กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

 • 3 Replies
 • 40739 Views

1. กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
      1.1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
      1.2.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
      1.3. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2563 ใหม่
      1.3. กฏกระทรวง
     1.3.1. กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
     1.3.2. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560
     1.3.3. กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
     1.3.4. กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นตัวหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560
    1.3.5. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560
    1.3.6. กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560
    1.3.7. กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560
    1.3.8. กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
    1.3.9. กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561
    ใหม่1.3.10. กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
    1.3.11. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560      
2. ประกาศ/คำสั่ง/วิธีปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
      2.1. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4271/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยกเลิก
      2.2. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4272/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยกเลิก
      2.3. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4401/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ วิทยาเขตหนองคาย ยกเลิก
      2.4. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4402/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยกเลิก
      2.5. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4403/2560 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่
      2.6. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 636/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ
      2.7 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2549/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุสำหรับการวิจัยและพัฒนา และการบริการวิชาการ
      2.8 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3271/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       2.9 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3396/2561 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดเงื่อนไขของผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า"
       2.10 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6006/2561 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ หน่วยงาน สนับสนุนภารกิจด้านวิสาหกิจ สำนักงานอธิการบดี ใหม่
       2.11 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6007/2561 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561  เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ หน่วยงาน สนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ใหม่
       2.12 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6008/2561 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี ใหม่
       2.13 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 7025/2561 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี ใหม่
       2.14 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5817/2563 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการให้บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใหม่
       2.15 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1544/2563 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการให้บริการทางวิชาการใหม่
       2.16 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 9349/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่นใหม่
       2.17 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 10333/2563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2563 - 15 พ.ย.2563 ใหม่

3. หนังสือเวียน
     3.1 หนังสือเวียนภายนอก
             3.1.1. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 320 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง การกำหนดสินค้าสำหรับการดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market :e- market) เพิ่มเติม
              3.1.2. ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)    
             3.1.3. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 336 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ใช้บังคับ
             3.1.4. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 346 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง
             3.1.5. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 347 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง
             3.1.6. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 356 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
             3.1.7. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 360 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจมาตราการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
             3.1.8. ด่วนที่สุด ที่ 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าบบุคคลหรือคณะกรรมการ
             3.1.9. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น
             3.1.10. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 398 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เรื่อง การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด 6 พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
             3.1.11. ด่วนที่สุด กค (กนบ) 0405.2/ว 410 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เรื่อง กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e - market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e - bidding) และวิธีสอบราคา
             3.1.12 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 418 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
             3.1.13 ด่วนที่สุด ที่ กค 0433/ว 430 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้
             3.1.14 ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 445 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การใช้ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนำร่อง
             3.1.15 ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 452 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 128
             3.1.16 ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 453 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว
             3.1.17 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0504.2/ว 496 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน
             3.1.18 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0504.2/ว 5 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง การกำหนดแบบขดเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
              3.1.19 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง
              3.1.20 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 111 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง ที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
              3.1.21 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
              3.1.22 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ
             3.1.23 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 122 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ
           3.1.24 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 123 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ)
             3.1.25 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 124 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561เรื่อง การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ
             3.1.26 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 155 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือการสอบราคา
             3.1.27 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
             3.1.28 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 185 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 เรื่อง การแจ้งแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์
             3.1.29 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 198 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง
             3.1.30 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 208 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา
              3.1.31 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 217 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79
              3.1.32 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 220 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การตีความนิยามคำว่า “ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 4
               3.1.33 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
                3.1.34 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 260 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค 
                3.1.35 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 289 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า
« Last Edit: 20 January 2564, 14:27:50 by ภัทรนิษฐ์ สุรโกมลเศรษฐ์ »

