ขอเชิญประชุมชี้แจงการปฎิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562