ระเบียบต่างๆ

ระเบียบต่างๆ

  • 1 Replies
  • 173 Views
ระเบียบต่างๆ
« on: 02 May 2561, 13:09:40 »

ระเบียบกระทรวงการคลัง

    - หมวดค่าตอบแทน

                ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

                ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

                ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551

                ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

    - หมวดค่าใช้สอย

                ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

                รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553

    - หมวดค่าวัสดุ

                พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

                กฎกระทรวง กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560

    - หมวดค่าสาธารณูปโภค

                การเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่

                การเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่

                การเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่

« Last Edit: 22 May 2561, 12:01:19 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »

Re: ระเบียบต่างๆ
« Reply #1 on: 02 May 2561, 13:15:50 »
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

    - หมวดค่าตอบแทน

    - หมวดค่าใช้สอย

    - หมวดค่าวัสดุ

    - หมวดค่าสาธารณูปโภค