แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำหน่วยงาน

แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำหน่วยงาน

  • 0 Replies
  • 923 Views

แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำหน่วยงาน

คณะเกษตรศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคโนโลยี
คณะนิติศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักบริการวิชาการ
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กองคลัง
สำนักหอสมุด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน
สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อสังคม
สถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
สำนักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์
สถานบริหารจัดการงานวิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์
สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย
สถาบันขงจื่อ
สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
« Last Edit: 20 July 2560, 08:23:28 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »