อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการตรวจสอบรายการทางบัญชีเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการตรวจสอบรายการทางบัญชีเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

  • 0 Replies
  • 482 Views

อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการตรวจสอบรายการทางบัญชีเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

         เรื่อง การตรวจสอบการใช้งบประมาณเงินกันเหลื่อมปี และการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน (บัญชีรายได้รอรับรู้ บัญชีเงินรับฝาก)
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
         เรื่อง การจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน (บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้)
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
         เรื่อง การตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สิน
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม 1 ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

เอกสารประกอบการสัมมนา


แบบประเมินความคิดเห็นโครงการhttps://goo.gl/Bbi5uB
« Last Edit: 14 September 2561, 13:35:05 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »