พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักเกณฑ์การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน การแบ่งหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักเกณฑ์การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน การแบ่งหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี

  • 0 Replies
  • 162 Views