ข้อมูล/แบบฟอร์มเดิมที่ผ่านมาในเว็บ

ข้อมูล/แบบฟอร์มเดิมที่ผ่านมาในเว็บ

  • 5 Replies
  • 2167 Views

81. แบบฟอร์มรายงานการเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุน ปี 2557

80. แบบรายงานยอดคงเหลือทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

79. แบบฟอร์มรายงานการคืนยอดเอกสารการเบิกจ่าย

78.แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร

77.แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน

76.เอกสารประกอบการอบรมการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3 วันที่ 27/08/2558

75. แบบฟอร์มรายงานยอดคงเหลือ ณ 17 ก.ค.58

74. ระบบสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง (สอบถามรายงานบัญชีเงินเดือน) และการพัฒนาระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน (เอกสารประกอบการบรรยาย 28/07/58)

73. KKU FMIS กับการพัฒนาระบบ การรับและนำส่งเงินรายได้ และเทคจิค การตรวจสอบข้อมูลประกอบการปิดงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 (เอกสารประกอบการบรรยาย KM 01/07/58)

72. แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอกนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)

71. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544

70.รอบรู้เรื่องเงินประจำตำแหน่ง (เอกสารประกอบการบรรยาย 26/03/58)

69.การปรับปรุงและพัฒนาระบบ KKUFMIS จนถึงปีงบประมาณ2558 (เอกสารประกอบการบรรยาย 26/03/58)

68.การรับ-ส่งเอกสารในระบบบริหารจัดการเอกสาร KKUDMS (Document Management System) (เอกสารประกอบการบรรยาย 26/03/58)

67.ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการเบิกจ่ายเงินและข้อปฏิบัติที่พึงระวัง (เอกสารประกอบการบรรยาย 26/03/58)
« Last Edit: 05 July 2561, 11:56:11 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »

66.ระเบียบเบิกจ่ายเงินฉบับ POCKET BOOK (เอกสารประกอบการบรรยาย 26/03/58)

65.แบบสอบถาม เรื่อง การควบคุมด้านการเงินการคลังของสถาบันอุดมศึกษา (เอกสารประกอบการบรรยาย 26/03/58)

64.ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงของ สกอ. (เอกสารประกอบการบรรยาย 26/03/58)

63.เงินยืมทดรองจ่ายเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรณีชำระคืนด้วยใบสำคัญโดยไม่ออกใบเสร็จรับเงิน (เอกสารประกอบการบรรยาย 26/03/58)

62.กระบวนการเบิกจ่ายหักล้างเงินยืมด้วยใบสำคัญ (เอกสารประกอบการบรรยาย 26/03/58)

61.งานเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง (เอกสารประกอบการบรรยาย 26/03/58)

60.ค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีวาระ (เอกสารประกอบการบรรยาย 26/03/58)

59.ตารางการเทียบตำแหน่งเพื่อการรับเงินประจำตำแหน่ง(เอกสารประกอบการบรรยาย 26/03/58)

58.เอกสารงานพัสดุ(เอกสารประกอบการบรรยาย 26/03/58)

57.ข้อควรรู้เกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย วินัยทางงบประมาณและการคลัง (เอกสารประกอบการบรรยาย 26/03/58)

56.วัตถุประสงค์การตรวจสอบภายในและข้อพึงระวังจากข้อตรวจพบ จากการตรวจสอบภายใน (เอกสารประกอบการบรรยาย 26/03/58)

55.การกระทำความผิดจากการละเมิด (เอกสารประกอบการบรรยาย 26/03/58)

54.กรณีศึกษาเรื่องการทุจริต (เอกสารประกอบการบรรยาย 26/03/58)

53. แบบฟอร์มแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (ล.ย.01)

52. การประชุมชี้แจงการจ่ายเงินค่าตอบแทนโดยวิธีการจ่ายตรง วันที่ 27กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (Powerpoint)
« Last Edit: 21 November 2560, 14:30:25 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »

