กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

image

Untitled Document

         
 

     image
     บริษัทบุคลากร
     
     บำนาญเงินเดือน/ค่าจ้าง    image     image

image   image


  ข่าวประชาสัมพันธ์ 


   image กองคลังใคร่ขอความร่วมมือคณะ/หน่วยงาน โปรดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด บันทึกประมาณการข้อมูลลดหย่อนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีภาษี 2559 ผ่านเว็บไซต์กองคลัง และคณะ/หน่วยงานไม่ต้องบันทึกหักข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากร และไม่ต้องจำทำ Barcode ภาษี [อ่าน:264] [เขียน:05/04/2559, 09:35:32]
   image การให้การสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษกับองค์การค้าของ สกสค. (ที่ ศธ 0501(1)/ว 90 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559) [อ่าน:97] [เขียน:19/03/2559, 17:00:42]
   image การให้บริการตอบข้อหารือด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ผ่านช่องทาง Facebook : "จัดซื้ดจัดจ้างภาครัฐ" (ที่ กค 0421.3/ว 47 ลงวันที่ 28 มกราคม 2559) [อ่าน:75] [เขียน:19/03/2559, 16:51:01]
   image การดำเนินการจัดซื่อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี e-Market และวิธี e-Bidding (ที่ กค 0421.4/ว 46 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559) [อ่าน:63] [เขียน:19/03/2559, 16:47:34]
   image แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 13 ราย (ที่ กค 0421.3/ว 8, ว13, ว14) [อ่าน:74] [เขียน:19/03/2559, 16:41:39]
   image ขอเชิญชวนบุคลากรรับชมคลิปวีดีโอจรรยาบรรณ [อ่าน:53] [เขียน:14/03/2559, 08:33:36]
   image แก้ไขกำหนดการลงทะเบียนเข้ารับฟังรายละเอียดโครงการปรับปรุงและให้สิทธิบริหารจัดการอาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [อ่าน:86] [เขียน:09/03/2559, 14:46:17]
image
 

  ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

image

image ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างที่ปรึกษาโครงการสอบทานระบบการควบคุมภายในของระบบการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีการคัดเลือก [เขียน:26/04/2559]
image ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ [เขียน:21/04/2559]
image ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำเสื้อนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 [เขียน:20/04/2559]
image ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างก่อสร้างโครงการศูนย์อาหารวัฒนธรรมจีน สถาบันขงจื่อฯ [เขียน:20/04/2559]
image

  ประกาศขายทอดตลาด

image ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 74 รายการ โดยขายรวมทุกรายการ
image ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 13 รายการ
image
 

ระบบรับส่งข้อมูลลูกข่าย GFMIS

image

image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2559 (งบอุดหนุนดำเนินงานและงบอุดหนุนลงทุนและงบกระตุ้นเศรษฐกิจ)
image รหัสงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
image รหัสงบประมาณไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2558
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน(เงินงบประมาณแผ่นดิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยส่งให้งานบริหารงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป ตามหนังสือที่ ศธ 0514.1.2.2/ว 3328 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
image แบบฟอร์มขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย Version 2558
image รหัสงบประมาณ 2558
image
 
 
         
         
  ส่วนให้บริการ

image แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุม
 image ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มข.
 image เอกสารประกอบ KM กองคลัง ประจำปี 2557
 image หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้
 image ฟอร์มเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย
 image บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 image ใบรับรอง กบข.
 image ขั้นตอนการให้บริการกองคลัง
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคาonline
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคา
 image แบบฟอร์มขอซื้อเอกสารประกวดราคา

  ดาวน์โหลดข้อมูล/แบบฟอร์ม

   image ประชุมคณะกรรมการประสานการดำเนินงานด้านการคลังและพัสดุ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 [อ่าน:49] [เขียน:01/04/2559, 11:23:01]
   image แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลรายรับ รายจ่าย มิติ คณะหน่วยงาน 2558 [อ่าน:95] [เขียน:24/02/2559, 16:18:35]
   image รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย (Check list) [อ่าน:245] [เขียน:29/01/2559, 10:58:23]
   image การจัดทำหนังสือรับรองภาษีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี2558 [อ่าน:264] [เขียน:12/01/2559, 13:51:21]
   image ข้อมูล/แบบฟอร์มเดิมที่ผ่านมาในเว็บ [อ่าน:353] [เขียน:12/01/2559, 13:47:15]
image
   เอกสารเผยแพร่

       
  image คู่มือค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม/สัมมนา
  image คู่มือค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
  image คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
   
   เว็บมหาวิทยาลัยขอนแก่น   เว็บระบบ Kkufmis    เว็บระบบข่าวประกวดราคา
 ระบบบัตรเติมน้ำมันรถราชการ
 KKU-Web Mail  e-Ordering  e-Ordering
เบอร์โทรศัพท์
ภายในกองคลัง

ห้องผู้อำนวยการ
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงบประมาณ
งานบริหารการเงิน
งานบัญชี
งานเบิกจ่ายเงินเดือน
งานพัสดุโทร. 40155
โทร. 40176
โทร. 40178

โทร. 40160
โทร. 40157
โทร. 40158
โทร. 40152


Copyright @ 2013 by Finance Division Khon Kaen University , All rights reserved.