กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

image

Untitled Document

         
 

     image
     บริษัทบุคลากร
     
     บำนาญเงินเดือน/ค่าจ้าง      
     
     
          image

    image


     image

image image                        image


  ข่าวประชาสัมพันธ์ 


   image แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการสร้างข้อมูลเจ้าหนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ที่นี่ [อ่าน:379] [เขียน:19/09/2560, 09:43:19]
   image ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1858/2560 เรื่อง กำหนดการออกประกาศ หลักเกณฑ์ การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 [อ่าน:408] [เขียน:18/09/2560, 13:26:48]
   image แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) [อ่าน:364] [เขียน:12/09/2560, 16:06:29]
   image การกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มเติม) [อ่าน:329] [เขียน:12/09/2560, 16:00:21]
   image หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต)ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture :EDC) [อ่าน:352] [เขียน:05/09/2560, 13:57:14]
   image มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้ [อ่าน:306] [เขียน:05/09/2560, 13:55:17]
   image กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน:1308] [เขียน:24/08/2560, 16:40:28]
image
 

  ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

image

image ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของหน่วยงานภายใต้สสำนักงานอธิการบดี จำนวน 237 รายการ [เขียน:21/09/2560]
image ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของหน่วยงานภายใต้สสำนักงานอธิการบดี จำนวน 59 รายการ [เขียน:21/09/2560]
image การประมูลขายทอดตลาดอาคารที่พักอาศัย กลุ่ม ก หมู่บ้านสีฐานใต้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เดิ่มเพิม) จำนวน 13 หลัง [เขียน:16/08/2560]
image ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ที่ก่อให้เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่จุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า [เขียน:17/08/2560]
image

  ประกาศขายทอดตลาด

image
 

ระบบรับส่งข้อมูลลูกข่าย GFMIS

image

image แบบฟอร์มรายงานผลการเบิกจ่าย,ประมาณการเบิกจ่าย และประมาณการกันเงินเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2560
image รหัสงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
image รหัสงบประมาณไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2558
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน(เงินงบประมาณแผ่นดิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยส่งให้งานบริหารงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป ตามหนังสือที่ ศธ 0514.1.2.2/ว 3328 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
image แบบฟอร์มขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย Version 2558
image


  image รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี image
 
 
         
         
  ส่วนให้บริการ

image แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุม
 image ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มข.
 image ตรวจสอบข้อมูลบัญชีและทรัพย์สิน
 image เอกสารประกอบ KM กองคลัง ประจำปี 2557
 image หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้
 image ฟอร์มเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย
 image บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 image ใบรับรอง กบข.
 image ขั้นตอนการให้บริการกองคลัง
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคาonline
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคา
 image แบบฟอร์มขอซื้อเอกสารประกวดราคา

  ดาวน์โหลดข้อมูล/แบบฟอร์ม

   image แบบฟอร์ม การจัดทำรายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560 [อ่าน:230] [เขียน:04/10/2560, 08:57:33]
   image แบบแจ้งข้อมูลเจ้าหนี้บุคลากร/บุคคลภายนอก/นักศึกษา (จ่ายตรงค่าตอบแทน) [อ่าน:260] [เขียน:02/10/2560, 09:59:16]
   image หนังสือความยินยอมให้โอน/เปลี่ยนแปลงบัญชีเงินเดือน/ค่าจ้าง [อ่าน:287] [เขียน:04/09/2560, 15:21:32]
   image เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานรวมศูนย์ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี [อ่าน:374] [เขียน:28/08/2560, 09:55:04]
   image แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น [อ่าน:405] [เขียน:21/08/2560, 14:06:21]
   image แบบฟอร์มเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2560 [อ่าน:733] [เขียน:15/08/2560, 15:40:42]
   image แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำหน่วยงาน [อ่าน:649] [เขียน:19/07/2560, 15:16:08]
image  image ระบบบริหารจัดการไฟล์กองคลัง image
  image แลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรกองคลัง image
   เอกสารเผยแพร่

   
       
  image คู่มือค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม/สัมมนา
  image คู่มือค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
  image คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

   
   เว็บมหาวิทยาลัยขอนแก่น   เว็บระบบ Kkufmis    เว็บระบบข่าวประกวดราคา
 ระบบบัตรเติมน้ำมันรถราชการ
 KKU-Web Mail  e-Ordering  e-Ordering
เบอร์โทรศัพท์
ภายในกองคลัง

ห้องผู้อำนวยการ
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงบ
     ประมาณ
งานบริหารการเงิน
งานบัญชี
งานเบิกจ่ายเงินเดือน      และค่าจ้าง
งานพัสดุโทร. 48754
โทร. 48778
โทร. 48772

โทร. 48760
โทร. 48777
โทร. 48756

โทร. 48751


Copyright @ 2013 by Finance Division Khon Kaen University , All rights reserved.