image

Untitled Document

         
 

     image
     บริษัทบุคลากร
     
     บำนาญเงินเดือน/ค่าจ้าง      
     
     
        image    image

    image


     image

image image image image image image


  ข่าวประชาสัมพันธ์ 


   image โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) [อ่าน:3821] [เขียน:18 June 2563, 13:49:49]
   image ตรวจสอบตรวจสอบรายชื่อ ประกันภัยหมู่ COVID-19 บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น [อ่าน:559] [เขียน:24 March 2563, 11:31:23]
   image การเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [อ่าน:462] [เขียน:23 March 2563, 17:02:50]
   image การบริหารการเงินการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ [อ่าน:436] [เขียน:06 January 2563, 16:24:01]
   image ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [อ่าน:250] [เขียน:06 January 2563, 16:19:03]
   image กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน:25473] [เขียน:19 December 2562, 11:08:13]
   image แนวปฎิบัติการเบิกจ่ายเงิน การขอกันเงิน และการขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [อ่าน:1371] [เขียน:11 July 2562, 07:19:55]
image
 

  ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

image

image ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี จำนวน 237 รายการ [เขียน:30/10/2560]
image ประกาศผู้ชื่อการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินศึกษาธรรมชาติ (ลานไทร คุ้มสีฐาน) [เขียน:24/10/2560]
image ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของหน่วยงานภายใต้สสำนักงานอธิการบดี จำนวน 237 รายการ [เขียน:21/09/2560]
image ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของหน่วยงานภายใต้สสำนักงานอธิการบดี จำนวน 59 รายการ [เขียน:21/09/2560]
image

  ประกาศขายทอดตลาด

image
 

ระบบรับส่งข้อมูลลูกข่าย GFMIS

image

image แบบฟอร์มรายงานผลการเบิกจ่าย,ประมาณการเบิกจ่าย และประมาณการกันเงินเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2560
image รหัสงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
image รหัสงบประมาณไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2558
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน(เงินงบประมาณแผ่นดิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยส่งให้งานบริหารงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป ตามหนังสือที่ ศธ 0514.1.2.2/ว 3328 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
image แบบฟอร์มขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย Version 2558
image


  image รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี image
 

image 
 
         
         
  ส่วนให้บริการ

image การนำส่งข้อมูลผู้บริจาคเข้าระบบ e-Donation
image แบบสำรวจข้อมูลเจ้าหน้าที่ด้านการพัสดุ มข.
image แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุม
 image ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มข.
 image ตรวจสอบค่าบัตรเติมน้ำมันรถราชการรายเดือน มข.
 image หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้
 image ฟอร์มเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย
 image บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 image ใบรับรอง กบข.
 image ขั้นตอนการให้บริการกองคลัง
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคาonline
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคา
 image แบบฟอร์มขอซื้อเอกสารประกวดราคา

  ดาวน์โหลดข้อมูล/แบบฟอร์ม

   image แบบฟอร์มขอข้อมูลเพื่อสมัครการรับชำระเงินแบบ QR Payment (QR Code) และการเข้าใช้ระบบ KKU Payment Hub [อ่าน:319] [เขียน:14 January 2563, 09:03:13]
   image แบบฟอร์ม รายงานการจัดหาพัสดุ โครงการขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020 [อ่าน:257] [เขียน:10 January 2563, 15:09:37]
   image เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินและการจัดการ ทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรประจำปีภาษี 2562 [อ่าน:559] [เขียน:16 December 2562, 09:16:36]
   image แบบฟอร์มการขอขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี [อ่าน:505] [เขียน:17 September 2562, 14:15:04]
   image ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานอธิการบดี [อ่าน:569] [เขียน:25 July 2562, 11:37:34]
   image e-Learning การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏฺิบัติงานนอกเวลาราชการ [อ่าน:4324] [เขียน:25 June 2562, 10:12:18]
   image แนวปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2561 [อ่าน:947] [เขียน:11 January 2562, 09:07:26]
image  image ระบบบริหารจัดการไฟล์กองคลัง image
  image แลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรกองคลัง image
  image 
ระบบบันทึกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย image
   เอกสารเผยแพร่

   
       
  image คู่มือค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม/สัมมนา
  image คู่มือค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
  image คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
  image คู่มือการปฎิบัติงานการจัดจ้างงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  image คู่มือการปฎิบัติงานการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านกีฬา

   
   เว็บมหาวิทยาลัยขอนแก่น   เว็บระบบ Kkufmis    เว็บระบบข่าวประกวดราคา
 ระบบบัตรเติมน้ำมันรถราชการ     
 KKU-Web Mail  e-Ordering  e-Ordering
 
เบอร์โทรศัพท์
ภายในกองคลัง

ห้องผู้อำนวยการ
งานงบประมาณ
งานพัสดุ
งานการเงิน
งานบัญชีโทร. 48754
โทร. 48772
โทร. 48751
โทร. 48760
โทร. 48777


Copyright @ 2013 by Finance Division Khon Kaen University , All rights reserved.