เข้าสู่ระบบ สำหรับบุคคลภายนอก บริษัท/ห้าง/ร้าน

Username:       ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
Password:       หากยังไม่ได้เปลี่ยนรหัส ให้ใส่เหมือน Username
หมายเหตุ เปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่ระบบพิมพ์ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย