image

Untitled Document

         
 

     imageimage
     บริษัทบุคลากร
     
     บำนาญเงินเดือน/ค่าจ้าง
image   


    image

 

เกี่ยวกับกองคลัง 

 
วิสัยทัศน์ 

     กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานชั้นนำด้านการบริหารการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยภาครัฐ

พันธกิจ

     1. กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านการคลังและพัสดุให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยทางการคลังและพัสดุ
     2. บริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
     3. การให้บริการทางด้านการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เป้าประสงค์หลัก

     1. มีโครงสร้างและระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
     2. การบริการที่เป็นเลิศ
     3. เป็นศูนย์กลางการรวมพลัง และพัฒนาของเครือข่ายการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยอย่างเข็มแข็ง
     4. บุคลากรมีศักยภาพในการทำงานสูง มีความผาสุกในการทำงาน และมีความผูกพันต่อองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

     ความมุ่งมั่น ทุ่มเท มีจิตใจให้บริการ

ค่านิยม

     การบริการด้วยความเป็นมิตร พิชิตนวัตกรรมใหม่ ใส่ใจจริยธรรม นำองค์ความรู้ มุ่งสู่ความเป็นเครือข่าย (FINANCE)
 

Copyright @ 2013 by Finance Division Khon Kaen University , All rights reserved.