ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อให้สิทธิดำเนินการบริหารและจัดการศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น