*

ภัทรนิษฐ์ สุรโกมลเศรษฐ์

 • บุคลากรกองคลัง
 • Newbie
 • *
 • 15
  • View Profile
3.1 หนังสือเวียนภายนอก (ต่อ)
                   3.1.36 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 334 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
                3.1.37 ที่ กค 0408.2/ว 74  ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้ง สำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561
                 3.1.38 ที่ กค 0405.4/ว 379 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดการด้วยวิธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) เพิ่มเติม 
                 3.1.39 ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 380 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีผู้ประกอบการแปรสภาพเป็นนิติบุคคลใหม่
                 3.1.40 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 427 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล
                 3.1.41 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 546 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุ ด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 (3) ใหม่
                 3.1.42 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 553 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 162 วรรคหนึ่ง ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) ใหม่
                 3.1.43 ที่ ตผ 0013/ว 294 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง มาตรฐานหรือมาตรการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ ใหม่            
                  3.1.44 ที่ กค 0433/ว 49 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
                  3.1.45 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 52 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2)
                  3.1.46 ที่ กค 0405.2/ว 50 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
                  3.1.47 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 54 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน
                  3.1.48 ที่ กค 0419.1/ว 012 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
                3.1.49 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 36 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561
                3.1.50 ที่ สพท 2/2562 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562 (หนังสือประชาสัมพันธ์) เรื่อง การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง”
                3.1.51 ที่ กค(กวจ)0405.2/ว 82 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 วรรคหนึ่ง (1)
                3.1.52 ที่ กค(กวจ) ที่ 0405.2/ว83 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 183
                3.1.53 ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 94 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 168 กรณีการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศที่มีกฎหมายธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น กำหนดให้ไม่ต้องวางหลักประกันสัญญา
                3.1.54 ที่ กค 0405.2/ว 63 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอยกเลิกหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 50 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 และขอให้ใช้หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 62 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
                3.1.55 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
                3.1.56 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 117 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา
                3.1.57 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 118 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้าง
                3.1.58 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
                3.1.59 ที่ ตผ 0013/ว 58 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่อง มาตรฐานหรือมาตรการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ (เพิ่มเติม)
                3.1.60 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 144  ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง
                3.1.61 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 149 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน
                3.1.62 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 1 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่
                3.1.63 ที่ กค 0402.3/ว 34 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใด
                3.1.64 ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
                3.1.65 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 213 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด
                3.1.66 ที่ กค (กวจ) 0405.7/ว 224 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
                3.1.67 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 254 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม
                3.1.68 ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 260 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติ กรณี คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดราชการ
                3.1.69 ที่ นร 0731.2/ว 86 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2562
                3.1.70 ที่  กค 0405.7/ว 74 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งยโสธร
                3.1.71 ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว 350 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง
               3.1.72 ที่ 0405.4/ ว 357 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง คำอธิบาประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงการใกล้เคียงกันตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2562
              3.1.73 ที่ กต (กอร) 0405.5/ ว 374 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
              3.1.74 ที่ กค 0433.5/ว 386 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)
              3.1.75 ที่ กค 0433.3/ว 447 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรื่อง การเตรียมการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
              3.1.76 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 452 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง
              3.1.77 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 457 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
              3.1.78 ที่ กค 0405.7/ว 97, 98 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 เรื่อง การเพิกถอนรานชื่อผู้ทิ้งงาน
             
« Last Edit: 20 January 2564, 14:29:58 by ภัทรนิษฐ์ สุรโกมลเศรษฐ์ »

