กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

  • 1 Replies
  • 10025 Views

1. กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

      1.1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

      1.2.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

      1.3. กฏกระทรวง

             1.3.1. กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

             1.3.2. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560

             1.3.3. กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560

             1.3.4. กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นตัวหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560

             1.3.5. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560

             1.3.6. กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560

             1.3.7. กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560

             1.3.8. กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560

             1.3.9. กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561

      ใหม่1.3.10. กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

             1.3.11. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
         
2. ประกาศ/คำสั่ง/วิธีปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

      2.1. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4271/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

      2.2. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4272/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      2.3. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4401/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ วิทยาเขตหนองคาย

      2.4. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4402/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      2.5. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4403/2560 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่

      2.6. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 636/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ

      2.7 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2549/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุสำหรับการวิจัยและพัฒนา และการบริการวิชาการ

      2.8 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3271/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       2.9 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3396/2561 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดเงื่อนไขของผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า"

3. หนังสือเวียน
     3.1 หนังสือเวียนภายนอก

             3.1.1. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 320 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง การกำหนดสินค้าสำหรับการดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market :e- market) เพิ่มเติม

              3.1.2. ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)    

             3.1.3. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 336 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ใช้บังคับ

             3.1.4. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 346 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง

             3.1.5. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 347 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง

             3.1.6. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 356 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560

             3.1.7. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 360 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจมาตราการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

             3.1.8. ด่วนที่สุด ที่ 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าบบุคคลหรือคณะกรรมการ

             3.1.9. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น

             3.1.10. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 398 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เรื่อง การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด 6 พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา

             3.1.11. ด่วนที่สุด กค (กนบ) 0405.2/ว 410 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เรื่อง กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e - market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e - bidding) และวิธีสอบราคา

             3.1.12 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 418 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

             3.1.13 ด่วนที่สุด ที่ กค 0433/ว 430 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้

             3.1.14 ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 445 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การใช้ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนำร่อง

             3.1.15 ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 452 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 128

             3.1.16 ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 453 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว

             3.1.17 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0504.2/ว 496 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน

             3.1.18 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0504.2/ว 5 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง การกำหนดแบบขดเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน

              3.1.19 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง

              3.1.20 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 111 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง ที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

              3.1.21 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

              3.1.22 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ

             3.1.23 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 122 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ

           3.1.24 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 123 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ)

             3.1.25 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 124 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561เรื่อง การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ

             3.1.26 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 155 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือการสอบราคา

             3.1.27 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ

             3.1.28 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 185 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 เรื่อง การแจ้งแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์

             3.1.29 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 198 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง

             3.1.30 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 208 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา

              3.1.31 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 217 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79

              3.1.32 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 220 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การตีความนิยามคำว่า “ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 4

               3.1.33 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

                3.1.34 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 260 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค 
               
                3.1.35 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 289 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า
               
                3.1.36 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 334 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                  3.1.37 ที่ กค 0408.2/ว 74  ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้ง สำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561

                  3.1.38 ที่ กค 0405.4/ว 379 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดการด้วยวิธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) เพิ่มเติม 

                  3.1.39 ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 380 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีผู้ประกอบการแปรสภาพเป็นนิติบุคคลใหม่

                  3.1.40 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 427 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล
               
      3.2 หนังสือเวียนภายใน
             3.2.1.ศธ.0514.1.2.6/ว 10048 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

             3.2.2. วิธีปฏิบัติในการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

              3.2.3. ศธ.0514.1.2.6/ว 3152 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดอบรม และการประชุมของส่วนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

             3.2.4. แนวทางปฏิบัติในการใช้บริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์จากโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

             3.2.5. ขั้นตอนการจัดทำใบสั่งซื้อ/ สั่งจ้าง ในระบบ KKUFMIS ตามบันทึกแจ้งเวียนที่ ศธ.0514.1.2.6/ว 6770 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

           3.2.6 การตรวจสอบพัสดุประจำปี และกำหนดการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปี (ส่วนงาน) ตามบันทึกแจ้งเวียนที่ ศธ.0514.1.2.6/ว.8161 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561

           3.2.7 ปฏิทินการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (หน่วยงานสนับสนุนด้านยุทธศาสตร์) ตามบันทึกแจ้งเวียนที่ศธ.0514.1.2.6/ว. 8159 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561

           3.2.8 ปฏิทินการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (หน่วยงานบริหารจัดการกลาง) ตามบันทึกแจ้งเวียนที่ศธ.0514.1.2.6/ว. 8158 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561

           3.2.9 ปฏิทินการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (หน่วยงานวิสาหกิจ) ตามบันทึกแจ้งเวียนที่ศธ.0514.1.2.6/ว. 8404 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561


« Last Edit: 03 December 2561, 09:45:04 by ภัทรนิษฐ์ สุรโกมลเศรษฐ์ »

*

ภัทรนิษฐ์ สุรโกมลเศรษฐ์

  • บุคลากรกองคลัง
  • Newbie
  • *
  • 13
    • View Profile
4.คู่มือการปฏิบัติงาน

      4.1. คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

      4.2. คู่มือในระบบ e-GPกรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

      4.3. คู่มือในระบบ e-GPกรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

      4.4. check list การจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

      4.5. คู่มือ e-Bidding

      4.6 คู่มือ e-Market ใบเสนอราคา

      4.7. คู่มือ e-Market ประมูลอิเล็กทรอนิกส์

      4.8. คู่มือขั้นตอนจัดทำร่างสัญญา-บริหารสัญญา


5. เอกสารประกอบการอบรม
      5.1 อบรมวันที่ 26 สิงหาคม 2560
             5.1.1. Power Point ประกอบการอบรมวันที่ 26 สิงหาคม 2560
             5.1.2. คู่มือ e-Market กรณี RFQ
             5.1.3. คู่มือ e-Bidding (จัดทำร่าง - บริหารสัญญา)
             5.1.4. คู่มือ e-Bidding (เพิ่มโครงการ - ประกาศผู้ชนะ)

      5.2. อบรมวันที่ 9 กันยายน 2560
             5.2.1 Power point อบรมวันที่ 9 กันยายน 2560

      5.3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักบริการวิชาการ วันที่ 9 เมษายน 2561
              5.3.1 Power point แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักบริการวิชาการ 
      5.4  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาคารสิริคุณากร วันที่ 17 สิงหาคม 2561
              5.4.1 PPT การตรวจนับพัสดุคงเหลือประจำปี
              5.4.2 ขั้นตอนก่ารตรวจนับพัสดุประจำปี
              5.4.3 หน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจนับพัสดุ
              5.4.4. การดำเนินโครงการ

6. แบบฟอร์ม
            6.1 แบบฟอร์มสรุปคำสั่งด้านการพัสดุ
            6.2 ตัวอย่างรายงานขออนุมัติจัดหาพัสดุและเบิกจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วน
            6.3 แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ (.doc)
            6.4 แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง (.doc)
            6.5 ตัวอย่างรายงานขอความเห็นชอบอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ตามหนังสือเวียนที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
           6.6 ตัวอย่างรายงานพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
            6.7. แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจรับ และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบของแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการเครื่องพิมพ์เอกสาร ปีงบปม.2562 - 2564

7. รายชื่อผู้ทิ่งงาน
           7.1 ที่ กค 0405.2/ว 12 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
           7.2 ที่ กค 0405.2/ว 9 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
           7.3 ที่ กค 0405.2/ว 42 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
           7.4 ที่ กค 0405.2/ว 43 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
           7.5 ที่ กค 0405.2/ว 44 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
          7.6 แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานประจำเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 8 ฉบับ ตามหนังสือแจ้งเวียนที่ ศธ.0514.1.2.6/ว 11090 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561

8. โครงการรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
      8.1 สำหรับหน่วยงานรวมศูนย์ฯ สำนักงานอธิการบดี
            8.1.1 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดอบรม และการประชุมของส่วนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
             8.1.2 แบบฟอร์มรายงานขอความเห็นชอบอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ตามว.119 ปรับตามการมอบอำนาจตามคำสั่งมข.ที่ 7025/2561 (.docs)
             8.1.3 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือ หน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี คำสั่งที่ 6511/2561 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561
             8.1.4 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือ หน่วยงานภายใต้โครงการรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี  คำสั่งที่ 6512/2561 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561
             8.1.5 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือหน่วยงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย ภายใต้สำนักงานอธิการบดี  คำสั่งที่ 6513/2561 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561
       8.2. โครงการรวมศูนย์การบริหารจัดการด้านการพิมพ์เอกสาร พร้อมระบบบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564
            8.2.1 วิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการ การใช้บริการเครื่องพิมพ์เอกสารฯ
            8.2.2 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 8819/2561 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบ และตรวจรับการใช้บริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ประจำหน่วยงาน
            8.2.3 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 8820/2561 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบ และตรวจรับการใช้บริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ประจำคณะแพทยศาสตร์
             8.2.4 แบบฟอร์มแจ้งยืนยันค่าใช้จ่ายประจำเดือน


9. ราคามาตรฐาน - บัญชีนวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ไทย
      9.1 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
      9.2 ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
      9.3 ระบบสืบค้นบัญชีนวัตกรรมไทย
      9.4 บัญชีนวัตกรรมไทย
      9.5 บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย
« Last Edit: 12 December 2561, 14:22:53 by ภัทรนิษฐ์ สุรโกมลเศรษฐ์ »