image

Untitled Document

         
 

     image
     บริษัทบุคลากร
     
     บำนาญเงินเดือน/ค่าจ้าง      
     
     
        image    image

    image


     image

image image image image image image


  ข่าวประชาสัมพันธ์ 


   image ประชุมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่นออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 - 15.30 น. [อ่าน:256] [เขียน:07 August 2563, 14:20:45]
   image โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) [อ่าน:8053] [เขียน:18 June 2563, 13:49:49]
   image ตรวจสอบตรวจสอบรายชื่อ ประกันภัยหมู่ COVID-19 บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น [อ่าน:804] [เขียน:24 March 2563, 11:31:23]
   image การเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [อ่าน:704] [เขียน:23 March 2563, 17:02:50]
   image การบริหารการเงินการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ [อ่าน:611] [เขียน:06 January 2563, 16:24:01]
   image ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [อ่าน:450] [เขียน:06 January 2563, 16:19:03]
   image กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน:29375] [เขียน:19 December 2562, 11:08:13]
image
 

  ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

image

image ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี จำนวน 237 รายการ [เขียน:30/10/2560]
image ประกาศผู้ชื่อการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินศึกษาธรรมชาติ (ลานไทร คุ้มสีฐาน) [เขียน:24/10/2560]
image ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของหน่วยงานภายใต้สสำนักงานอธิการบดี จำนวน 237 รายการ [เขียน:21/09/2560]
image ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของหน่วยงานภายใต้สสำนักงานอธิการบดี จำนวน 59 รายการ [เขียน:21/09/2560]
image

  ประกาศขายทอดตลาด

image
 

ระบบรับส่งข้อมูลลูกข่าย GFMIS

image

image แบบฟอร์มรายงานผลการเบิกจ่าย,ประมาณการเบิกจ่าย และประมาณการกันเงินเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2560
image รหัสงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
image รหัสงบประมาณไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2558
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน(เงินงบประมาณแผ่นดิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยส่งให้งานบริหารงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป ตามหนังสือที่ ศธ 0514.1.2.2/ว 3328 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
image แบบฟอร์มขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย Version 2558
image


  image รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี image
 
                                                  เอกสารเผยแพร่

image                                                                                  
 
         
         
  ส่วนให้บริการ

image การนำส่งข้อมูลผู้บริจาคเข้าระบบ e-Donation
image แบบสำรวจข้อมูลเจ้าหน้าที่ด้านการพัสดุ มข.
image แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุม
 image ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มข.
 image ตรวจสอบค่าบัตรเติมน้ำมันรถราชการรายเดือน มข.
 image หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้
 image ฟอร์มเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย
 image บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 image ใบรับรอง กบข.
 image ขั้นตอนการให้บริการกองคลัง
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคาonline
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคา
 image แบบฟอร์มขอซื้อเอกสารประกวดราคา
  image ระบบบริหารจัดการไฟล์กองคลัง image
  image แลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรกองคลัง image
  image 
ระบบบันทึกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย image
  ดาวน์โหลดข้อมูล/แบบฟอร์ม

   image แบบฟอร์มส่งรายงานผลการดำเนินงาน แยกตามยุทธศาสตร์ ปี 2562 [อ่าน:110] [เขียน:17 September 2563, 09:35:11]
   image เอกสารประกอบประชุมแนวปฎิบัติการเบิกจ่ายเงิน การขอกันเงิน และการขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม⋅2563 เวลา 13:30 น. ถึง 15:00 น [อ่าน:218] [เขียน:14 August 2563, 09:26:40]
   image แบบฟอร์มขอข้อมูลเพื่อสมัครการรับชำระเงินแบบ QR Payment (QR Code) และการเข้าใช้ระบบ KKU Payment Hub [อ่าน:543] [เขียน:14 January 2563, 09:03:13]
   image แบบฟอร์ม รายงานการจัดหาพัสดุ โครงการขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020 [อ่าน:453] [เขียน:10 January 2563, 15:09:37]
   image เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินและการจัดการ ทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรประจำปีภาษี 2562 [อ่าน:739] [เขียน:16 December 2562, 09:16:36]
   image แบบฟอร์มการขอขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี [อ่าน:661] [เขียน:17 September 2562, 14:15:04]
   image ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานอธิการบดี [อ่าน:738] [เขียน:25 July 2562, 11:37:34]
image


  image การวิเคราะห์ผังรายรับผังรายจ่ายและผังบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  image การวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  image การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพมข.ปี2562
  image การวิเคราะห์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ 2560-62
  image การวิเคราะห์ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี มข.
  image การวิเคราะห์ประเภทสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560-2562
  image การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559-2561 กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี
  image การวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ของมข.ประจำปีงบประมาณ 2561-2562
  image การวิเคราะห์พัฒนาระบบการรับข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้สวัสดิการบุคลากร มข.
  image การวิเคราะห์ข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศของหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี มข.
  image การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุภายในศูนย์สัตว์ทดลองฯ มข. ปีงบประมาณ 2560 – 2562
  image รายงานการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการบริหารเงินสดตามนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562
  image การวิเคราะห์รายได้จากการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561-2562
  image การวิเคราะห์รายได้เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย มข.ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562
  image การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562
  image การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุภายในศูนย์สัตว์ทดลองฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562

  image คู่มือค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม/สัมมนา
  image คู่มือค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
  image คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  image คู่มือการปฎิบัติงานการจัดจ้างงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  image คู่มือการปฎิบัติงานการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านกีฬา
  image คู่มือการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน มข.
  image คู่มือการปฏิบัติงานการแสดงรายการทางบัญชีเงินลงทุนมข.ตามนโยบายฯ
  image คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการปฏฺิบัติงานด้านเงินยืมทดรองจ่าย มข.
  image คู่มือการปฎิบัติงานการหักเงินดือนเพื่อชำระหนี้สวัสดิการบุคลากรมข.
  image คู่มือการปฎิบัติงานการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานเปลี่ยนสถานภาพ มข.
  image คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร มข.
  image คู่มือการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีด้านรายรับ-เงินรายได้ระบบ KKUFMIS มข.
  image คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  image คู่มือการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีเบิกจ่ายเงินเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  image คู่มือการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีการรับและนำส่งเงินกระทรวงการคลังในระบบ KKUFMIS มข.
  image คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท มข.
  image คู่มือการปฏิบัติงานการรับนำส่งเงินและการบันทึกบัญชีกรณีค่าบริการวิชาการที่ปรึกษาและการวิจัย มข.
  image คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มข.
  image คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารเสนอผู้บริหาร เพื่อบริหารเงินสดตามนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  image คู่มือการปฏิบัติงานขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
  image คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ มข.
  image คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบการรับเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  image คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อครุภัณฑ์์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  image การวิเคราะห์รายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562
  image การวิเคราะห์กระแสเงินสด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2562
  image การวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนของมข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562
  image การวิเคราะห์การจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ภารกิจด้านการคลังและพัสดุ มข.
  image การวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบ e-service กองคลัง มข.พ.ศ.2560-2562
   
   เว็บมหาวิทยาลัยขอนแก่น   เว็บระบบ Kkufmis    เว็บระบบข่าวประกวดราคา
 ระบบบัตรเติมน้ำมันรถราชการ     
 KKU-Web Mail  e-Ordering  e-Ordering
 
เบอร์โทรศัพท์
ภายในกองคลัง

ห้องผู้อำนวยการ
งานงบประมาณ
งานพัสดุ
งานการเงิน
งานบัญชีโทร. 48754
โทร. 48772
โทร. 48751
โทร. 48760
โทร. 48777


Copyright @ 2013 by Finance Division Khon Kaen University , All rights reserved.