image

Untitled Document

         
 

     imageimage
     บริษัทบุคลากร
     
     บำนาญเงินเดือน/ค่าจ้าง
image   


    image

 

ระบบรับส่งข้อมูลลูกข่าย GFMIS 

 
image แบบฟอร์มรายงานผลการเบิกจ่าย,ประมาณการเบิกจ่าย และประมาณการกันเงินเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2560
image รหัสงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
image รหัสงบประมาณไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2558
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน(เงินงบประมาณแผ่นดิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยส่งให้งานบริหารงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป ตามหนังสือที่ ศธ 0514.1.2.2/ว 3328 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
image แบบฟอร์มขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย Version 2558
image รหัสงบประมาณ 2558
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน(เงินงบประมาณแผ่นดิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยส่งให้งานบริหารงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ตามหนังสือที่ ศธ 0514.1.2.2/ว 3832 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
image รหัสงบประมาณ พ.ศ.2557
image มาตรการการบริหารงบลงทุนค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
image เอกสารประกอบการอบรม "โครงการอบรมการบริหารจัดการด้านงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556" ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร
image คู่มือการรายงานการจ่ายเงินแก่ผู้ขาย
image คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย
image แบบฟอร์มรายงานติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
image รหัสงบประมาณ 2556
 

Copyright @ 2013 by Finance Division Khon Kaen University , All rights reserved.