e-Learning การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏฺิบัติงานนอกเวลาราชการ

e-Learning การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏฺิบัติงานนอกเวลาราชการ

  • 3 Replies
  • 4486 Views

e-Learning สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร

« Last Edit: 22 May 2561, 11:21:24 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »

e-Learning แนวปฏิบัติของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการดำเนินโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

« Last Edit: 20 July 2561, 10:39:19 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »

e-Learning การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

« Last Edit: 25 June 2562, 10:15:10 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »