นโยบายบัญชีภาครัฐ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นโยบายบัญชีภาครัฐ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  • 1 Replies
  • 1095 Views

1. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   1.1 พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
   1.2 พระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562
   1.3 พระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

2. กฏ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   2.1 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
   2.2 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐสำหรับบัญชีการเงินแผ่นดิน
   2.3 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

3. หลักการและนโยบายบัญชี
   3.1 ที่ กค 0410.2/ว.445 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
   3.2 ที่ กค 0410.3/ว.43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง คู่มือการบัญชี เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
   3.3 แนวปฏิบัติทางบัญชีเก่ี่ยวกับวัสดุคงเหลือ
   3.4  ที่ กค 0423.2/ว.237 ลงวันที่ 3 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

4. หนังสือเวียน 
     4.1 หนังสือเวียนภายนอก
       4.1.1 ที่ กค 0423.4/ว.276 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เรื่อง การใช้งานระบบการจัดทำรายงานทางการเงินรวมของหน่วยงานภาครัฐ
       4.1.2  ที่ กค 0410.2/ว.2 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานทางการเงินภาพรวมสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
       4.1.3 ที่ กค 0410.4/ว. 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
« Last Edit: 26 May 2562, 11:09:17 by ชลธิชา บัวชุม »

การตรวจสอบข้อมูลบัญชีและรายละเอียดทรัพย์สิน
  1.คู่มือการใช้งานระบบตรวจสอบข้อมูลบัญชีและทรัพย์สิน
  2. เข้าระบบตรวจสอบข้อมูลบัญชีและทรัพย์สินหมายเหตุ   ผู้ที่ยังไม่สามารถเข้าดูข้อมูลได้ ให้แจ้งชื่อ สังกัด โดยทำบันทึกเรียนผู้อำนวยการกองคลัง ผ่านหัวหน้างานบัญชี


« Last Edit: 15 May 2562, 14:22:42 by ชลธิชา บัวชุม »