ระเบียบต่างๆ

ระเบียบต่างๆ

  • 2 Replies
  • 611 Views
ระเบียบต่างๆ
« on: 02 May 2561, 13:09:40 »

ระเบียบกระทรวงการคลัง

    1. หมวดค่าตอบแทน

                1.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

                1.2 กค 0409.6/ว46 ลว 7 ก.พ. 2550 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

                1.4 กค0409.6/ว436 ลง18 ธ.ค.50 ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

                1.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551

                1.4 ระเบียบ กค การเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551

                1.5 กค0406.4/ว157 ลว 6 พ.ค. 51 ระเบียบ กค ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา

                1.6 กค0409.6/ว65 ลว5เมย48 กำหนดรายชื่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่มีสิทธิรับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ที่มีสิทธิรับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง

                1.7 กค0409.6/ว75 ลว29เมย48 การเบิกเบี้ยประชุมกรรมการ

                1.8 กค0409.6/ว129 ลว13กย48 กำหนดรายชื่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม

                1.9 กค0406.4_ว134 ลว 25พย56 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรมมการ

                1.10 กค0406.4_38588 ลว 10ตค56 ขอหารือการเทียบตำแหน่งผู้บริหารเพื่อคิดภาระงานสอน

    2. หมวดค่าใช้สอย

          ค่าใช้จ่ายบริหารงานราชการ

                2.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

                2.2 กค 0406.4/ว.322 และ กค 0406.4/ว.96 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

                2.3 รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553

                2.4 ระเบียบ กค ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2536

          ค่าเดินทางไปราชการ

                2.5 กค 0406.6/104 ลว 22 ก.ย. 2551 เรื่องการเทียบตำแหน่ง


          ค่าฝึกอบรม

                2.6 กค0409.6_ว102 ลว29 มิ.ย. 48 การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

          ค่าเช่ารถมาใช้ในราชการ

                สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นร0504/ว195 ลว8สค46 การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ

                กค0409.6/ว88 ลว11ธค50 หลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ

                คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง กค(กวพ)0408.4/ว180 ลว4พค48 แบบสัญญาเช่ารถยนต์

                กค0406.4/ว64 ลว. 4 ก.ค. 55 อัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ

    3. หมวดค่าสาธารณูปโภค

                3.1 การเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (กค 0409.6/ว.108 ลว 12 ธ.ค. 2546)

                3.2 การเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (กค 0406.4/ว.39 ลว 22 เม.ย. 2551)

                3.3 การเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (กค 0406.4/ว.121 ลว 29 พ.ย. 2553)

    4. หมวดค่าวัสดุ

    5. หมวดค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร

                5.1 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 2545

                5.2 กค0417/ว177 ลว24พย49 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

                5.3 กค0422.2/ว68 ลว7กค51 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม)

                5.4 พรก.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553

                5.5 ระเบียบ กค. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 ฉบับที่ 2

                5.6 กค0422.2/ว502 ลว27ธค53 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์

                5.7 กค 0422.2/ว72 ลว28กพ55 ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกค่ายาประเภทวิตามิน

                5.8 กค0422.2/ว167 ลว2พค55 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

                5.9 กค0422.2/ว355 ลว30กย54 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคไตที่มีชีวิต

                5.10 กค0417/ว77 ลว15กพ48 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

                5.11 กค0417/ว165 ลว11พค50 ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม)

                5.12 กค0417/ว370 ลว26ตค50 ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม)

                5.13 กค0422.2/ว12 ลว12มค54 การปรับปรุงแก้ไขประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม)

                5.14 กค0422.2/ว129 ลว31ตค55 การเบิกจ่ายค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต

                5.15 กค0422.2/ว130 ลว31ตค55 การลงทะเบียนระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลราชการกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

                5.16 กค0422.2/พิเศษว1 ลว.4 ธค 56 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรค

                5.17 กค0422.2/พิเศษว2 ลว.4 ธค 56 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หมวด 1 ค่าห้องและอาหาร

                5.18 กค0422.2/ว574 ลว.27 ธค 56 การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรค

