image

Untitled Document

         
 

     imageimage
     บริษัทบุคลากร
     
     บำนาญเงินเดือน/ค่าจ้าง
image   


    image

 

ระเบียบต่างๆ

 
image ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560
image ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1580/2560) เรื่อง วิธีปฏฺิบัติสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
image ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1581/2560) เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
image อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ
image หลักเกณฑ์และอัตราค่าใข้จ่ายในโครงการกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
image ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
image หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏฺิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย
image พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
image ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
image ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พ.ศ.2551
image ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2551
image ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
image ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
image ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2549
image มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556
 

Copyright @ 2013 by Finance Division Khon Kaen University , All rights reserved.