                3.1.50 ที่ สพท 2/2562 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562 (หนังสือประชาสัมพันธ์) เรื่อง การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง”
                3.1.51 ที่ กค(กวจ)0405.2/ว 82 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 วรรคหนึ่ง (1)
                3.1.52 ที่ กค(กวจ) ที่ 0405.2/ว83 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 183
                3.1.53 ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 94 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 168 กรณีการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศที่มีกฎหมายธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น กำหนดให้ไม่ต้องวางหลักประกันสัญญา
                3.1.54 ที่ กค 0405.2/ว 63 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอยกเลิกหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 50 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 และขอให้ใช้หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 62 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
                3.1.55 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
                3.1.56 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 117 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา
                3.1.57 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 118 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้าง
                3.1.58 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
                3.1.59 ที่ ตผ 0013/ว 58 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่อง มาตรฐานหรือมาตรการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ (เพิ่มเติม)
                3.1.60 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 144  ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง
                3.1.61 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 149 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน
                3.1.62 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 1 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่
                3.1.63 ที่ กค 0402.3/ว 34 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใด
                3.1.64 ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
                3.1.65 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 213 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด
                3.1.66 ที่ กค (กวจ) 0405.7/ว 224 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
                3.1.67 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 254 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม
                3.1.68 ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 260 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติ กรณี คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดราชการ
                3.1.69 ที่ นร 0731.2/ว 86 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2562
                3.1.70 ที่  กค 0405.7/ว 74 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งยโสธร
                3.1.71 ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว 350 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง
               3.1.72 ที่ 0405.4/ ว 357 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง คำอธิบาประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงการใกล้เคียงกันตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2562
              3.1.73 ที่ กต (กอร) 0405.5/ ว 374 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ใหม่
              3.1.74 ที่ กค 0433.5/ว 386 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)ใหม่
              3.1.75 ที่ กค 0433.3/ว 447 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรื่อง การเตรียมการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐใหม่
              3.1.76 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 452 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างใหม่
              3.1.77 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 457 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุใหม่
              3.1.78 ที่ กค 0405.7/ว 97, 98 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 เรื่อง การเพิกถอนรานชื่อผู้ทิ้งงาน ใหม่

10
แนวทางการดำเนินการจัดหาพัสดุ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1944/2559


12
แก้ไขกำหนดการลงทะเบียนเข้ารับฟังรายละเอียดโครงการปรับปรุงและให้สิทธิบริหารจัดการอาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สอบถาม งานพัสดุ กองคลัง โทรศัพท์ 043-202058  มือถือ 081-9757967
<a href="https://www.googledrive.com/host/0B0h7u7hCLtfVMXBoc1FzVWFPNkk" target="_blank">https://www.googledrive.com/host/0B0h7u7hCLtfVMXBoc1FzVWFPNkk</a>

13
แก้ไขกำหนดการลงทะเบียนเข้ารับฟังรายละเอียด และชี้แจงรายละเอียดโครงการ โครงการศูนย์บริการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สอบถาม งานพัสดุ กองคลัง โทรศัพท์ 043-202058  มือถือ 081-9757967

<a href="https://www.googledrive.com/host/0B0h7u7hCLtfVUGpmSWhiQlZlWUk" target="_blank">https://www.googledrive.com/host/0B0h7u7hCLtfVUGpmSWhiQlZlWUk</a>

14
การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0421.5/ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558<a href="https://www.googledrive.com/host/0B0h7u7hCLtfVMFl2MmxnU2huOU10RUNKQkx4OTF0eWZleUdF" target="_blank">https://www.googledrive.com/host/0B0h7u7hCLtfVMFl2MmxnU2huOU10RUNKQkx4OTF0eWZleUdF</a>

สิ่งที่ส่งมาด้วยในเอกสาร

Pages: [1]