51.แบบแจ้งข้อมูลจ่ายค่าตอบแทน

50. ขั้นตอนการพิมพ์รายงานรายรับ-รายจ่ายผ่านระบบ KKUFMIS

49. ไฟล์นำเสนอการจัดทำหนังสือ รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2557

48. สรุปการจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2557

47. เอกสารประกอบการประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราว พนักงานเงินรายได้ ส่วนของสำนักงานอธิการบดี หมวดรายจ่าย งบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558

46. แบบฟอร์มรายงานยอดคงเหลือทางบัญชี ปีงบประมาณ 2557

45. เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การขอขึ้นทะเบียนเจ้าหนี้และการขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย มข. ในระบบ KKUFMIS และ GFMIS วันที่ 24 มิถุนายน 2557

44. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย (Check list)

43. ขอแจ้งชื่อผู้มีสิทธิ์ออกใบเสร็จรับเงินและอนุมัติยกเลิกใบเสร็จรับเงิน

42. แบบแจ้งความจำนงการชำระค่าสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย

41. แบบแจ้งการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่การเงินเข้าใช้งานในระบบการพิมพ์รายงานบัญชีเงินเดือนและค่าจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

40. แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน(งบประมาณแผ่นดิน)

39. เอกสารประกอบโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) การจัดทำหนังสือ รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2556

38. ร่างประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

37. แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
« Last Edit: 05 July 2561, 11:58:51 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »

36. เอกสารประกอบ "ขั้นตอนการรับและเบิกจ่าย กรณีเงินค่าบริการวิชาการที่ปรึกษา/วิจัย"

35. การจัดการความรู้ระบบบัญชี KKUFMIS เพื่อการปฏิบัติงาน

34.แบบการขอบัญชีผู้ใช้เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ยื่นเอกสารที่กองการเจ้าหน้าที่)

33. การตรวจสอบการนำส่งเงิน และรายงานที่เกี่ยวข้อง ระบบ KKUFMIS (เอกสารประกอบการบรรยายเครือข่ายการเงินการคลัง)

32. แบบพิมพ์ของบประมาณเงินรายได้ปี2557

31. คำชี้แจงกรงสรรพากร เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามรและภริยา ในการสัมมนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) วันที่ 14 ธันวาคม 2555

30. สรุปการจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในการสัมมนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) วันที่ 14 ธันวาคม 2555

29. ขั้นตอนต่างๆเกี่ยวกับภาษีปี55 ในการสัมมนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) วันที่ 14 ธันวาคม 2555

28. คู่มือการบันทึกผูกพันและเบิกจ่ายเงินรายได้ในระบบ KKUFMIS

27. เลขที่บัญชีนำฝากเงินเพื่อคืนเงินยืมทดรองจ่าย

26. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและเลขที่บัญชีธนาคารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อรับโอนเงินวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก

25. ไฟล์นำเสนอ e-service เงินเดือน กองคลัง

24. เอกสารประกอบการอบรมวันที่ 23 พ.ค. 55

23. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

22. โปรแกรมคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับราชการ
« Last Edit: 10 August 2561, 11:24:57 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »

21. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (word)

20. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (word)

17. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (pdf)

18. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (pdf)

19. แบบฟอร์มเงินกันเหลื่อมปี 2554

16. บัญชีจัดเก็บเอกสารเพื่อรอการทำลาย

15. แบบฟอร์มการลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

14. แบบฟอร์มการลาพักผ่อน

13. แบบฟอร์มการลาออกจากราชการ

12. แบบฟอร์มยกเลิกวันลา

11. แบบคำขอแจ้งข้อมูลธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10. แบบแจ้งความจำนงการชำระค่าสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝาก

9. แบบแจ้งความประสงค์ในการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม (กบข.อพ-001)

8. แบบแจ้งรายการเพื่อการจ่ายบำเหน็จบำนาญปกติสำหรับข้าราชการตามโครงการจ่ายตรงและการหักลดหย่อน(แบบสบง.1)

7. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรโครงการพิเศษ
« Last Edit: 05 July 2561, 12:00:48 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »