โครงสร้างกองคลัง

โครงสร้างกองคลัง

  • 0 Replies
  • 10499 Views
โครงสร้างกองคลัง
« on: 18 June 2561, 10:14:16 »ภารกิจหลักของกองคลัง

     บริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย การเงิน การจัดเก็บรายได้ การบริหารลูกหนี้ บริการเงินยืม การลงทุนทางการเงิน วิเคราะห์กลยุทธ์การเงิน  การบัญชี รายงานการเงินและบัญชี การพัสดุ ควบคุมและจำหน่ายพัสดุ บริหารสัญญาและหลักประกันสัญญา

1)  งานงบประมาณ

       1.1)  ภารกิจการควบคุมงบประมาณ  มีหน้าที่อนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS ยอดหลักการและเบิกจ่าย เบิกเงินจากระบบ GFMIS โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ดูแลระบบฐานเจ้าหนี้ในระบบ GFMIS
       1.2)  ภารกิจการตรวจสอบ  มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนการเบิกจ่ายเงินจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ 
       1.3)  ภารกิจการจัดทำใบสั่งจ่าย มีหน้าที่จัดทำใบสั่งจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้การค้า บุคคลภายนอก และภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น   
       1.4)  ภารกิจเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง มีหน้าที่เบิกเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินตอบแทน บำเหน็จบำนาญ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินกองทุนประกันสังคม เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  เงินสวัสดิการอื่นๆ หักหนี้มหาวิทยาลัยและหนี้บุคคลที่สามจากเงินที่เบิก

2)  งานพัสดุ

       2.1)  ภารกิจจัดหาพัสดุ มีหน้าที่เกี่ยวกับ การจัดซื้อ การจัดจ้าง จัดจ้างที่ปรึกษา จัดจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน และการเช่า
       2.2)  ภารกิจควบคุมและจำหน่ายพัสดุ มีหน้าที่เกี่ยวกับการยืมพัสดุ การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ การเบิก-จ่ายพัสดุ การตรวจสอบพัสดุประจำปี) และการจำหน่ายพัสดุ (การจำหน่ายเป็นสูญ การลงจ่ายจากบัญชีหรือทะเบียน)
       2.3)  ภารกิจสัญญาและหลักประกัน  มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำสัญญา หลักประกันสัญญา และการลงโทษผู้ทิ้งงาน

3)  งานการเงิน

       3.1)  ภารกิจรับเงิน มีหน้าที่การรับและนำส่งเงินหน่วยงานภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย
       3.2)  ภารกิจจ่ายเงิน มีหน้าที่จ่ายเงินให้หน่วยงานภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย 
       3.3)  ภารกิจเงินยืมทดรองจ่าย  มีหน้าที่ตรวจสอบเสนออนุมัติยืมเงิน รับคืน ติดตาม รายงาน  และจัดเก็บสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย
       3.4)  ภารกิจบริหารกระแสเงินสด  มีหน้าที่ในการจัดเตรียมข้อมูล การประสานงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการลงทุนของมหาวิทยาลัยและรายงานผลการบริหารจัดการเงินลงทุนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

4)  งานบัญชี

       4.1)  ภารกิจบัญชีการเงิน มีหน้าที่จัดทำข้อมูลรายรับรายจ่าย เพื่อจัดทำรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
       4.2)  ภารกิจวิเคราะห์และรายงานการเงิน มีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลรายรับรายจ่าย เพื่อเสนอผู้บริหาร และสภามหาวิทยาลัยต่อไป« Last Edit: 12 February 2562, 10:25:19 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »