กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

image

Untitled Document

         
 

     image
     บริษัทบุคลากร
     
     บำนาญเงินเดือน/ค่าจ้าง      
     
     
         image     image

image   image


  ข่าวประชาสัมพันธ์ 


   image พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ [อ่าน:37] [เขียน:26/06/2560, 08:59:01]
   image แบบฟอร์มรายงานทางการเงินหน่วยงานในกำกับ [อ่าน:40] [เขียน:23/06/2560, 13:59:58]
   image กรมบัญชีกลาง ขอแจ้งการปรับปรุงระบบ e-GP สำหรับวิธี e-bidding ในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคาของส่วนราชการ เรื่องการปิดข้อมูลราคา [อ่าน:93] [เขียน:13/06/2560, 16:58:15]
   image แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [อ่าน:1118] [เขียน:13/06/2560, 15:04:59]
   image อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ [อ่าน:298] [เขียน:18/05/2560, 14:52:30]
   image หลักเกณฑ์และอัตราค่าใข้จ่ายในโครงการกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น [อ่าน:272] [เขียน:18/05/2560, 14:50:49]
   image ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารและ IT คณะ/หน่วยงาน กับ ผู้ดูแลระบบ KKUFMIS [อ่าน:250] [เขียน:15/05/2560, 09:42:58]
image
 

  ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

image

image ประกาศสอบราคาซื้อตู้เสื้อผ้าเหล็ก 230 หลัง และโต๊ะอ่านหนังสือเหล็ก 230 ตัว [เขียน:22/06/2560]
image ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงอาหารชาย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น [เขียน:15/06/2560]
image ยกเลิกการดำเนินการประกาศสอบราคาวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 3 รายการ (วิทยุสื่อสาร 43 ชุด แบตเตอรี่ 2 รายการ) [เขียน:14/06/2560]
image ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างทัวร์โครงการนันทนาการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560 [เขียน:12/06/2560]
image

  ประกาศขายทอดตลาด

   image การประมูลขายทอดตลาดอาคารที่พักอาศัย กลุ่ม ก โซนหมู่บ้านหนองแวง มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวม 3 กลุ่ม จำนวน 37 หลัง [อ่าน:370] [เขียน:22/03/2560, 09:04:42]
image
 

ระบบรับส่งข้อมูลลูกข่าย GFMIS

image

image แบบฟอร์มรายงานผลการเบิกจ่าย,ประมาณการเบิกจ่าย และประมาณการกันเงินเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2560
image รหัสงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
image รหัสงบประมาณไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2558
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน(เงินงบประมาณแผ่นดิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยส่งให้งานบริหารงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป ตามหนังสือที่ ศธ 0514.1.2.2/ว 3328 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
image แบบฟอร์มขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย Version 2558
image


  image รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี image
 
 
         
         
  ส่วนให้บริการ

image แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุม
 image ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มข.
 image ตรวจสอบข้อมูลบัญชีและทรัพย์สิน
 image เอกสารประกอบ KM กองคลัง ประจำปี 2557
 image หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้
 image ฟอร์มเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย
 image บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 image ใบรับรอง กบข.
 image ขั้นตอนการให้บริการกองคลัง
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคาonline
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคา
 image แบบฟอร์มขอซื้อเอกสารประกวดราคา

  ดาวน์โหลดข้อมูล/แบบฟอร์ม

   image e-Learning การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏฺิบัติงานนอกเวลาราชการ [อ่าน:64] [เขียน:21/06/2560, 09:09:30]
   image ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [อ่าน:426] [เขียน:18/04/2560, 16:26:12]
   image หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ [อ่าน:375] [เขียน:18/04/2560, 16:22:04]
   image พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 [อ่าน:307] [เขียน:18/04/2560, 16:15:58]
   image กรอกข้อมูลงบการเงินไตรมาส 2 (ประจำรอบ 6 เดือน) ของหน่วยงานในกำกับ [อ่าน:255] [เขียน:29/03/2560, 15:35:16]
   image เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ “เกณฑ์ในการจัดทำรายงานทางการเงินเกี่ยวกับรายได้มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” [อ่าน:280] [เขียน:28/03/2560, 13:52:15]
   image คู่มือการใช้งานระบบ KKU e-Market สำหรับผู้ซื้อ [อ่าน:339] [เขียน:14/03/2560, 14:55:18]
image  image ระบบบริหารจัดการไฟล์กองคลัง image
  image แลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรกองคลัง image
   เอกสารเผยแพร่

   
       
  image คู่มือค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม/สัมมนา
  image คู่มือค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
  image คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

   
   เว็บมหาวิทยาลัยขอนแก่น   เว็บระบบ Kkufmis    เว็บระบบข่าวประกวดราคา
 ระบบบัตรเติมน้ำมันรถราชการ
 KKU-Web Mail  e-Ordering  e-Ordering
เบอร์โทรศัพท์
ภายในกองคลัง

ห้องผู้อำนวยการ
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงบ
     ประมาณ
งานบริหารการเงิน
งานบัญชี
งานเบิกจ่ายเงินเดือน      และค่าจ้าง
งานพัสดุโทร. 48754
โทร. 48778
โทร. 48772

โทร. 48760
โทร. 48777
โทร. 48756

โทร. 48751


Copyright @ 2013 by Finance Division Khon Kaen University , All rights reserved.