การให้บริการด้านข้อมูลแนวปฏิบัติและการแก้ปัญหาของกองคลัง

สำหรับบุคลากร กองคลัง

[1] แบบฟอร์ม

สำหรับเครือข่ายการเงิน บัญชี พัสดุ

[2] ข่าวสารประชาสัมพันธ์

[3] แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

[4] ห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์

เว็บไซต์ กองคลัง (บุคคลทั่วไป)

[5] ข่าวประชาสัมพันธ์

[6] ประกาศขายทอดตลาด

[7] ระบบรับส่งข้อมูลลูกข่าย GFMIS

[8] ส่วนให้บริการ

[9] ดาวน์โหลดข้อมูล/แบบฟอร์ม

[-] เอกสารเผยแพร่

[-] กิจกรรมกองคลัง

[-] ประกันคุณภาพกองคลัง

[-] ระเบียบต่างๆ

[-] องค์ประกอบเว็บ

Additional options

Login

Go to full version