ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • 29 Replies
  • 11114 Views

คณะหน่วยงานสามารถตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แล้วที่นี่


สรุปค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งปี 2562

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน เมษายน 2563

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน มีนาคม 2563

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน มกราคม 2563

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน ธันวาคม 2562

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน พฤศจิกายน 2562

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน ตุลาคม 2562

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน กันยายน 2562

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน สิงหาคม 2562

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน กรกฎาคม 2562

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน มิถุนายน 2562

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน พฤษภาคม 2562

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน เมษายน 2562

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน มีนาคม 2562

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน มกราคม 2562

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน ธันวาคม 2561

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน พฤศจิกายน 2561

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน ตุลาคม 2561

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน กันยายน 2561

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน สิงหาคม 2561

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน กรกฎาคม 2561

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน มิถุนายน 2561

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน พฤษภาคม 2561

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน เมษายน 2561

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน มีนาคม 2561

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน มกราคม 2561

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน ธันวาคม 2560

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน พฤศจิกายน 2560

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน ตุลาคม 2560

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน กันยายน 2560

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน สิงหาคม 2560

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน กรกฎาคม 2560

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน มิถุนายน 2560

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน พฤษภาคม 2560

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน เมษายน 2560

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน มีนาคม 2560

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน กุมภาพันธ์ 2560

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน มกราคม 2560

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน ธันวาคม 2559

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน พฤศจิกายน 2559

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน ตุลาคม 2559

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน กันยายน 2559

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน สิงหาคม 2559

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน กรกฎาคม 2559

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน มิถุนายน 2559

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน พฤษภาคม 2559

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน เมษายน 2559

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน มีนาคม 2559

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน มกราคม 2559

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน ธันวาคม 2558

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน พฤศจิกายน 2558

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน ตุลาคม 2558

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน กันยายน 2558

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน สิงหาคม 2558

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน กรกฎาคม 2558

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน มิถุนายน 2558

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน พฤษภาคม 2558

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน เมษายน 2558

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน มีนาคม 2558

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน กุมภาพันธ์ 2558

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน มกราคม 2558

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน ธันวาคม 2557

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน พฤศจิกายน 2557

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือน ตุลาคม 2557
« Last Edit: 18 May 2563, 17:03:33 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนตุลาคม 2557

<a href="https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWWkZVN1V2VHB3X28" target="_blank">https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWWkZVN1V2VHB3X28</a>

ไฟล์แนบ
« Last Edit: 13 November 2558, 13:11:57 by สุรสิทธิ์ ชาลีมาตย์ »

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนพฤศจิกายน 2557

<a href="https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWTWR2TXVlbXZUekk" target="_blank">https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWTWR2TXVlbXZUekk</a>

ไฟล์แนบ

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนธันวาคม 2557

<a href="https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWdndfRmttRnNXNlE" target="_blank">https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWdndfRmttRnNXNlE</a>

ไฟล์แนบ

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนมกราคม 2558

<a href="https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWejFUbW1tYkFScGc" target="_blank">https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWejFUbW1tYkFScGc</a>

ไฟล์แนบ

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนกุมภาพันธ์ 2558

<a href="https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWLWFLQ2swZHc3YTA" target="_blank">https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWLWFLQ2swZHc3YTA</a>

ไฟล์แนบ

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนมีนาคม 2558

<a href="https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWSV9UWmFtdEdfRGM" target="_blank">https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWSV9UWmFtdEdfRGM</a>

ไฟล์แนบ

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนเมษายน 2558

<a href="https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWdzBvN0ZTVV90NzQ" target="_blank">https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWdzBvN0ZTVV90NzQ</a>

ไฟล์แนบ
« Last Edit: 13 November 2558, 14:26:53 by สุรสิทธิ์ ชาลีมาตย์ »

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนพฤษภาคม 2558

<a href="https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWR0c2SVBzRF9LdXM" target="_blank">https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWR0c2SVBzRF9LdXM</a>

ไฟล์แนบ
« Last Edit: 13 November 2558, 14:25:53 by สุรสิทธิ์ ชาลีมาตย์ »

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนมิถุนายน 2558

<a href="https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWQWdJYmRhcFBaUjQ" target="_blank">https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWQWdJYmRhcFBaUjQ</a>

ไฟล์แนบ
« Last Edit: 13 November 2558, 14:24:32 by สุรสิทธิ์ ชาลีมาตย์ »

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนกรกฎาคม 2558

<a href="https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWbV93Q05hVFo2WlE" target="_blank">https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWbV93Q05hVFo2WlE</a>

ไฟล์แนบ
« Last Edit: 13 November 2558, 14:23:12 by สุรสิทธิ์ ชาลีมาตย์ »

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนสิงหาคม 2558

<a href="https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWaU41Qi1Cbk1mT2c" target="_blank">https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWaU41Qi1Cbk1mT2c</a>

ไฟล์แนบ
« Last Edit: 13 November 2558, 14:22:10 by สุรสิทธิ์ ชาลีมาตย์ »

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนกันยายน 2558

<a href="https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWOHAyaFFhXzk4LWc" target="_blank">https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWOHAyaFFhXzk4LWc</a>

ไฟล์แนบ
« Last Edit: 13 November 2558, 14:13:30 by สุรสิทธิ์ ชาลีมาตย์ »

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนตุลาคม 2558

<a href="https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWN1pkdnF4YmcyZXo0ZE9uX2pmak8tYVRHR0tJ" target="_blank">https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWN1pkdnF4YmcyZXo0ZE9uX2pmak8tYVRHR0tJ</a>

ไฟล์แนบ

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนพฤศจิกายน 2558

<a href="https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWYjE0amJ3LXJ1Y2NOYnJqYUpsSHhkX256TTZz" target="_blank">https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWYjE0amJ3LXJ1Y2NOYnJqYUpsSHhkX256TTZz</a>

ไฟล์แนบ
« Last Edit: 04 December 2558, 15:48:42 by สุรสิทธิ์ ชาลีมาตย์ »