การให้บริการด้านข้อมูลแนวปฏิบัติและการแก้ปัญหาของกองคลัง - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
91
Total Posts:
421
Total Topics:
304
Total Categories:
4
Users Online:
1
Most Online:
20 - 03 January 2561, 13:54:56
Online Today:
2
Average registrations per day:
0.05
Average posts per day:
0.38
Average topics per day:
0.27
Total Boards:
23
Latest Member:
suchat_p
Average online per day:
2.45
Male to Female Ratio:
1:2

Top 10 Topics (by Views)

กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
11147
ใบสำคัญรับเงิน แบบ บก111 และใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
9573
ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7827
ระบบบริหารจัดการไฟล์กองคลัง (สำหรับบุคลากรกองคลัง)
3745
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและเลขที่บัญชีธนาคารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อรับโอนเงินวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก
3668
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
3470
ระบบสอบทาน PwC
2690
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
2603
e-Learning การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏฺิบัติงานนอกเวลาราชการ
2482
เอกสารประกอบประชุมเรื่องการจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา50(ทวิ)
2430

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
* 2019 3 3 3 3
February 2019 0 0 0 2
January 2019 3 3 3 3
* 2018 45 66 20 3
December 2018 2 3 0 3
November 2018 0 1 1 2
October 2018 3 4 6 3
September 2018 2 2 2 3
August 2018 8 12 3 3
July 2018 5 9 1 2
June 2018 3 4 0 3
May 2018 7 9 1 2
April 2018 3 4 1 3
March 2018 2 2 1 2
February 2018 3 5 2 3
January 2018 7 11 2 3
* 2017 77 128 15 12
December 2017 4 7 1 2
November 2017 10 31 2 3
October 2017 3 3 1 3
September 2017 9 10 2 3
August 2017 10 13 2 2
July 2017 5 9 3 2
June 2017 5 6 1 2
May 2017 6 8 0 3
April 2017 6 7 1 3
March 2017 13 19 0 8
February 2017 2 6 1 9
January 2017 4 9 1 12
* 2016 166 181 20 16
December 2016 10 13 1 7
November 2016 17 18 2 11
October 2016 18 19 1 10
September 2016 21 22 2 9
August 2016 9 10 2 9
July 2016 9 10 2 9
June 2016 8 9 0 8
May 2016 8 9 0 5
April 2016 3 4 4 8
March 2016 19 20 2 9
February 2016 14 15 0 16
January 2016 30 32 4 9
* 2015 57 113 4 20
December 2015 20 26 1 20
November 2015 12 45 2 18
October 2015 15 26 0 5
August 2015 0 0 0 1
July 2015 10 16 1 1