กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

image

Untitled Document

         
 

     image
     บริษัทบุคลากร
     
     บำนาญเงินเดือน/ค่าจ้าง      
     
     
         image     image

image   image


  ข่าวประชาสัมพันธ์ 


   image แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการปฏับัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเตรียมความพร้อมการปฏฺิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี ได้ที่นี่ [อ่าน:12] [เขียน:21/07/2560, 16:02:54]
   image ลงชื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาแนวทางปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับหัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้างานคลังและพัสดุ วันพฤหัสดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 ได้ที่นี่ [อ่าน:52] [เขียน:19/07/2560, 13:11:10]
   image แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 [อ่าน:44] [เขียน:18/07/2560, 13:40:00]
   image แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [อ่าน:1290] [เขียน:18/07/2560, 13:30:44]
   image การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน [อ่าน:576] [เขียน:13/07/2560, 11:47:35]
   image พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ [อ่าน:200] [เขียน:26/06/2560, 08:59:01]
   image แบบฟอร์มรายงานทางการเงินหน่วยงานในกำกับ [อ่าน:145] [เขียน:23/06/2560, 13:59:58]
image
 

  ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

image

image ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างปรับปรุงศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงอาหารชาย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น [เขียน:19/07/2560]
image สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนแก่นประชารักษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [เขียน:14/07/2560]
image ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาชั้นดาดฟ้าของอาคารพจน์สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น [เขียน:12/07/2560]
image ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถจักรยานยนต์ สวนรุกขชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [เขียน:30/06/2560]
image

  ประกาศขายทอดตลาด

   image การประมูลขายทอดตลาดอาคารที่พักอาศัย กลุ่ม ก โซนหมู่บ้านหนองแวง มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวม 3 กลุ่ม จำนวน 37 หลัง [อ่าน:462] [เขียน:22/03/2560, 09:04:42]
image
 

ระบบรับส่งข้อมูลลูกข่าย GFMIS

image

image แบบฟอร์มรายงานผลการเบิกจ่าย,ประมาณการเบิกจ่าย และประมาณการกันเงินเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2560
image รหัสงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
image รหัสงบประมาณไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2558
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน(เงินงบประมาณแผ่นดิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยส่งให้งานบริหารงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป ตามหนังสือที่ ศธ 0514.1.2.2/ว 3328 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
image แบบฟอร์มขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย Version 2558
image


  image รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี image
 
 
         
         
  ส่วนให้บริการ

image แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุม
 image ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มข.
 image ตรวจสอบข้อมูลบัญชีและทรัพย์สิน
 image เอกสารประกอบ KM กองคลัง ประจำปี 2557
 image หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้
 image ฟอร์มเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย
 image บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 image ใบรับรอง กบข.
 image ขั้นตอนการให้บริการกองคลัง
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคาonline
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคา
 image แบบฟอร์มขอซื้อเอกสารประกวดราคา

  ดาวน์โหลดข้อมูล/แบบฟอร์ม

   image แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำหน่วยงาน [อ่าน:41] [เขียน:19/07/2560, 15:16:08]
   image ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร [อ่าน:71] [เขียน:06/07/2560, 16:10:57]
   image e-Learning การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏฺิบัติงานนอกเวลาราชการ [อ่าน:196] [เขียน:21/06/2560, 09:09:30]
   image ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [อ่าน:535] [เขียน:18/04/2560, 16:26:12]
   image หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ [อ่าน:485] [เขียน:18/04/2560, 16:22:04]
   image พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 [อ่าน:424] [เขียน:18/04/2560, 16:15:58]
   image กรอกข้อมูลงบการเงินไตรมาส 2 (ประจำรอบ 6 เดือน) ของหน่วยงานในกำกับ [อ่าน:329] [เขียน:29/03/2560, 15:35:16]
image  image ระบบบริหารจัดการไฟล์กองคลัง image
  image แลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรกองคลัง image
   เอกสารเผยแพร่

   
       
  image คู่มือค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม/สัมมนา
  image คู่มือค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
  image คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

   
   เว็บมหาวิทยาลัยขอนแก่น   เว็บระบบ Kkufmis    เว็บระบบข่าวประกวดราคา
 ระบบบัตรเติมน้ำมันรถราชการ
 KKU-Web Mail  e-Ordering  e-Ordering
เบอร์โทรศัพท์
ภายในกองคลัง

ห้องผู้อำนวยการ
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงบ
     ประมาณ
งานบริหารการเงิน
งานบัญชี
งานเบิกจ่ายเงินเดือน      และค่าจ้าง
งานพัสดุโทร. 48754
โทร. 48778
โทร. 48772

โทร. 48760
โทร. 48777
โทร. 48756

โทร. 48751


Copyright @ 2013 by Finance Division Khon Kaen University , All rights reserved.