image

Untitled Document

         
 

     image
     บริษัทบุคลากร
     
     บำนาญเงินเดือน/ค่าจ้าง      
     
     
        image    image

    image


     image

image image image image


  ข่าวประชาสัมพันธ์ 


   image การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อ่าน:170] [เขียน:04 December 2560, 11:12:35]
   image แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [อ่าน:178] [เขียน:04 December 2560, 10:52:25]
   image กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ [อ่าน:120] [เขียน:04 December 2560, 10:51:03]
   image แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [อ่าน:2162] [เขียน:04 December 2560, 10:41:58]
   image บัญชีนวัตกรรมไทย [อ่าน:141] [เขียน:27 November 2560, 11:26:26]
   image หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [อ่าน:131] [เขียน:27 November 2560, 11:25:37]
   image การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน [อ่าน:1014] [เขียน:27 November 2560, 11:19:52]
image
 

  ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

image

image ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี จำนวน 237 รายการ [เขียน:30/10/2560]
image ประกาศผู้ชื่อการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินศึกษาธรรมชาติ (ลานไทร คุ้มสีฐาน) [เขียน:24/10/2560]
image ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของหน่วยงานภายใต้สสำนักงานอธิการบดี จำนวน 237 รายการ [เขียน:21/09/2560]
image ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของหน่วยงานภายใต้สสำนักงานอธิการบดี จำนวน 59 รายการ [เขียน:21/09/2560]
image

  ประกาศขายทอดตลาด

image
 

ระบบรับส่งข้อมูลลูกข่าย GFMIS

image

image แบบฟอร์มรายงานผลการเบิกจ่าย,ประมาณการเบิกจ่าย และประมาณการกันเงินเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2560
image รหัสงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
image รหัสงบประมาณไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2558
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน(เงินงบประมาณแผ่นดิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยส่งให้งานบริหารงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป ตามหนังสือที่ ศธ 0514.1.2.2/ว 3328 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
image แบบฟอร์มขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย Version 2558
image


  image รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี image
 
 
         
         
  ส่วนให้บริการ

image แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุม
 image ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มข.
 image ตรวจสอบข้อมูลบัญชีและทรัพย์สิน
 image เอกสารประกอบ KM กองคลัง ประจำปี 2557
 image หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้
 image ฟอร์มเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย
 image บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 image ใบรับรอง กบข.
 image ขั้นตอนการให้บริการกองคลัง
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคาonline
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคา
 image แบบฟอร์มขอซื้อเอกสารประกวดราคา

  ดาวน์โหลดข้อมูล/แบบฟอร์ม

   image ใบตรวจรับพัสดุ กระดาษถ่ายเอกสารในโครงการรวมซื้อกระจายส่ง ปีงบประมาณ 2561 [อ่าน:52] [เขียน:03 January 2561, 15:02:27]
   image เอกสารประกอบประชุมเรื่องการจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา50(ทวิ) [อ่าน:1454] [เขียน:06 December 2560, 09:00:32]
   image แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ และตรวจนับพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ 2560 สำหรับคณะ/หน่วยงาน [อ่าน:162] [เขียน:21 November 2560, 16:15:02]
   image ข้อมูล/แบบฟอร์มเดิมที่ผ่านมาในเว็บ [อ่าน:1382] [เขียน:21 November 2560, 14:55:33]
   image หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา [อ่าน:141] [เขียน:21 November 2560, 14:02:52]
   image แนวปฏิบัติการตรวจสอบสินทรัพย์ถาวร ปีงบประมาณ 2560 [อ่าน:278] [เขียน:31 October 2560, 11:32:18]
   image แบบฟอร์ม การจัดทำรายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560 [อ่าน:549] [เขียน:04 October 2560, 08:57:33]
image  image ระบบบริหารจัดการไฟล์กองคลัง image
  image แลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรกองคลัง image
   เอกสารเผยแพร่

   
       
  image คู่มือค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม/สัมมนา
  image คู่มือค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
  image คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

   
   เว็บมหาวิทยาลัยขอนแก่น   เว็บระบบ Kkufmis    เว็บระบบข่าวประกวดราคา
 ระบบบัตรเติมน้ำมันรถราชการ
 KKU-Web Mail  e-Ordering  e-Ordering
เบอร์โทรศัพท์
ภายในกองคลัง

ห้องผู้อำนวยการ
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงบ
     ประมาณ
งานบริหารการเงิน
งานบัญชี
งานเบิกจ่ายเงินเดือน      และค่าจ้าง
งานพัสดุโทร. 48754
โทร. 48778
โทร. 48772

โทร. 48760
โทร. 48777
โทร. 48756

โทร. 48751


Copyright @ 2013 by Finance Division Khon Kaen University , All rights reserved.