e-Learning การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏฺิบัติงานนอกเวลาราชการ

e-Learning การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏฺิบัติงานนอกเวลาราชการ

  • 2 Replies
  • 2874 Views

e-Learning สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร

« Last Edit: 22 May 2561, 11:21:24 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »

e-Learning แนวปฏิบัติของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการดำเนินโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

« Last Edit: 20 July 2561, 10:39:19 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »