เลือกรายการที่ต้องการดูข้อมูล
14/12/2561 ประชุมการจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และรายงานงบการเงิน ประจำปี 2561  

    บันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วม    ส่งไปExcel

ผลการค้นหา ชื่อ - สกุล หรือ คณะ/หน่วยงาน ""

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมการจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และรายงานงบการเงิน ประจำปี 2561
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 -12.00 น.
ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง คณะ/หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
1 นางศิริเพ็ญ เชี่ยวธนะกุล นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง 48756 csiriphen@kku.ac.th
2 นางชลธิดา วงษ์ละคร นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง 48756 chonru@kku.ac.th
3 นางสาวพิชญา ทองรักษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง 48760 tpitch@kku.ac.th
4 นางสาวสุทัตตา กันทะวาด นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง 48760 sututtaga@kku.ac.th
5 นางสาว นภัสสร มงคลกุล นักวิชาการเงินและบัีญชี กองคลัง 45756 napamo@kku.ac.th
6 นางสาว มัลลิกา แก้วเกิด นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง 48756 mulkae@kku.ac.th
7 นางชุติพร ชมภูสว่าง นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเกษตรศาสตร์ 45355 cchuti@kku.ac.th
8 นางสาวอุไรวรรณ สวัสดิ์วอ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเกษตรศาสตร์ 45326 Urisa@kku.ac.th
9 นางสาววรรณิษา โทวิชา นักบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ 45131,45117 wannira@kku.ac.th
10 นางสาวสุประภา ลาโคตร นักวิชาการเงินและบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ 45131,45117 suprla@kku.ac.th
11 กรพัชรา ปุ๋ยภูงา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเทคนิคการแพทย์ 50060
12 นางนาถฤดี เกียรติพนมแพ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเทคนิคการแพทย์ 50060
13 นาง วัชราภรณ์ พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยี pulsawat@kku.ac.th
14 นางจินตนา ศิริสมบัติ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 48014 pchint@kku.ac.th
15 นางสาวพัชรี แก้วทุย นักวิชาการเงินและบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 48015 patcka@kku.ac.th
16 นางเสาวณี ทองจันทร์ นักบัญชี คณะพยาบาลศาสตร์ 48242 saowa@kku.ac.th
17 นางวาสนา ฟอสเตอร์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะพยาบาลศาสตร์ 48242 wasacha@kku.ac.th
18 นายสมคิด จันนาฝาย นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตร์ 043-363298
19 นางสาวนลัทพิงค์ หรรษาพันธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตร์ 043-363298
20 นางสาวสุมาลา เชียงฉี นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ คณะแพทยศาสตร์ 63295
21 นางสาวฐิตาภรณ์ วิเศษมงคลชัย นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตร์ 63298
22 นายทศพร ศรีหาพล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ 48315 stodsa@kku.ac.th
23 นางมัลลิกา ศรีหาพล นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเภสัชศาสตร์ 48337
24 นางสาวศศิมา สิมะโรจนา นักบัญชี คณะวิทยาศาสตร์ 45575
25 นางปริฉัตร สิงหาปัด นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ คณะวิทยาศาสตร์ 44515
26 มยุรี ยงกำลัง หัวหน้างานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 45635 ymayur@kku.ac.th
27 นางอนุวรรณ นาคเสนีย์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 42969 anuonu@kku.ac.th
28 นางสาวสุภาลัย บุดดีคำภา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะศึกษาศาสตร์ 0880615607 supabud@kku.ac.th
29 จรรสุดา ภาดี นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ 48139 pchans@kku.ac.th
30 นางสมพร นามสีฐาน พนักงานการเงินและบัญชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 44218
31 นางสาวธัญญรัศม์ กุลพัฒน์วัชรากร นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 44218
32 นางพัชรียา คนชาญ คณะสัตวแพทยศาสตร์ phakon@kku.ac.th
33 นางสาววีรินทณ์ ขันธะติวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 42820
34 นางสาวจิราพร บุญจวง นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 42819
35 น.ส.วิไลพร นามหงษา นักวิชาการเงินและบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย 42414 wilaina@kku.ac.th
36 นางมันจณา คงทวี นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาเขตหนองคาย 0902494261
37 เบญจวรรณ ดวงสาพล นักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 0816615419 dbenjaw@kku.ac.th
38 วลินดา เพ็งศรี นักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 0874264963 warisi@kku.ac.th
39 นางอำไพ พงษ์สุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 46122 ampai@kku.ac.th
40 นางสาวปาริชาติ ชุมมณเฑียร นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 42043 parichu@kku.ac.th
41 นางสาวกาญจนา บุศรีคำ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักบริการวิชาการ 44532 karnchanabo@kku.ac.th
42 นางชลธิชา นิลพุธ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 42192
43 นางสาวจิตลดา ตรึงจิตพิชญ์ดบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักหอสมุด 42619 jittro@kku.ac.th
44 นางสาววราภรณ์ แสงจักรวาฬ พนักงานห้องสมุด สำนักหอสมุด 42619 swarap@kku.ac.th