                5.19 กค 0422.2/ว46 ลว.8 มิ.ย. 55 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน

                5.20 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน กรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน (ฉบับที่2)

                5.21 ประกาศกระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

                5.22 คู่มือสวสัดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (กรมบัญชีกลาง 2553)

                5.23 กค 0417/ว177 ลว.24 พ.ย. 49 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

                5.24 กค 0422.2/ว362 ลว.5 ต.ค. 54 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี รายการ ค่าตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)

                5.25 กรมบัญชีกลางแจ้งหลักเกณฑ์การรักษาพยาบาล รพ.เอกชน เบิกค่ารักษาได้แค่ 4 กรณีเท่านั้น

                5.26 กค 0422.2/ว222 ลว.26 มิ.ย. 58 เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 2)

                5.27 กค 0422.2/ว262 ลว.29 ก.ค. 58 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่ายานวดบรรเทาอาการ

                5.28 กค 0422.2/ว95 ลว.25 เม.ย. 57 เรื่อง หลักเกณฑืการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน

                5.29 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน สถานพยาบาลเอกชน กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

                5.30 รายการ Fee Shedule กรณี Ambulatory care กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน

                5.31 กค 0431.2/ว 246 ลว.16 มิ.ย. 59 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

                5.32 กค 0422.3/ว 257 ลว.28 มิ.ย. 59 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

                5.33 กค0422.3_ว130 ลว 19พย56 เรื่อง การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

                5.34 กค0422.3_ว21 ลว 13กพ57 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

    6. หมวดเงินเดือนและค่าตอบแทน

                6.1 ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537

                6.2 พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

                6.3 ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2498

                6.4 ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2498 แก้คำผิด

                6.5 ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2499 ฉบับที่ 2

                6.6 ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2499 ฉบับที่ 3

                6.7 ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2499 ฉบับที่ 4

                6.8 ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2499 ฉบับที่ 5

                6.9 ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2501 ฉบับที่ 6

                6.10 ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2502 ฉบับที่ 7

                6.11 ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2502 ฉบับที่ 8

                6.12 ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2503 ฉบับที่ 9

                6.13 ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2505 ฉบับที่ 10

                6.14 พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538

                6.15 พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2543 ฉบับที่ 2

                6.16 พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2544 ฉบับที่ 3

                6.17 พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2547 ฉบับที่ 4

                6.18 พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551 ฉบับที่ 5

                6.19 พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551 ฉบับที่ 6

                6.20 พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น พ.ศ.2535 ฉบับที่ 3

                6.21 พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น พ.ศ.2539 ฉบับที่ 3 เพิ่มเติม

                6.22 พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น พ.ศ.2549 ฉบับที่ 4

                6.23 พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น พ.ศ.2555 ฉบับที่ 5

    7. หมวดเกี่ยวกับพัสดุ
« Last Edit: 21 June 2561, 14:59:20 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »

Re: ระเบียบต่างๆ
« Reply #1 on: 02 May 2561, 13:15:50 »
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับมหาวิทยาลัย

    - หมวดค่าตอบแทน

    - หมวดค่าใช้สอย

    - หมวดค่าสาธารณูปโภค

    - หมวดค่าวัสดุ

    - หมวดค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร

    - หมวดเงินเดือนและค่าตอบแทน

    - หมวดเกี่ยวกับพัสดุ

    - ประเภทสวัสดิการ

    - ประเภทเงินทุน

ระดับคณะ

    - หมวดค่าตอบแทน

    - หมวดค่าใช้สอย

    - หมวดค่าสาธารณูปโภค

    - หมวดค่าวัสดุ

    - หมวดค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร

    - หมวดเงินเดือนและค่าตอบแทน

    - หมวดเกี่ยวกับพัสดุ

    - ประเภทสวัสดิการ

    - ประเภทเงินทุน
« Last Edit: 20 June 2561, 08:55:36 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »

Re: ระเบียบต่างๆ
« Reply #2 on: 20 June 2561, 08:56:19 »
สำหรับนักศึกษา