*

ภัทรนิษฐ์ สุรโกมลเศรษฐ์

 • บุคลากรกองคลัง
 • Newbie
 • *
 • 15
  • View Profile
3.1 หนังสือภายนอก (ต่อ)
             3.1.79 ที่ นร.0702/ว 137 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขคำผิดอันเกิดจากการพิมพ์เอกสารของรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณใหม่
             3.1.80 ที่ กค (กรท) 0433.2/ว 471ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลางใหม่
              3.1.81 ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว 476 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ใหม่
              3.1.82 ที่ อว 0221.1/ว 89 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่อง แจ้งเวียนสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง 3 เรื่องใหม่
              3.1.83 ที่ กค 0419.3/ว 498 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐใหม่
              3.1.84 ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 513 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติ กรณี คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ในเขตกทม.ฯใหม่
             3.1.85 ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 520 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพใหม่
             3.1.86 ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 521 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงานใหม่
             3.1.87 ที่ ที่ กค 0433.2/ว 533 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินราคางาน ต้นทุนต่อหน่วยของงานก่อสร้างชลประทานใหม่
             3.1.88 ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 552 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างฯใหม่
             3.1.89 ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 577 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ใหม่
            3.1.90 ที่ กค 0433.2/ว 565 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ กรณีบัตรหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐใหม่
            3.1.91 ที่ นร 0731.1/ว 31 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ใหม่
           3.1.92 ที่ นร 0731.1/ว 34 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เรื่อง อัตราราคางานต่อหน่วยใหม่
           3.1.93 ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 577 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ใหม่
          3.1.94 ที่ กค (กรท) 0433.3/ว 583 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เรื่อง การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างใหม่
          3.1.95 ที่ กค 0419.2/ว 585 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมใหม่
          3.1.96 ที่ กค 0433.4/ ว 38 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)ใหม่
          3.1.97 ที่ กค.0433.4/ว 47 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)ใหม่
           3.1.98 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 83 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))ใหม่
          3.1.99 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 82 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ใหม่
          3.1.100 ที่ กค 0419.2/ว 81 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแบบข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)ใหม่
          3.1.101 ที่ กค 0433.4/ว 100 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)ใหม่
« Last Edit: 13 April 2563, 16:35:09 by ภัทรนิษฐ์ สุรโกมลเศรษฐ์ »

*

ภัทรนิษฐ์ สุรโกมลเศรษฐ์

 • บุคลากรกองคลัง
 • Newbie
 • *
 • 15
  • View Profile
3.2 หนังสือเวียนภายใน
             3.2.1.ศธ.0514.1.2.6/ว 10048 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
             3.2.2. วิธีปฏิบัติในการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
              3.2.3. ศธ.0514.1.2.6/ว 3152 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดอบรม และการประชุมของส่วนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
             3.2.4. แนวทางปฏิบัติในการใช้บริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์จากโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
             3.2.5. ขั้นตอนการจัดทำใบสั่งซื้อ/ สั่งจ้าง ในระบบ KKUFMIS ตามบันทึกแจ้งเวียนที่ ศธ.0514.1.2.6/ว 6770 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
           3.2.6 การตรวจสอบพัสดุประจำปี และกำหนดการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปี (ส่วนงาน) ตามบันทึกแจ้งเวียนที่ ศธ.0514.1.2.6/ว.8161 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561
           3.2.7 ปฏิทินการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (หน่วยงานสนับสนุนด้านยุทธศาสตร์) ตามบันทึกแจ้งเวียนที่ศธ.0514.1.2.6/ว. 8159 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561
           3.2.8 ปฏิทินการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (หน่วยงานบริหารจัดการกลาง) ตามบันทึกแจ้งเวียนที่ศธ.0514.1.2.6/ว. 8158 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561
           3.2.9 ปฏิทินการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (หน่วยงานวิสาหกิจ) ตามบันทึกแจ้งเวียนที่ศธ.0514.1.2.6/ว. 8404 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561
           3.2.10 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 7779/2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือ หน่วยงานภาตใตเโครงการรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ใหม่
4.คู่มือการปฏิบัติงาน
      4.1. คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
      4.2. คู่มือในระบบ e-GPกรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
      4.3. คู่มือในระบบ e-GPกรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
      4.4. check list การจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
      4.5. คู่มือ e-Bidding
      4.6 คู่มือ e-Market ใบเสนอราคา
      4.7. คู่มือ e-Market ประมูลอิเล็กทรอนิกส์
      4.8. คู่มือขั้นตอนจัดทำร่างสัญญา-บริหารสัญญา
5. เอกสารประกอบการอบรม
      5.1 อบรมวันที่ 26 สิงหาคม 2560
             5.1.1. Power Point ประกอบการอบรมวันที่ 26 สิงหาคม 2560
             5.1.2. คู่มือ e-Market กรณี RFQ
             5.1.3. คู่มือ e-Bidding (จัดทำร่าง - บริหารสัญญา)
             5.1.4. คู่มือ e-Bidding (เพิ่มโครงการ - ประกาศผู้ชนะ)

