image

Untitled Document

         
 

     image
     บริษัทบุคลากร
     
     บำนาญเงินเดือน/ค่าจ้าง      
     
     
        image    image

    image


     image

image image image image image image


  ข่าวประชาสัมพันธ์ 


   image การจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2561 [อ่าน:10] [เขียน:14 December 2561, 15:13:59]
   image แนวทางการเบิกจ่ายเงินสบทบ กองทุนเงินทดแทนของส่วนราชการ [อ่าน:12] [เขียน:13 December 2561, 14:08:16]
   image บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม) [อ่าน:290] [เขียน:09 October 2561, 11:27:27]
   image ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อให้สิทธิดำเนินการบริหารและจัดการศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น [อ่าน:258] [เขียน:03 October 2561, 15:10:04]
   image ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธินำเสนอโครงการจัดหาผู้ประกอบการเพื่อให้สิทธิดำเนินการบริหารและจัดการศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น [อ่าน:169] [เขียน:24 September 2561, 18:51:44]
   image ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลานำเสนอโครงการจัดหาผู้ประกอบการเพื่อให้สิทธิดำเนินการบริหาร และจัดการศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น [อ่าน:113] [เขียน:21 September 2561, 10:14:12]
   image ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง โครงการจัดหาผู้ประกอบการเพื่อให้สิทธิดำเนินการบริหารและจัดการ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น [อ่าน:184] [เขียน:17 August 2561, 16:43:59]
image
 

  ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

image

image ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี จำนวน 237 รายการ [เขียน:30/10/2560]
image ประกาศผู้ชื่อการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินศึกษาธรรมชาติ (ลานไทร คุ้มสีฐาน) [เขียน:24/10/2560]
image ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของหน่วยงานภายใต้สสำนักงานอธิการบดี จำนวน 237 รายการ [เขียน:21/09/2560]
image ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของหน่วยงานภายใต้สสำนักงานอธิการบดี จำนวน 59 รายการ [เขียน:21/09/2560]
image

  ประกาศขายทอดตลาด

image
 

ระบบรับส่งข้อมูลลูกข่าย GFMIS

image

image แบบฟอร์มรายงานผลการเบิกจ่าย,ประมาณการเบิกจ่าย และประมาณการกันเงินเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2560
image รหัสงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
image รหัสงบประมาณไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2558
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน(เงินงบประมาณแผ่นดิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยส่งให้งานบริหารงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป ตามหนังสือที่ ศธ 0514.1.2.2/ว 3328 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
image แบบฟอร์มขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย Version 2558
image


  image รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี image
 
 
         
         
  ส่วนให้บริการ

image แบบสำรวจข้อมูลเจ้าหน้าที่ด้านการพัสดุ มข.
image แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุม
 image ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มข.
 image ตรวจสอบค่าบัตรเติมน้ำมันรถราชการรายเดือน มข.
 image หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้
 image ฟอร์มเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย
 image บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 image ใบรับรอง กบข.
 image ขั้นตอนการให้บริการกองคลัง
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคาonline
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคา
 image แบบฟอร์มขอซื้อเอกสารประกวดราคา

  ดาวน์โหลดข้อมูล/แบบฟอร์ม

   image อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการตรวจสอบรายการทางบัญชีเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 [อ่าน:930] [เขียน:23 August 2561, 15:48:57]
   image เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของหน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ สังกัดสำนักงานอธิการบดี [อ่าน:342] [เขียน:22 August 2561, 13:28:42]
   image e-Learning การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏฺิบัติงานนอกเวลาราชการ [อ่าน:2243] [เขียน:20 July 2561, 10:34:04]
   image ประชุมเครือข่ายผู้ปฎิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี [อ่าน:347] [เขียน:26 June 2561, 09:45:37]
   image แบบฟอร์ม รายงานรายละเอียด(รายตัว) ประเภทหนี้สินหมุนเวียน ณ 30 ก.ย.2560 (ศธ 0514.1.2.3/ว3416) [อ่าน:316] [เขียน:18 April 2561, 09:34:20]
   image รายละเอียดประกอบงบการเงินหน่วยงานในกำกับ 2560 [อ่าน:442] [เขียน:24 January 2561, 16:34:48]
   image ใบตรวจรับพัสดุ กระดาษถ่ายเอกสารในโครงการรวมซื้อกระจายส่ง ปีงบประมาณ 2561 [อ่าน:509] [เขียน:03 January 2561, 15:02:27]
image  image ระบบบริหารจัดการไฟล์กองคลัง image
  image แลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรกองคลัง image
  image 
ระบบบันทึกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย image
   เอกสารเผยแพร่

   
       
  image คู่มือค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม/สัมมนา
  image คู่มือค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
  image คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

   
   เว็บมหาวิทยาลัยขอนแก่น   เว็บระบบ Kkufmis    เว็บระบบข่าวประกวดราคา
 ระบบบัตรเติมน้ำมันรถราชการ     ระบบบัตรเติมน้ำมันรถราชการ
 KKU-Web Mail  e-Ordering  e-Ordering
 
เบอร์โทรศัพท์
ภายในกองคลัง

ห้องผู้อำนวยการ
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงบ
     ประมาณ
งานบริหารการเงิน
งานบัญชี
งานเบิกจ่ายเงินเดือน      และค่าจ้าง
งานพัสดุโทร. 48754
โทร. 48778
โทร. 48772

โทร. 48760
โทร. 48777
โทร. 48756

โทร. 48751


Copyright @ 2013 by Finance Division Khon Kaen University , All rights reserved.