เลือกรายการที่ต้องการดูข้อมูล
18/04/2561 ชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2561

    บันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วม    ส่งไปExcel

ผลการค้นหา ชื่อ - สกุล หรือ คณะ/หน่วยงาน ""

รายชื่อผู้เข้าร่วม


ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง คณะ/หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล