ระบบสอบทาน PwC

ระบบสอบทาน PwC

 • 0 Replies
 • 2557 Views
ระบบสอบทาน PwC
« on: 13 June 2559, 09:00:42 »

ระบบสอบทาน PwC

ขอแจ้งกำหนดการของบริษัท PwC ซึ่งเป็นผู้สอบถามคณะทำงานตามหัวข้อ ดังนี้

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 5
ระบบการเบิก-จ่ายงบประมาณ
เช้า การขอและอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณตามการจัดสรรงบประมาณ
ผู้สัมภาษณ์
 • Juthamas
 • Sireethorn
บ่าย การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ผู้สัมภาษณ์
 • Juthamas
 • Sireethorn

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 2
ระบบพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง และเจ้าหนี้
เช้า
 • การจัดซื้อพัสดุ (กรณีเร่งด่วน กรณีปกติ)
 • การคัดเลือกผู้ขาย
ผู้สัมภาษณ์
 • Juthamas
 • Sireethorn
บ่าย
 • การติดตามสถานะใบสั่งซื้อและรายงานผล
 • การประเมินผู้ขาย (Vendor post evaluation)
 • การขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูลผู้ขาย (Vendor Master File)
ผู้สัมภาษณ์
 • Juthamas
 • Sireethorn

วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 2
ระบบสินค้าคงคลัง
บ่าย
 • การเบิก จ่าย โอนย้ายสินค้าคงคลัง
 • การจัดเก็บสินค้าคงคลัง
ผู้สัมภาษณ์
 • Juthamas
 • Sireethorn

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 5
เช้า
 • การตรวจนับสินค้าคงคลัง
 • การจัดทำรายงานสินค้าคงคลัง
ผู้สัมภาษณ์
 • Sireethorn

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 2
ระบบทรัพย์สินถาวร
เช้า
 • การบันทึกและคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินถาวร
 • การเบิก จ่าย โอนย้ายทรัพย์สินถาวร
ผู้สัมภาษณ์
 • Juthamas
 • Sireethorn
บ่าย
 • การจัดเก็บทรัพย์สินถาวร
 • การตรวจนับทรัพย์สินถาวร
 • การจัดทำรายงานทรัพย์สินถาวร
ผู้สัมภาษณ์
 • Juthamas
 • Sireethorn

วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 8
ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย
บ่าย
 • การติดตามการเคลียร์เงินยืมทดรองจ่าย
 • การจัดทำรายงานแสดงสถานะลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายคงค้าง
ผู้สัมภาษณ์
 • Juthamas
 • Papinya

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 8
ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน
เช้า
 • การบันทึกฐานข้อมูล (Master Data)
 • การคำนวณและสอบทานการคำนวณเงินเดือน
ผู้สัมภาษณ์
 • Juthamas
 • Papinya
บ่าย
 • การแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงาน (Master Data)
 • การอนุมัติและเบิกจ่ายเงินค่าสวัสดิการค่าตอบแทนพนักงาน
 • การจัดทำรายงานเงินเดือนและสวัสดิการพนักงานสำหรับผู้บริหาร
ผู้สัมภาษณ์
 • Juthamas
 • Papinya

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 2
ระบบรายงานทางการเงินของสำนักงานอธิการบดีเท่านั้น
เช้า
 • การสอบทานรายการบันทึกบัญชีประจำวันให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา
 • การบันทึกรายการปรับปรุงทางบัญชี
ผู้สัมภาษณ์
 • Juthamas
 • Papinya
บ่าย
 • การจัดทำรายละเอียดประกอบบัญชี (Detail balance) และการกระทบยอดรายการทางบัญชีและเงินสด
 • การอนุมัติและเบิกจ่ายเงินค่าสวัสดิการค่าตอบแทนพนักงาน
 • การจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อผู้บริหาร
ผู้สัมภาษณ์
 • Juthamas
 • Papinya

รายละเอียด
« Last Edit: 20 June 2559, 11:14:43 by สุรสิทธิ์ ชาลีมาตย์ »