ลงชื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2561 สำหรับหน่วยงานในโครงการรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลงชื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2561 สำหรับหน่วยงานในโครงการรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • 0 Replies
  • 186 Views