นโยบายบัญชีภาครัฐ กฎระเบียบ หนังสือสือเวียน ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายบัญชีภาครัฐ กฎระเบียบ หนังสือสือเวียน ที่เกี่ยวข้อง

  • 1 Replies
  • 8712 Views

1. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   1.1 พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
   1.2 พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
   1.3 พระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562
   1.4 พระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
   1.5 พระราชบัญญัติ ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2562
   1.6 พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
   1.7 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562

2. กฏ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   2.1 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
   2.2 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐสำหรับบัญชีการเงินแผ่นดิน
   2.3 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
   2.4 หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย

3. หลักการและนโยบายบัญชี
   3.1 ที่ กค 0410.2/ว.445 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
   3.2 ที่ กค 0410.3/ว.43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง คู่มือการบัญชี เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
   3.3 แนวปฏิบัติทางบัญชีเก่ี่ยวกับวัสดุคงเหลือ
   3.4  ที่ กค 0423.2/ว.237 ลงวันที่ 3 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

4. หนังสือเวียน 
     4.1 หนังสือเวียนภายนอก
       4.1.1 ที่ กค 0423.4/ว.276 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เรื่อง การใช้งานระบบการจัดทำรายงานทางการเงินรวมของหน่วยงานภาครัฐ
       4.1.2  ที่ กค 0410.2/ว.2 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานทางการเงินภาพรวมสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
       4.1.3 ที่ กค 0410.4/ว. 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
       4.1.4 ที่ กค 0410.3/ว.43  ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง คู่มือการบัญชี เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
       4.1.5  ที่ กค 0410.3/ว.36 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS
        4.1.6 ที่ กค 0410.2/ว. 479 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เรื่อง รูปแบบการนำเสนอรายงานทางการเงินของหน่วยงานของรัฐ

      4.2 หนังสือเวียนภายใน
        4.2.1 ที่ อว 660201.1.2.4/5653 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การตรวจสอบรายการทางบัญชีและส่งเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับส่วนงาน/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        4.2.2 ที่ อว 660201.1.2/ว. 5379 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
        4.2.3 ที่ อว 660201.1.2/ว. 7268 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2563 เรื่อง ทบทวนการส่งเอกสารนำส่งเงินสำหรับการบันทึกบัญชีและการรายงานทางการเงินในระบบ GFMIS
        4.2.4 ที่ อว 660201.1.4/ว. 7231 ลงวันที่ 2 กรกฏาคม 2563 เรื่อง การตรวจสอบรายการทางบัญชีและส่งเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับส่วนงาน/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. ระเบียบ/ประกาศ มหาวิทยาลัย

« Last Edit: 14 October 2563, 15:43:22 by ชลธิชา บัวชุม »

1.การตรวจสอบข้อมูลบัญชีและรายละเอียดทรัพย์สิน
  1.1คู่มือการใช้งานระบบตรวจสอบข้อมูลบัญชีและทรัพย์สิน
  1.2 ตัวอย่างขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีครุภัณฑ์ระหว่างปีงบประมาณ
  1.3 เข้าระบบตรวจสอบข้อมูลบัญชีและทรัพย์สิน
หมายเหตุ   ผู้ที่ยังไม่สามารถเข้าดูข้อมูลได้ ให้แจ้งชื่อ สังกัด โดยทำบันทึกเรียนผู้อำนวยการกองคลัง ผ่านหัวหน้างานบัญชี

2.แบบฟอร์มเอกสารประกอบงบการเงิน
   2.1 แบบฟอร์เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับส่วนงาน/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

« Last Edit: 10 July 2562, 11:58:06 by ชลธิชา บัวชุม »