      5.2. อบรมวันที่ 9 กันยายน 2560
             5.2.1 Power point อบรมวันที่ 9 กันยายน 2560

      5.3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักบริการวิชาการ วันที่ 9 เมษายน 2561
              5.3.1 Power point แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักบริการวิชาการ 
      5.4  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาคารสิริคุณากร วันที่ 17 สิงหาคม 2561
              5.4.1 PPT การตรวจนับพัสดุคงเหลือประจำปี
              5.4.2 ขั้นตอนก่ารตรวจนับพัสดุประจำปี
              5.4.3 หน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจนับพัสดุ
              5.4.4. การดำเนินโครงการ
          5.5. เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง การเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (ครุภัณฑ์ - สิ่งก่อสร้าง) วันที่ 9 ตุลาคม 2562
              5.5.1.power point นำเสนอที่ประชุม.pdf.ใหม่
             5.5.2. ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ใหม่
         5.6. เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านระบบ Zoom Meeting วันที่ 20 ม.ค.2564
             5.6.1. PPT นำเสนอการมอบอำนาจการปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ
             5.6.2 PPT นำเสนอแนวปฏิบัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับผลกระทบจาก COVID
6. แบบฟอร์ม
           6.1 แบบฟอร์มสรุปคำสั่งด้านการพัสดุ
            6.2 ตัวอย่างรายงานขออนุมัติจัดหาพัสดุและเบิกจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วน
            6.3 แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ (.doc)
            6.4 แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง (.doc)
            6.5 ตัวอย่างรายงานขอความเห็นชอบอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ตามหนังสือเวียนที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
           6.6 ตัวอย่างรายงานพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
           6.7. แบบฟอร์มรายงานพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหม่
           
