กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

image

Untitled Document

         
 

     image
     บริษัทบุคลากร
     
     บำนาญเงินเดือน/ค่าจ้าง      
     
     
         image     image

image   image


  ข่าวประชาสัมพันธ์ 


   image ลงชื่อชี้แจงการปฏฺิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่นี่ [อ่าน:7] [เขียน:16/08/2560, 16:44:33]
   image ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 [อ่าน:121] [เขียน:11/08/2560, 14:23:37]
   image ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ [อ่าน:90] [เขียน:07/08/2560, 09:22:49]
   image แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [อ่าน:1433] [เขียน:07/08/2560, 09:20:33]
   image แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน การขอกันเงิน และการขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [อ่าน:97] [เขียน:02/08/2560, 10:29:41]
   image แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 [อ่าน:158] [เขียน:18/07/2560, 13:40:00]
   image การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน [อ่าน:661] [เขียน:13/07/2560, 11:47:35]
image
 

  ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

image

image การประมูลขายทอดตลาดอาคารที่พักอาศัย กลุ่ม ข. โซนหมู่ลบ้านศูนย์แพทย์ 3 มหาวิทยาลัยขอยแก่น จำนวน 4 หลัง [เขียน:03/08/2560]
image สอบราคาจ้างโครงการจ้างปรับปรุงพื้นที่สาธารณะระหว่าง 5 คณะ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี [เขียน:04/08/2560]
image ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุกีฬา 4 รายการ (ชุดยูโดสีขาว 20 ชุด ชุดยูโดสีน้ำเงิน 20 ชุด เบาะยูโดสีเหลือง 50 ผืน และเบาะยูโดสีน้ำเงิน 48 ผืน) [เขียน:27/07/2560]
image ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างปรับปรุงศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงอาหารชาย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น [เขียน:19/07/2560]
image

  ประกาศขายทอดตลาด

   image การประมูลขายทอดตลาดอาคารที่พักอาศัย กลุ่ม ก โซนหมู่บ้านหนองแวง มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวม 3 กลุ่ม จำนวน 37 หลัง [อ่าน:535] [เขียน:22/03/2560, 09:04:42]
image
 

ระบบรับส่งข้อมูลลูกข่าย GFMIS

image

image แบบฟอร์มรายงานผลการเบิกจ่าย,ประมาณการเบิกจ่าย และประมาณการกันเงินเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2560
image รหัสงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
image รหัสงบประมาณไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2558
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน(เงินงบประมาณแผ่นดิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยส่งให้งานบริหารงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป ตามหนังสือที่ ศธ 0514.1.2.2/ว 3328 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
image แบบฟอร์มขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย Version 2558
image


  image รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี image
 
 
         
         
  ส่วนให้บริการ

image แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุม
 image ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มข.
 image ตรวจสอบข้อมูลบัญชีและทรัพย์สิน
 image เอกสารประกอบ KM กองคลัง ประจำปี 2557
 image หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้
 image ฟอร์มเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย
 image บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 image ใบรับรอง กบข.
 image ขั้นตอนการให้บริการกองคลัง
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคาonline
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคา
 image แบบฟอร์มขอซื้อเอกสารประกวดราคา

  ดาวน์โหลดข้อมูล/แบบฟอร์ม

   image แบบฟอร์มเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2560 [อ่าน:27] [เขียน:15/08/2560, 15:40:42]
   image แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำหน่วยงาน [อ่าน:225] [เขียน:19/07/2560, 15:16:08]
   image ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร [อ่าน:161] [เขียน:06/07/2560, 16:10:57]
   image e-Learning การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏฺิบัติงานนอกเวลาราชการ [อ่าน:304] [เขียน:21/06/2560, 09:09:30]
   image ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [อ่าน:621] [เขียน:18/04/2560, 16:26:12]
   image หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ [อ่าน:574] [เขียน:18/04/2560, 16:22:04]
   image พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 [อ่าน:514] [เขียน:18/04/2560, 16:15:58]
image  image ระบบบริหารจัดการไฟล์กองคลัง image
  image แลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรกองคลัง image
   เอกสารเผยแพร่

   
       
  image คู่มือค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม/สัมมนา
  image คู่มือค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
  image คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

   
   เว็บมหาวิทยาลัยขอนแก่น   เว็บระบบ Kkufmis    เว็บระบบข่าวประกวดราคา
 ระบบบัตรเติมน้ำมันรถราชการ
 KKU-Web Mail  e-Ordering  e-Ordering
เบอร์โทรศัพท์
ภายในกองคลัง

ห้องผู้อำนวยการ
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงบ
     ประมาณ
งานบริหารการเงิน
งานบัญชี
งานเบิกจ่ายเงินเดือน      และค่าจ้าง
งานพัสดุโทร. 48754
โทร. 48778
โทร. 48772

โทร. 48760
โทร. 48777
โทร. 48756

โทร. 48751


Copyright @ 2013 by Finance Division Khon Kaen University , All rights reserved.