การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

  • 0 Replies
  • 773 Views

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.6/ว 130 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น<a href="https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWZXBMcTRDbElTM3M" target="_blank">https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWZXBMcTRDbElTM3M</a>
« Last Edit: 29 December 2558, 09:22:08 by สุรสิทธิ์ ชาลีมาตย์ »