7. รายชื่อผู้ทิ่งงาน
           7.1 ที่ กค 0405.2/ว 12 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
           7.2 ที่ กค 0405.2/ว 9 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
           7.3 ที่ กค 0405.2/ว 42 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
           7.4 ที่ กค 0405.2/ว 43 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
           7.5 ที่ กค 0405.2/ว 44 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
          7.6 แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานประจำเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 8 ฉบับ ตามหนังสือแจ้งเวียนที่ ศธ.0514.1.2.6/ว 11090 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561
          7.7 ที่ กค 0404.2/ว 127 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
          7.8  ที่ กค 0405.2/ว 137ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
          7.9 ที่ กค 0405.2/ว 132 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
         7.10 ที่ กค 0405.2/ว 131 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
         7.11 ที่ กค 0405.7/ว 51ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
           7.12 ที่ กค 0405.7/ว 54 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
           7.13 ที่ กค 0405.7/ว 55 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
           7.14 กค 0405.7/ว 59 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
           7.15 กค 0405.7/ว 75 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
           7.16 ที่ กค 0405.7/ว 67 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
            7.17 ที่ กค 0405.7/ว 77 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
           7.18 ที่ กค 0405.7/ว 86 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 และที่ กค 0405.7/ว 89 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
           7.19 ที่ กค 0405.7/ว 136 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่ กค 0405.7/ว 138 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 และที่ กค 0405.7/ว 140 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานใหม่
           7.20 แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานและเฟิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ตามหนังสือที่ อว 660201.1.2.2/ว 3129 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ใหม่
          7.21 แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ตามหนังสือที่ อว 660201.1.2.2/ว 3874   วันที่   10 เมษายน 2563
8. โครงการรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
      8.1 สำหรับหน่วยงานรวมศูนย์ฯ สำนักงานอธิการบดี
            8.1.1 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดอบรม และการประชุมของส่วนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
             8.1.2 แบบฟอร์มรายงานขอความเห็นชอบอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ตามว.119 ปรับตามการมอบอำนาจตามคำสั่งมข.ที่ 7025/2561 (.docs)
             8.1.3 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือ หน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี คำสั่งที่ 6511/2561 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561
             8.1.4 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือ หน่วยงานภายใต้โครงการรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี  คำสั่งที่ 6512/2561 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561
             8.1.5 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือหน่วยงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย ภายใต้สำนักงานอธิการบดี  คำสั่งที่ 6513/2561 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561
             8.1.6 แบบฟอร์มการดำเนินการจัดหาพัสดุรวมศูนย์ (.doc)
             8.1.7 แบบฟอร์มการดำเนินการจัดหาพัสดุรวมศูนย์ (.pdf)
             8.1.8 แบบฟอร์มรายงานขออนุมัติ - เบิกจ่าย ตาม ว.119 สำหรับหน่วยงานภายในสนง.อธิการบดี
       8.2. โครงการรวมศูนย์การบริหารจัดการด้านการพิมพ์เอกสาร พร้อมระบบบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564
            8.2.1 วิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการ การใช้บริการเครื่องพิมพ์เอกสารฯ
            8.2.2 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 8819/2561 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบ และตรวจรับการใช้บริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ประจำหน่วยงาน
            8.2.3 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 8820/2561 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบ และตรวจรับการใช้บริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ประจำคณะแพทยศาสตร์
             8.2.4 แบบฟอร์มแจ้งยืนยันค่าใช้จ่ายประจำเดือน
             8.2.5 แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจรับ และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบของแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการเครื่องพิมพ์เอกสาร ปีงบปม.2562 - 2564
             8.3  โครงการรวมศูนย์ทำความสะอาด สำนักงานอธิการบดี
             8.3.1 QR Code แจ้งปัญหา
             8.4 โครงการรวมซื้อ - กระจายส่งกระดาษถ่ายเอกสาร พร้อมระบบบริหารจัดการออนไลน์
             8.4.1.สัญญาจะซื้อจะขายราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สธ.1/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562
             8.4.2.คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 102/2563 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระบบสั่งกระดาษออนไลน์ ในโครงการรวมซื้อ - กระจายส่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประจำส่วนงาน/หน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

9. ราคามาตรฐาน - บัญชีนวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ไทย
      9.1 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
      9.2 ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
      9.3 ระบบสืบค้นบัญชีนวัตกรรมไทย
      9.4 บัญชีนวัตกรรมไทย
      9.5 บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย

10. รายการทรัพย์สิน (อาคารและสิ่งก่อสร้าง) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในการตรวจสอบของส่วนงานตามบันทึกที่ อว 660201.1.2.2/ว 11744 วันที่  2 ธันวาคม 2562
      10.1 คณะเทคนิคการแพทย์
      10.2 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      10.3 บัณฑิตวิทยาลัย
      10.4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
      10.5 วิทยาเขตหนองคาย
      10.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
      10.7 คณะเทคโนโลยี
      10.8 คณะเภสัชศาสตร์
      10.9 คณะเกษตรศาสตร์
      10.10 คณะศิลปกรรมศาสตร์
      10.11 คณะวิทยาศาสตร์
      10.12 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
      10.13 คณะสัตวแพทยศาสตร์
      10.14 คณะศึกษาศาสตร์
      10.15 คณะวิศวกรรมศาสตร์
      10.16 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      10.17 คณะพยาบาลศาสตร์
      10.18 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
      10.19 คณะทันตแพทยศาสตร์
« Last Edit: 20 January 2564, 14:37:50 by ภัทรนิษฐ์ สุรโกมลเศรษฐ์ »