ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยายาลของทางราชการฯ