image

Untitled Document

         
 

     image
     บริษัทบุคลากร
     
     บำนาญเงินเดือน/ค่าจ้าง      
     
     
        image    image

    image


     image

image image image image image image


  ข่าวประชาสัมพันธ์ 


   image แนวปฎิบัติการเบิกจ่ายเงิน การขอกันเงิน และการขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [อ่าน:612] [เขียน:11 July 2562, 07:19:55]
   image ขอเชิญประชุมชี้แจงการปฎิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [อ่าน:272] [เขียน:11 July 2562, 07:16:42]
   image กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน:18247] [เขียน:27 February 2562, 14:58:13]
   image มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการและการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ [อ่าน:534] [เขียน:31 January 2562, 09:48:10]
   image การจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2561 [อ่าน:1707] [เขียน:14 December 2561, 15:13:59]
   image แนวทางการเบิกจ่ายเงินสบทบ กองทุนเงินทดแทนของส่วนราชการ [อ่าน:691] [เขียน:13 December 2561, 14:08:16]
   image บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม) [อ่าน:855] [เขียน:09 October 2561, 11:27:27]
image
 

  ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

image

image ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี จำนวน 237 รายการ [เขียน:30/10/2560]
image ประกาศผู้ชื่อการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินศึกษาธรรมชาติ (ลานไทร คุ้มสีฐาน) [เขียน:24/10/2560]
image ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของหน่วยงานภายใต้สสำนักงานอธิการบดี จำนวน 237 รายการ [เขียน:21/09/2560]
image ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของหน่วยงานภายใต้สสำนักงานอธิการบดี จำนวน 59 รายการ [เขียน:21/09/2560]
image

  ประกาศขายทอดตลาด

image
 

ระบบรับส่งข้อมูลลูกข่าย GFMIS

image

image แบบฟอร์มรายงานผลการเบิกจ่าย,ประมาณการเบิกจ่าย และประมาณการกันเงินเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2560
image รหัสงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
image รหัสงบประมาณไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2558
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน(เงินงบประมาณแผ่นดิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยส่งให้งานบริหารงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป ตามหนังสือที่ ศธ 0514.1.2.2/ว 3328 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
image แบบฟอร์มขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย Version 2558
image


  image รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี image
 

image 
 
         
         
  ส่วนให้บริการ

image การนำส่งข้อมูลผู้บริจาคเข้าระบบ e-Donation
image แบบสำรวจข้อมูลเจ้าหน้าที่ด้านการพัสดุ มข.
image แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุม
 image ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มข.
 image ตรวจสอบค่าบัตรเติมน้ำมันรถราชการรายเดือน มข.
 image หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้
 image ฟอร์มเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย
 image บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 image ใบรับรอง กบข.
 image ขั้นตอนการให้บริการกองคลัง
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคาonline
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคา
 image แบบฟอร์มขอซื้อเอกสารประกวดราคา

  ดาวน์โหลดข้อมูล/แบบฟอร์ม

   image แบบฟอร์มการขอขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี [อ่าน:61] [เขียน:17 September 2562, 14:15:04]
   image ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานอธิการบดี [อ่าน:191] [เขียน:25 July 2562, 11:37:34]
   image e-Learning การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏฺิบัติงานนอกเวลาราชการ [อ่าน:3477] [เขียน:25 June 2562, 10:12:18]
   image แนวปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2561 [อ่าน:599] [เขียน:11 January 2562, 09:07:26]
   image อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการตรวจสอบรายการทางบัญชีเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 [อ่าน:1450] [เขียน:23 August 2561, 15:48:57]
   image เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของหน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ สังกัดสำนักงานอธิการบดี [อ่าน:847] [เขียน:22 August 2561, 13:28:42]
   image ประชุมเครือข่ายผู้ปฎิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี [อ่าน:826] [เขียน:26 June 2561, 09:45:37]
image  image ระบบบริหารจัดการไฟล์กองคลัง image
  image แลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรกองคลัง image
  image 
ระบบบันทึกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย image
   เอกสารเผยแพร่

   
       
  image คู่มือค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม/สัมมนา
  image คู่มือค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
  image คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

   
   เว็บมหาวิทยาลัยขอนแก่น   เว็บระบบ Kkufmis    เว็บระบบข่าวประกวดราคา
 ระบบบัตรเติมน้ำมันรถราชการ     ระบบบัตรเติมน้ำมันรถราชการ
 KKU-Web Mail  e-Ordering  e-Ordering
 
เบอร์โทรศัพท์
ภายในกองคลัง

ห้องผู้อำนวยการ
งานงบประมาณ
งานพัสดุ
งานการเงิน
งานบัญชีโทร. 48754
โทร. 48772
โทร. 48751
โทร. 48760
โทร. 48777


Copyright @ 2013 by Finance Division Khon Kaen University , All rights reserved.