กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

image

Untitled Document

         
 

     image
     บริษัทบุคลากร
     
     บำนาญเงินเดือน/ค่าจ้าง      
     
     
         image     image

image   image


  ข่าวประชาสัมพันธ์ 


   image กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพ [อ่าน:68] [เขียน:18/04/2560, 15:48:48]
   image แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [อ่าน:770] [เขียน:18/04/2560, 15:47:15]
   image กรอกข้อมูลงบการเงินไตรมาส 2 (ประจำรอบ 6 เดือน) ของหน่วยงานในกำกับ [อ่าน:169] [เขียน:30/03/2560, 09:29:09]
   image แนวทางบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [อ่าน:127] [เขียน:29/03/2560, 13:49:10]
   image การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ [อ่าน:109] [เขียน:29/03/2560, 13:48:17]
   image การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน [อ่าน:423] [เขียน:29/03/2560, 11:59:11]
   image แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี [อ่าน:254] [เขียน:14/02/2560, 14:16:41]
image
 

  ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

image

image สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างก่อสร้างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [เขียน:23/01/2560]
image สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่อง HPLC จำนวน 2 ชุด [เขียน:23/12/2559]
image สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษาหญิงที่ 21,23 [เขียน:26/12/2559]
image ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษาที่ 21,23 [เขียน:21/11/2559]
image

  ประกาศขายทอดตลาด

   image การประมูลขายทอดตลาดอาคารที่พักอาศัย กลุ่ม ก โซนหมู่บ้านหนองแวง มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวม 3 กลุ่ม จำนวน 37 หลัง [อ่าน:166] [เขียน:22/03/2560, 09:04:42]
image
 

ระบบรับส่งข้อมูลลูกข่าย GFMIS

image

image แบบฟอร์มรายงานผลการเบิกจ่าย,ประมาณการเบิกจ่าย และประมาณการกันเงินเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2560
image รหัสงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
image รหัสงบประมาณไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2558
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน(เงินงบประมาณแผ่นดิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยส่งให้งานบริหารงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป ตามหนังสือที่ ศธ 0514.1.2.2/ว 3328 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
image แบบฟอร์มขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย Version 2558
image


  image รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี image
 
 
         
         
  ส่วนให้บริการ

image แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุม
 image ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มข.
 image ตรวจสอบข้อมูลบัญชีและทรัพย์สิน
 image เอกสารประกอบ KM กองคลัง ประจำปี 2557
 image หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้
 image ฟอร์มเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย
 image บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 image ใบรับรอง กบข.
 image ขั้นตอนการให้บริการกองคลัง
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคาonline
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคา
 image แบบฟอร์มขอซื้อเอกสารประกวดราคา

  ดาวน์โหลดข้อมูล/แบบฟอร์ม

   image ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [อ่าน:103] [เขียน:18/04/2560, 16:26:12]
   image หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ [อ่าน:87] [เขียน:18/04/2560, 16:22:04]
   image พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 [อ่าน:60] [เขียน:18/04/2560, 16:15:58]
   image กรอกข้อมูลงบการเงินไตรมาส 2 (ประจำรอบ 6 เดือน) ของหน่วยงานในกำกับ [อ่าน:103] [เขียน:29/03/2560, 15:35:16]
   image เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ “เกณฑ์ในการจัดทำรายงานทางการเงินเกี่ยวกับรายได้มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” [อ่าน:115] [เขียน:28/03/2560, 13:52:15]
   image คู่มือการใช้งานระบบ KKU e-Market สำหรับผู้ซื้อ [อ่าน:171] [เขียน:14/03/2560, 14:55:18]
   image แบบฟอร์มการรายงานบทบาทและสิทธิของผู้ใช้งานระบบ kku e-ordering [อ่าน:210] [เขียน:07/03/2560, 09:57:04]
image
   เอกสารเผยแพร่

       
  image คู่มือค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม/สัมมนา
  image คู่มือค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
  image คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ  image ระบบบริหารจัดการไฟล์กองคลัง image
  image แลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรกองคลัง image
   
   เว็บมหาวิทยาลัยขอนแก่น   เว็บระบบ Kkufmis    เว็บระบบข่าวประกวดราคา
 ระบบบัตรเติมน้ำมันรถราชการ
 KKU-Web Mail  e-Ordering  e-Ordering
เบอร์โทรศัพท์
ภายในกองคลัง

ห้องผู้อำนวยการ
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงบ
     ประมาณ
งานบริหารการเงิน
งานบัญชี
งานเบิกจ่ายเงินเดือน      และค่าจ้าง
งานพัสดุโทร. 48754
โทร. 48778
โทร. 48772

โทร. 48760
โทร. 48777
โทร. 48756

โทร. 48751


Copyright @ 2013 by Finance Division Khon Kaen University , All rights reserved.