โครงสร้างกองคลัง

โครงสร้างกองคลัง

  • 0 Replies
  • 1365 Views
โครงสร้างกองคลัง
« on: 18 June 2561, 10:14:16 »ภารกิจหลักของกองคลัง

     บริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย การเงิน การจัดเก็บรายได้ การบริหารลูกหนี้ บริการเงินยืม การลงทุนทางการเงิน วิเคราะห์กลยุทธ์การเงิน  การบัญชี รายงานการเงินและบัญชี การพัสดุ ควบคุมและจำหน่ายพัสดุ บริหารสัญญาและหลักประกันสัญญา

1)  งานบริหารงบประมาณ

       1.1)  ภารกิจการควบคุมงบประมาณ  มีหน้าที่อนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS ยอดหลักการและเบิกจ่าย เบิกเงินจากระบบ GFMIS โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ดูแลระบบฐานเจ้าหนี้ในระบบ GFMIS
       1.2)  ภารกิจการตรวจสอบ  มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนการเบิกจ่ายเงินจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ 
       1.3)  ภารกิจการจัดทำใบสั่งจ่าย มีหน้าที่จัดทำใบสั่งจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้การค้า บุคคลภายนอก และภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น   
       1.4)  ภารกิจเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง มีหน้าที่เบิกเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินตอบแทน บำเหน็จบำนาญ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินกองทุนประกันสังคม เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  เงินสวัสดิการอื่นๆ หักหนี้มหาวิทยาลัยและหนี้บุคคลที่สามจากเงินที่เบิก

2)  งานบริหารการเงิน

       2.1)  ภารกิจรับเงิน มีหน้าที่การรับและนำส่งเงินหน่วยงานภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย
       2.2)  ภารกิจจ่ายเงิน มีหน้าที่จ่ายเงินให้หน่วยงานภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย 
       2.3)  ภารกิจเงินยืมทดรองจ่าย  มีหน้าที่ตรวจสอบเสนออนุมัติยืมเงิน รับคืน ติดตาม รายงาน  และจัดเก็บสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย
       2.4)  ภารกิจบริหารกระแสเงินสด  มีหน้าที่ในการจัดเตรียมข้อมูล การประสานงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการลงทุนของมหาวิทยาลัยและรายงานผลการบริหารจัดการเงินลงทุนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

3)  งานบัญชี

       3.1)  ภารกิจบัญชีการเงิน มีหน้าที่จัดทำข้อมูลรายรับรายจ่าย เพื่อจัดทำรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
       3.2)  ภารกิจวิเคราะห์และรายงานการเงิน มีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลรายรับรายจ่าย เพื่อเสนอผู้บริหาร และสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4)  งานพัสดุ

       4.1)  ภารกิจจัดหาพัสดุ มีหน้าที่เกี่ยวกับ การจัดซื้อ การจัดจ้าง จัดจ้างที่ปรึกษา จัดจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน และการเช่า
       4.2)  ภารกิจควบคุมและจำหน่ายพัสดุ มีหน้าที่เกี่ยวกับการยืมพัสดุ การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ การเบิก-จ่ายพัสดุ การตรวจสอบพัสดุประจำปี) และการจำหน่ายพัสดุ (การจำหน่ายเป็นสูญ การลงจ่ายจากบัญชีหรือทะเบียน)
       4.3)  ภารกิจสัญญาและหลักประกัน  มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำสัญญา หลักประกันสัญญา และการลงโทษผู้ทิ้งงาน

5)  หน่วยอำนวยการ

       5.1)  ภารกิจรับ-ส่งหนังสือ มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับ-ส่งเอกสาร การติดตามและค้นหาเอกสาร  การเก็บรักษาตลอดจนการขออนุมัติทำลายหนังสือราชการ
       5.2)  ภารกิจบริหารทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการด้านการประชุม การร่าง-โต้ตอบหนังสือ การจัดทำประกาศ คำสั่ง การจัดทำและรายงานแผน/ผลการปฏิบัติราชการประจำปี การจัดทำคำรับรองและรายงานผลตามคำรับรองและข้อตกลงการปฏิบัติราชการ การประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
       5.3)  ภารกิจสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลประสานงานกลางระหว่างหน่วยงานที่เป็นเจ้าของระบบ วิเคราะห์และออกแบบ ประมวลผล เป็นศูนย์รวมข้อมูลทางการเงิน การพัสดุ จากระบบ KKUFMIS เพื่อบูรณาการจัดทำรายงานข้อมูลที่สามารถตัดสินใจได้ และยังทำหน้าที่ด้านฝ่ายวิชาการของกองคลัง คือ พัฒนาระบบเพื่อนำข้อมูลเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ที่ต้องการทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย รวมถึงการควบคุมดูแล บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ


« Last Edit: 18 June 2561, 10:55:22 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »