image

Untitled Document

         
 

     imageimage
     บริษัทบุคลากร
     
     บำนาญเงินเดือน/ค่าจ้าง
image   


    image

 

เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กองคลัง ประจำปี 2557

 
image 1.ประชุมชี้แจงวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมทรัพย์สินถาวรในระบบ KKUFMIS
image 2.การพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูล/จัดพิมพ์รายงานบัญชีเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านระบบ e -service
image 3.การจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2556
image 4.การพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูล/จัดพิมพ์รายงานบัญชีเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านระบบ e -service
image 5.ระบบบริหารจัดการบุคลากรกองคลัง (การบันทึกข้อมูลวันลา)
image 6.การขอขึ้นทะเบียนเจ้าหนี้และการขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขายมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระบบ KKUFMIS และระบบ GFMIS

image 7.การทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานด้านแผน งบประมาณ และการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
image 8.แนวปฏิบัติงานด้านเงินยืมทดรองจ่าย: ค่าปรับเงินยืมทดรองจ่าย
image 9.แนวปฏิบัติงานด้านการรับเงิน: การออกใบเสร็จรับเงินและการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
image 10.การทบทวนแนวปฏิบัติทางบัญชี
image 11.การทบทวนแนวปฏิบัติทางด้านทรัพย์สิน
image 12.ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในคราวการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสินทรัพย์ถาวร
image แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย km56
image การบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e_GP km56
image - การบันทึกการผูกพันและเบิกจ่ายเงินในระบบ KKUFMIS km56
- การโอนเงินงบประมาณในระบบ KKUFMIS

 

Copyright @ 2013 by Finance Division Khon Kaen University , All rights reserved.